Організаційно-адміністративне забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області

Raynin-IРайнін Ігор Львович — кандидат наук з державного управління, Голова Харківської обласної державної адміністрації, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (Україна)

У статті аналізується регіональна Програма забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області, визначені проблеми, на розв`язання яких спрямована програма, висвітлені мета та завдання програми, охарактеризовані завдання та заходи, які необхідно виконати для досягнення визначеної мети, та сформовані очікувані результати від виконання Програми, передбачені координація і контроль за ходом її виконання, підкреслено, що Програма спрямована на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності.

В статье анализируется региональная Программа обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области, определены проблемы, на решение которых направлена программа, освещены цели и задачи программы, охарактеризованы задачи и мероприятия, которые необходимо выполнить для достижения определенной цели, и сформированы ожидаемые результаты от выполнения Программы, предусмотренные координация и контроль за ходом ее выполнения, подчеркнуто, что Программа направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства и противодействия преступности.

The article analyzes the regional program to ensure public safety and order in the Kharkiv region, certain issues addressed by the program, highlights program goals and objectives, described tasks and activities, to be performed in order to achieve a certain goal and generated the expected results from the implementation of the Programme, provided for the coordination and monitoring of its implementation, emphasized that the program is aimed at ensuring public safety and order, protection of human rights and freedoms, as well as the interests of society and the state, and fighting crime.


Харківська обласна рада затвердила розроблену Харківською обласною державною адміністрацією Регіональну програму забезпечення публічної безпеки і порядку на 2016-2017 роки [1] (далі Програма). Програма була підготовлена департаментами обласної державної адміністрації, прокуратурою області, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Головним управлінням Державної міграційної служби України в Харківській області, Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області, управлінням Служби безпеки України в Харківській області, Східним управлінням Національної гвардії України, Харківським національним університетом внутрішніх справ та іншими структурними підрозділами правоохоронної системи України. Програма має комплексний характер і охоплює всі сторони суспільного життя Харківської області. У програмі передбачені заходи забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання кримінальної злочинності, виявлення і усунення причин та умов злочинності.

Підставою для прийняття регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку Харківської області на період 2016-2017 років (далі – Програма) є необхідність удосконалення забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності.

Метою прийняття акта – удосконалення системи превенції правопорушень, координація дій на цьому напрямку органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних правоохоронних та контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту конституційних прав і свобод громадян, дітей, інших мало захищених верств населення, забезпечення публічної безпеки та порядку у громадських місцях, зниження тиску злочинного середовища на громадян, підприємців, недопущення загострення криміногенної ситуації в області, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного, промислового, культурного, науково-технічного потенціалу Харківщини.

У Програмі передбачено виконання низки заходів, зокрема:
— постійний моніторинг криміногенної ситуації та забезпечення своєчасного реагування на негативні зміни;
— аналіз соціальних та економічних проблем, інших чинників, що впливають на криміногенну ситуацію, визначення заходів щодо мінімізації їх негативних наслідків;
— вивчення та впровадження у практичну діяльність міжнародного досвіду превенції правопорушень, протидії злочинності та корупції;
— удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів у питаннях забезпечення публічної безпеки та порядку, превенції правопорушень;
— надання допомоги в удосконаленні науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення правоохоронних та інших органів, що беруть участь у забезпеченні публічної безпеки та порядку;
— залучення до організації системи забезпечення публічного порядку науковців, представників громадських інститутів, підтримання ініціативи громадян з цих питань;
— профілактична робота з керівниками громадських об’єднань з метою попередження радикальних та екстремістських проявів, усунення причин і умов, що сприяють тероризму, екстремізму, роз’яснення руйнівних та негативних наслідків цих проявів;
— реалізація заходів, спрямованих на вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що перебувають у незаконному обігу;
— протидія незаконному обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів;
— моніторинг міграційних потоків, удосконалення системи контролю цих процесів з метою зниження рівня нелегальної міграції;
— запобігання правопорушенням, пов’язаним із незаконним обігом алкогольної продукції,
— здійснення заходів поліцейського піклування, запобігання насильству в сім’ї;
— запровадження системи превентивних заходів щодо протидії правопорушенням проти громадської моралі та торгівлі людьми;
— превенція правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;
— запровадження системних заходів захисту дітей від протиправних посягань, ювенальної превенції, попередження втягнення підлітків у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;
— посилений контроль ситуації у публічних місцях, передусім при проведенні заходів за участю значної кількості громадян;
— запобігання правопорушенням, що вчиняються з використанням телекомунікаційних мереж та мережі Інтернет;
— системна реалізація заходів щодо патріотичного, культурного, морального, духовного, спортивного виховання громадян, передусім дітей, підлітків та молоді, залучення до процесів виховання представники громадськості та правоохоронців;
— запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри населення до органів державної влади, правоохоронних органів, в тому числі у питаннях побудови правового суспільства та розбудови Харківщини як безпечного місця для життя людей.

Забезпечення публічної безпеки і порядку, протидія правопорушенням на території Харківської області є однією із найбільш актуальних проблем, які мають вирішуватися місцевими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Особливої уваги зазначені питання набувають з урахуванням демографічних, культурних, економічних, адміністративно-територіальних особливостей регіону, у тому числі наявністю спільного кордону з Російською Федерацією, наближенням до захоплених незаконними військовими формуваннями окремих районів Луганської та Донецької областей, на території яких проводиться антитерористична операція.

Серед основних факторів, які впливають на загальний стан публічної безпеки і порядку, а також сприяють вчиненню правопорушень, необхідно виділити такі:
— суспільно-політичні: продовження військових дій в окремих районах Луганської та Донецької областей; вивезення із зони АТО до інших областей значної кількості озброєння, боєприпасів, вибухових речовин та їх використання для здійснення злочинної діяльності;
— економічні: корупційні процеси; недостатньо ефективні заходи щодо розвитку виробництва та промисловості; зменшення обсягів капітальних інвестицій; велика частка збиткових підприємств; девальвація гривні, знецінення доходів населення, зростання цін на всі види товарів та послуг;
— соціальні: низький рівень заробітної плати; безробіття; недостатня кількість робочих місць для працездатного населення; тіньовий ринок праці; суттєве зростання цін на комунальні послуги; бездоглядність дітей; низька ефективність системи заходів щодо соціальної адаптації раніше судимих осіб, які повернулися з місць позбавлення волі;
— культурні: недостатній рівень культури та правосвідомості громадян, що, поряд з іншими факторами, сприяє поширенню алкоголізму, наркоманії, насильства в сім’ї, побутових конфліктів; низький вплив на правосвідомість громадян, культурний освітній рівень громадських та релігійних інституцій.
Пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів є захист конституційних прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та порядку, що полягає у визначенні та реалізації комплексних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням, координації спільних зусиль діяльності у цьому напрямі, широкого залучення до цієї роботи представників громадського суспільства.

Ефективність реалізації державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними правоохоронними органами та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на території Харківської області обумовлена системністю їх проведення на основі детального аналізу криміногенної ситуації та застосування комплексних підходів до вирішення проблемних питань шляхом планування профілактичних заходів у рамках виконання регіональних програм. Позитивний характер такої практики підтверджується статистичними даними про характер криміногенної ситуації в області, тенденціями її розвитку, динамікою та структурою кримінальних злочинів та інших правопорушень, а також залучення до участі у правоохоронній діяльності все більшої кількості громадян і громадських організацій.

Системна реалізація заходів, передбачених комплексною Програмою профілактики правопорушень у Харківській області на 2011 -2015 роки, затвердженою рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VІ, дозволила, навіть у складних умовах, обумовлених загостренням проявів сепаратизму та активізації діяльності диверсійних та терористичних угруповань у 2014 – 2015 роках, не допустити загострення криміногенної ситуації та гарантувати населенню належний рівень безпеки у регіоні.

За цей період не допущено зростання загального рівня злочинності, який у розрахунку на 10 тис. населення відповідає середньому в Україні, а рівень тяжких та особливо тяжких злочинів – є нижчим від середньодержавного показника. У структурі злочинів спостерігається зменшення на 25% кількості умисних убивств, на 21%-тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. Менше вчиняється правопорушень дітьми та підлітками. У 2015 році встановлено 257 (торік 300) дітей, які скоїли кримінальні правопорушення. Внаслідок удосконалення системи забезпечення публічної безпеки зменшилася загальна кількість скоєних кримінальних правопорушень, вчинених у публічних місцях (2872 – у 2015 році проти 5031 – у 2014 році), що становить 7% (проти 16% у минулому році) від загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень, у тому числі на вулицях (1901 проти 3099), а також скоєних у публічних місцях тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (734 проти 936), убивств (16 проти 21), тяжких тілесних ушкоджень (13 проти 20), крадіжок (1225 проти 2728), грабежів (475 проти 679), угонів автомототранспорту (59 проти 98) та хуліганств (114 проти 131). Спостерігається тенденція до зниження рівня злочинності на вулицях та у публічних місцях, обладнаних сучасними системами відеоспостереження, що вказує на необхідність продовження цієї роботи. Система забезпечення публічної безпеки на вулицях удосконалювалася також шляхом залучення до протидії правопорушенням членів громадських формувань, перш за все у населених пунктах, де відсутні штатні працівники поліції. Громадські активісти брали активну участь у заходах з публічної безпеки, залучалися до несення служби на блокпостах, до патрулювання території спільно з працівниками поліції. За участю громадськості у 2015 році виявлено 1490 (проти 1967 у 2014 році) адміністративних правопорушень.

Особливу увагу було приділено вилученню з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що вивозиться із зони проведення антитерористичної операції. У 2015 році з незаконного обігу вилучено 96 пістолетів, 15 револьверів, 33 рушниці, 24 карабіни, 12 гвинтівок, 20 обрізів, 18 автоматів, 5 кулеметів, 44 гранатомети, 26 одиниць газової та пневматичної зброї, 22 одиниці саморобної зброї, 140 частин зброї, 60,5 тис. патронів, 503 гранати, 35 снарядів, 562 боєприпаси, 7,3 кг пороху, 101 вибуховий пристрій. Активізацію цієї роботи досягнуто передусім шляхом побудови комплексної багаторівневої системи публічної безпеки в області, а саме: організації першої лінії оборони на кордоні області силами прикордонників; другої лінії захисту силами блокпостів за участю працівників правоохоронних органів, а також третьої лінії – дії мобільних оперативних нарядів силових відомств, які діють на автошляхах та на ділянках поза межами блокпостів. Побудовану систему безпеки в області необхідно зберігати та удосконалювати.

Якісних змін досягнуто також у сфері захисту економічних відносин. Активніше викривалися факти кримінальної корупції, кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, злочинних схем виведення із державної власності земельних ресурсів. Ефективніше здійснювалися заходи щодо протидії наркотизації населення, попередження втягування до вживання наркотичних речовин інших осіб, викриття правопорушників, які займаються збутом наркотиків, утримують притони для виробництва та збуту наркотичних речовин.
У 2015 році відкрито 1607 (у 2014 році – 2189) кримінальних проваджень за злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків; із них 381 (445) – за фактами збуту наркотичних речовин; 10 (22) – схиляння інших осіб до вживання наркотиків; перекрито 9 (5) міжнародних каналів поставки наркотичних речовин; викрито 31 (57) кримінальне правопорушення у сфері легального обігу наркотиків. Припинено діяльність 159 (222) наркопритонів, із них 43 (69) – для виготовлення наркотичних засобів.

Реалізація програмних заходів обумовила формування позитивних соціальних тенденцій серед населення області. На це вказує статистика щодо зменшення скарг на дії працівників правоохоронних органів, а також розширення кола громадян, громадських організацій, волонтерів, які співпрацюють з правоохоронними органами у виконанні покладених на них завдань щодо забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії діяльності радикальних та екстремістських організацій. На даний час щодня до забезпечення діяльності із публічної безпеки залучається 80 спільних нарядів за участю представників громадськості та працівників поліції.

З урахуванням позитивного ефекту, одержаного від реалізації програмних заходів, доцільно зберегти та продовжити напрацьовану систему аналізу стану правопорядку в області, виявлення проблемних питань, які негативно впливають на стан оперативної обстановки, та визначення комплексних заходів, спрямованих на їх вирішення, особливо враховуючи те, що криміногенна ситуація на території Харківській області залишається складною, незважаючи на заходи, що вживаються з метою якісного удосконалення системи охорони публічної безпеки.

У 2014 році на території області зареєстровано близько чотирьох десятків терористичних актів, більше десятка таких подій відбулося у 2015 році. Наявність спільного кордону з областями, в окремих районах яких проводиться антитерористична операція, обумовлює ввезення на Харківщину значної кількості зброї, боєприпасів та вибухових речовин, засилання розвідувально-диверсійних та терористичних угруповань, які використовуються для вчинення злочинів на території регіону.

На фоні соціальних та фінансово-економічних проблем населення спостерігається збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, у тому числі убивств, тяжких тілесних ушкоджень, учинених на побутовому ґрунті, а також на ґрунті конфліктів під час спільного вживання алкогольних напоїв. Відмічається зростання кількості злочинів корисливо- насильницького спрямування, таких як розбої, грабежі, а також злочинів проти власності: крадіжок, шахрайств. Проблемним питанням залишається скоєння крадіжок майна громадян, у тому числі з квартир, з автотранспортних засобів.

Турбують криміногенні процеси, що відбуваються у дитячому середовищі. Незважаючи на те, що загальна кількість вчинених неповнолітніми злочинів зменшилася, мали місце випадки учинення дітьми тяжких та особливо тяжких злочинів: умисних убивств, розбоїв, грабежів, крадіжок. Значною є кількість дітей, які потерпають від злочинів, передусім від злочинів корисливо-насильницького спрямування, вчинених їх однолітками. Особливо непокоять випадки загибелі дітей від убивств, а також випадки вчинення відносно дітей статевих злочинів, факти втягнення дітей до вживання наркотиків. Зазначене потребує удосконалення методів профілактичної роботи серед підлітків, попередження бездоглядності та безпритульності дітей, вжиття скоординованих заходів щодо соціального захисту дітей, їх охоплення заходами правового виховання та організованого дозвілля, засвоєння правил безпечної поведінки, більш активної пропаганди серед підлітків здорового способу життя.

З метою зниження рецидивної злочинності більше уваги необхідно приділити питанням соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, та осіб, які раніше притягувалися до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, якими сьогодні вчиняється кожний третій злочин в області. Необхідно удосконалювати роботу з попередження правопорушень на побутовому ґрунті, фактів насильства та жорстокого поводження в сім’ї.

Координації зусиль потребують проблеми наркотизації населення. Необхідно активізувати роботу з виявлення та припинення злочинної діяльності організаторів наркотрафіків, осіб, які збувають наркотики, організовують притони для їх вживання та виробництва, втягують у вживання наркотиків інших осіб, у тому числі неповнолітніх. Потребують напрацювання форми і методи протидії поширенню нових видів наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі, які розповсюджуються у вигляді курильних сумішей, солей для ваші тощо. Більш активними мають бути заходи щодо недопущення використання розважальних та навчальних закладів для розповсюдження наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Необхідно посилити контроль на об’єктах легального обігу наркотиків.

У зв’язку із продовженням військового протистояння в окремих районах Луганської та Донецької областей зберігається висока ймовірність терористичних загроз, у тому числі під час проведення масових заходів. У місцях перебування значної кількості громадян спостерігається підвищена активність діяльності екстремістських настроїв, передусім серед молоді. У зв’язку із цим питання протидії терористичним проявам є одним із першочергових у роботі правоохоронних органів та органів влади, передусім щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення населення.

Необхідно посилити роботу з установлення засобів розгалуженої системи відеоспостереження, основним призначенням якої має стати постійний моніторинг обстановки, зокрема в місцях масових скупчень громадян, забезпечення негайного реагування на виявлені у ході моніторингу правопорушення. Необхідно вирішити питання щодо оптимальних методів обробки інформації, яка надходить засобами відеоспостереження, що обумовлює необхідність створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для накопичення відеоданих. Основним робочим засобом системи має стати інтелектуальна складова, яка надасть можливість не лише організовувати збереження відеоінформації на серверах та, у разі необхідності, її перегляд, а також дозволить організувати безпосередній доступ до кожної відеокамери на детальній інтерактивній карті міста, відобразити об’єкти та осіб, які можуть впливати на розвиток ситуації в кожному конкретному випадку, а також спрогнозувати подальший розвиток ситуації та організувати швидке вжиття необхідних заходів реагування силами нарядів охорони правопорядку, бригадами комунальних та спеціальних служб, що найближче знаходяться від місця вчинення правопорушення тощо.

В умовах реформування системи публічної безпеки у державі, суттєвого скорочення штатної чисельності правоохоронних структур нагальною є необхідність удосконалення їх технічного оснащення, об’єднання зусиль силових відомств, координації їх дій з діяльністю органів влади та інститутів громадянського суспільства, у тому числі шляхом затвердження регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на період 2016-2017 років, що дозволить здійснювати цю роботу на плановій, системній, послідовній, комплексній основі, сконцентрувати наявні можливості на першочергових завданнях, спрямованих на превенцію правопорушень, боротьбу зі злочинністю, патріотичне виховання населення.

Основною метою Програми є удосконалення системи превенції правопорушень, координація у цьому напрямі дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних правоохоронних та контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту конституційних прав і свобод громадян, дітей, інших малозахищених верств населення, забезпечення публічної безпеки та порядку у громадських місцях, зниження тиску злочинного середовища на громадян, підприємців, недопущення загострення криміногенної ситуації в регіоні, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного, промислового, культурного, науково-технічного потенціалу Харківщини.

Виконання Програми надасть можливість:
— стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні шляхом мінімізації загроз публічній безпеці і порядку;
— підвищити рівень вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо тяжких злочинів у публічних місцях та на вулицях; зменшити кількість аварій на автошляхах;
— знизити рівень посадових злочинів серед службових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників правоохоронних, державних контролюючих органів, органів, наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому числі зловживань при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів;
— зменшити кількість злочинів на побутовому грунті, у стані алкогольного сп’яніння, а також рецидивної злочинності;
— знизити рівень злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин;
— зменшити кількість порушень правил реалізації алкогольної, тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту; правопорушень у сфері моралі;
— знизити рівень дитячої злочинності; формувати у дитячому та молодіжному середовищі негативне сприйняття протиправної поведінки та вчинення правопорушень;
— зменшити питому вагу протиправних діянь, вчинених на грунті екстремізму, расизму, ксенофобії та радикальних поглядів;
— посилити перепускний режим на кордоні Харківської області. Не допустити порушення правил в’їзду – виїзду і перебування в Україні біженців, іноземців та осіб без громадянства. Запобігати проникненню на територію області представників незаконних воєнізованих формувань;
— підвищити антитерористичну захищеність та безпеку державних установ;
— забезпечити цивільну безпеку об’єктів інфраструктури регіону;
— підвищити рівень готовності населення регіону до протидії виникненню надзвичайних ситуацій;
— знизити кількість випадків пропаганди тероризму, розпалювання міжнаціональної, міжрелігійної ворожнечі, дестабілізації соціально-політичної обстановки на території області.

Досягнути результатів можливо шляхом скоординованої та узгодженої реалізації виконавцями визначених Програмою заходів у встановлені терміни; відповідального ставлення виконавців до якісного виконання завдань та ефективного використання бюджетних асигнувань, виділених на реалізацію Програми; реалізації і Програми з урахуванням заходів, передбачених законодавчими та нормативно-розпорядчими документами; постійного та систематичного контролю за ефективністю реалізації заходів, передбачених Програмою, шляхом надання виконавцями піврічних письмових звітів про хід виконання Програми, а також шляхом звітування про хід виконання Програми перед громадськістю, Харківською обласною радою.

У даній сфері правового регулювання діє Конституція України[2], Закон України «Про національну поліцію»[3], Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»[4], Закон України «Про місцеві державні адміністрації»[5].

У результаті виконання Програми очікується:
— стабілізація криміногенної ситуації в області шляхом мінімізації загроз публічній безпеці і порядку;
— підвищення рівня вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо тяжких злочинів у публічних місцях та на вулицях; зменшення кількості аварій на автошляхах;
— зниження рівня посадових злочинів серед службових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників правоохоронних, державних контролюючих органів, органів, наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому числі зловживань при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів;
— зменшення кількості злочинів на побутовому ґрунті, у стані алкогольного сп’яніння, а також рецидивної злочинності;
— зниження рівня злочинів пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин;
— зменшення кількості порушень правил реалізації алкогольної, тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту; правопорушень у сфері моралі;
— зниження рівня дитячої злочинності; формування у дитячому та молодіжному середовищі негативного сприйняття протиправної поведінки та вчинення правопорушень;
— зменшення питомої ваги протиправних діянь вчинених на ґрунті екстремізму, расизму, ксенофобії та радикальних поглядів;
— посилення перепускного режиму на кордоні Харківської області; недопущення порушень правил в’їзду- виїзду і перебування в Україні біженцями, іноземцями та особами без громадянства; запобігання проникненню та територію області представників незаконних воєнізованих формувань;
— підвищення антитерористичної захищеності та безпеки державних установ;
— забезпечення цивільної безпеки об’єктів інфраструктури області;
— підвищення рівня готовності населення області до протидії виникненню надзвичайних ситуацій;
— зниження рівня випадків пропаганди тероризму, розпалювання міжнаціональної, міжрелігійної ворожнечі, дестабілізації соціально- політичної обстановки на території області.

Виконання регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016-2017 роки буде забезпечуватись фінансуванням з обласного бюджету в сумі 16 млн. 152 тис. грн. за участі районних державних адміністрацій та міських рад (міст обласного значення) та під контролем обласної державної адміністрації і постійної комісії обласної ради з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю та комісії з питань бюджету.

Література:
1. Рішення Харківської обласної ради «Про затвердження регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на період 2016-2017 роки» від 11.04.2016 № 01-73/2736.
2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996, № 30, ст. 141.
3. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року
№ 580-VIII //Харків, ХНУВС. 2015, с.112.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» //Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 1997, № 24, ст.170.
5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999, N 20-21, ст.190.