PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.].

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, termenul procedură semnifică: „formă legală de a proceda în cazuri determinate de lege”; „manieră de a proceda juridic”; „ansamblu de reguli de organizare a administrației, folosite în vederea atingerii unui anumit rezultat; serie de formalități care trebuie executate într-un proces”; „formalitate; cale, chip, fel, formă, manieră, metodă, mijloc, mod, modalitate…” [Dicționarul explicativ al limbii române. [resurs electronic]: https://dexonline.ro/definitie/procedur%C4%83 (accesat la 15.09.2017)]. În jurisprudenţă şi în alte domenii, termenul de procedură este înţeles ca „o consecutivitate de acţiuni, o ordine de realizare a unei activităţii etc.” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.].

În doctrină au fost evidențiate cîteva trăsături proprii procedurii. Astfel, potrivit lui V. N. Protasov „orice procedură ca fenomen social reprezintă un sistem orientat spre atingerea unui anumit rezultat social; constă din acte succesive sau trepte de activitate; crează un model consacrat normativ de dezvoltare, de mişcare a unui fenomen; este organizată ierarhic; se află în dinamică, dezvoltare; exprimă mijlocul de realizare a unei anumite relaţii sociale [p. 6-7 [Протасов В.Н. Юридическая процедура. Москва, 1991, p. 6-7]].

În acord cu această viziune asupra procedurii în general, procedura juridică, ca varietate a acesteia, la rîndul său, este văzută ca „forma procesuală, care determină etapele procesului juridic, scopul și consecutivitatea lor, acțiunile concrete întreprinse la fiecare etapă, temeiurile realizării și interdependența acestor acțiuni, precum și modul de perfectare și fixare a lor” [p. 5 [Управленческие процедуры / под ред. Б. М. Лазарева. Москва: Наука, 1988, p. 5 (272 с.)]].

În context, cercetătorii recunosc procedurii juridice cîteva trăsături importante, precum [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]. http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html.]:

 • este consacrată clar în legi sau acte normative subordonate legilor;
 • reprezintă o ordine stabilită normativ de realizare a activităţii juridice;
 • principalul scop constă în realizarea normei juridice materiale şi a raportului juridic material bazat pe aceasta.

Așadar, menirea procedurii juridice constă în realizarea normelor de drept [Кучерявенко Н.П. Правовая природа налоговых процедур. В: Юридическая наука и образование: вып. 3/2010. Юридический факультет Белорусского государственного университета. Минск: Право и экономика, 2010. (301р.) [электронный ресурс]. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41385/1/4_ %D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf]. Iată de ce strîns legată de procedura juridică este categoria de raport juridic, pentru care aceasta se instituie și a cărui realizare o asigură [Филатов С. В. Антикоррупционные процедуры в правотворчестве: понятие, классификация. B: Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2013, p. 2 (p. 1-5)]. Pornind de la aceste idei și ținînd cont de varietatea normelor juridice și a raporturilor juridice bazate pe acestea, se poate conchide că există o largă varietate de proceduri juridice prin intermediul cărora se realizează dreptul în societate. Din numărul acestora, fără îndoială, fac parte și procedurile parlamentare asupra cărora ne vom reține atenția în cele ce urmează.

Procedurile parlamentare.  Ca orice alt domeniu al vieții juridico-statale, și activitatea parlamentară trebuie să se desfășoare potrivit unor reguli. Acestea sunt cuprinse, în primul rînd, în Constituție, dar cele mai multe sunt cuprinse în regulamentele parlamentare [Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2007, p. 157 (351 p.)]. Totalitatea acestora formează instituția procedurilor parlamentare.

În doctrina de specialitate, se susține pe bună dreptate că procedura parlamentară constituie o varietate a procedurii juridice, întrucît dispune de unele şi aceleaşi trăsături ca și aceasta (enunțate mai sus [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]. http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html.] – e.n.). În baza acestor trăsături procedura parlamentară este văzută ca „o procedură juridică ce se realizează în cadrul activităţii organului legislativ (parlamentului) în conformitate cu competenţa cu care acesta este învestit” [Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, p. 246 (p. 245-258)]. Dat fiind faptul că activitatea Parlamentului implică în realitate mai multe proceduri parlamentare, trebuie să recunoaștem că acestea, în ansamblul lor, cuprind „reguli care ordonează desfășurarea activității Parlamentului în scopul realizării depline a atribuțiilor ce-i revin” [Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2007, p. 157 (351 p.)]. Deci, instituţia procedurilor parlamentare reglementează relaţiile ce apar în procesul asigurării organizării şi realizării activităţii Parlamentului în scopul exercitării funcţiilor sale constituţionale [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]. http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.htm].
În acest sens, în doctrină sunt accentuate cîteva momente [Левина М.И. История становления и развития парламентских процедур в Англии XVII – начала XIX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1999, p. 6.]:
— instituţia procedurilor parlamentare cuprinde normele procesuale ale dreptului parlamentar;
procedurile parlamentare conferă un caracter de drept activităţii Parlamentului în exercitarea atribuțiilor sale constituţionale;
procedurile parlamentare constituie un sistem de organizare a activităţii Parlamentului întru exercitarea funcţiilor sale, reglementat de o totalitate de norme juridice şi cutumiare;
— constituirea şi dezvoltarea procedurilor parlamentare ca mijloace ce asigură existenţa Parlamentului, organizarea activităţii interne a acestuia, care determină ordinea relaţiilor acestuia cu alte autorităţi ale statului şi societatea, este un proces firesc.

Astfel, procedura parlamentară presupune ordinea reglementată juridic, în baza căreia Parlamentul îşi exercită competenţa. Această ordine se referă, în primul rînd, la acţiunile succesive pe care le întreprinde Parlamentul în vederea realizării drepturilor şi obligaţiilor sale, cît şi a subiecţilor care dispun de anumite drepturi de a se implica în activitatea legislativului [Ковачев Д.А. Парламентская процедура: понятие, виды, регламентация (на опыте зарубежных государств). B: Вестник межпарламентской ассамблеи № 4. СПб. 1994, p. 193.]. De aici, se consideră că procedurile parlamentare reprezintă totalitatea acţiunilor succesive stabilite juridic, cu ajutorul cărora subiecţii acestora îşi pot exercita drepturile şi realiza obligaţiile ce ţin de activitatea legislativă [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]. http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html.].

Luînd în considerație și aceste aspecte, cercetătorii susțin că procedurile parlamentare presupun o formă specială de realizare a funcţiilor organului legislativ, o formă procesuală a activităţii legislative a acestuia, care reprezintă o ordine stabilită normativ a activităţii Parlamentului de realizare a atribuţiilor sale constituţionale [Игнатов Е.А. Парламентские процедуры в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: Конституционно-правовой аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003. http://www.dissercat.com/content/parlamentskie-protsedury-v-gosudarstvennoi-dume-federalnogo-sobraniya-rossiiskoi-federatsii-#ixzz2oWhVKEAE].

Referitor la tipurile de proceduri parlamentare şi clasificarea acestora în literatura de specialitate pot fi atestate cîteva viziuni.

În doctrina românească, procedurile parlamentare sunt grupate în două categorii [Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bucureşti: Actami, 1999, p. 169.]:

 • proceduri generală, indiferent de aspectele la care se referă (din care fac parte: sesizarea, procedura de pregătire a lucrărilor în plen, procedura de dezbateri şi procedura de vot) şi
 • proceduri speciale, din care fac parte: procedura legislativă, procedura de control, procedura de alegere, formare şi numire, procedura de validare a mandatelor şi alte proceduri speciale.

Un anumit interes suscită în context clasificarea cu care operează doctrina rusă, în cadrul căreia, sunt identificate mai multe categorii de proceduri parlamentare. Cunoaşterea acestora, potrivit cercetătorilor autohoni, prezintă importanţă, dat fiind faptul că de existenţa şi nivelul de dezvoltare al acestora depinde în general eficienţa forului legislativ [Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, p. 246 (p. 245-258)].

Astfel, în funcție de competenţele ce-i revin Parlamentului, cercetătorii identifică următoarele categorii de proceduri parlamentare [Рязанцев И.Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представительная власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 (62), p. 20-21; Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. ред. О.Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005, p. 207-208; Сероус А.В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимообусловленности. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2013, № 5 (296), Право. Вып. 35, p. 26.]:

 1. proceduri de exercitare a competenţelor Parlamentului ca organ legislativ şi reprezentativ, şi anume: procedura de reprezentare a naţiunii; procedura de creare a voinţei politice; procedura legiferării; procedura interacțiunii cu alte organe ale statului; procedura constituirii unor organe de stat; procedura exercitării atribuţiilor de control; procedura exercitării atribuţiilor în domeniul finanţelor publice; procedura soluţionării întrebărilor ce ţin de statutul juridic al cetăţenilor, organizaţiilor şi asociaţiilor acestora; procedura exercitării atribuţiilor în domeniul securității şi apărării statului.
 2. procedurile de organizare internă şi funcţionare proprie a Parlamentului.

Din analiza legislaţiei Republicii Moldova din domeniu (în special, a Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, deducem următoarele categorii de proceduri parlamentare [Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50 din 07.04.2007 (cu modificări și completări pînă în 07.07.2017)]:

 • proceduri de organizare şi funcţionare a structurilor Parlamentului (fracţiuni, biroul permanent, comisiile permanente şi speciale, comisiile de anchetă);
 • proceduri de activitate a Parlamentului (procedura desfăşurării şedinţei constitutive, procedura desfăşurări şedinţelor, procedura de urgenţă);
 • procedura legislativă (procedura exercitării iniţiativei legislative, procedura examinării proiectelor de legi în comisiile permanente, procedura dezbaterii proiectelor de legi în plenul parlamentului, procedura de vot, procedura specială de adoptare a legilor privind modificarea Constituţiei);
 • procedura ridicării imunităţii parlamentare şi a aplicării răspunderii disciplinare faţă de deputaţi;
 • procedurile de interacţiune cu puterea executivă (procedura alegerii şi destituirii Preşedintelui Republicii Moldova; procedura acordării votului de încredere Guvernului şi procedura retragerii acestuia (moţiunea de cenzură), procedura exercitării funcţiei de control a Parlamentului (controlul executării legilor, moţiunea simplă, întrebările, interpelările, audierile şi rapoartele));
 • procedura interacţiunii Parlamentului cu societatea civilă şi cetăţenii (procedura de consultare publică a proiectelor de acte legislative, procedura de examinare a petiţiilor şi a adresărilor cetăţenilor etc.).

În pofida reglementării juridice a acestor categorii de proceduri parlamentare, doctrina autohtonă a rămas considerabil în urmă cu studierea detaliată şi complexă a acestora, ignorînd în acest fel semnificaţia deosebită a lor pentru exercitarea funcţiei legislative în stat. Respectiv, la moment, cercetarea ştiinţifică a instituţiei procedurilor parlamentare a devenit extrem de necesară şi oportună [Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, p. 256 (p. 245-258)].

În general, în cadrul dreptului constituţional contemporan problema procedurilor parlamentare este dezvoltată insuficient. În mare parte, acest fapt este explicat prin noutatea acestei problematici, teoria procedurilor parlamentare fiind de dată recentă, deoarece o perioadă îndelungată de timp procedura a fost actuală şi prezenta importanţă doar în acele ramuri ale ştiinţei juridice, în cadrul cărora procesele erau general şi oficial recunoscute şi delimitate, precum ramura dreptului penal, deptului procesual civil, dreptului administrativ etc. Desigur, în acest context, nu trebuie neglijat faptul că şi în cadrul dreptului constituţional categoria de „procedură” a fost utilizată la studierea activităţii instanţelor jurisdicţiei constituţionale, la cercetarea formelor de exercitare a suveranităţii, a procesului electoral, a procesului legislativ [Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, p. 256 (p. 245-258)].

La moment, cercetătorii consideră că instituţia procedurilor parlamentare prezintă importanţă, în primul rînd, văzută în accepţiunea sa tradiţională, conform căreia ea reglementează relaţiile ce apar în procesul asigurării organizării şi funcţionării Parlamentului cu scopul exercitării funcţiilor şi competenţelor sale constituţionale. În acelaşi timp, tot mai mult importanţa instituţiei date este privită prin prisma accepţiunii largi a esenţei şi menirii procedurilor parlamentare. Principala tendinţă în aces sens ține de depăşirea abordării acestora doar ca un mijloc ce asigură procedural activitatea organului legislativ, ca un mijloc necesar pentru raţionalizarea acesteia. Tot mai mult procedurile parlamentare interesează specialiştii în calitatea lor de element specific al sistemului de „frîne şi contrabalanţe”, care permite Parlamentului să-şi exercite competenţa legislativă şi controlul asupra activităţii puterii executive, ca formă de realizare a intereselor publice şi de partid [Окулич И.П., Сероус А.В. Возможности выражения публично-партийных интересов при реализации парламентских процедур в российском парламенте. B: Известия высших учебных заведений, 2009, №4, p. 5.].

Mai mult, în doctrină se susține că actualitatea cercetării instituţiei procedurilor parlamentare se explică printre altele şi prin rolul său distinct de garant al realizării de către Parlament a competenţelor sale. Aceasta deoarece în lipsa asigurării procedurale corespunzătoare, organul reprezentativ este lipsit de posibilitatea de a influenţa activitatea autorităţilor statului şi a poporului în general [Кленкина О.В. Соотношение функций парламента и содержания парламентской процедуры. В: Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: Материалы научной конференции (Москва, 21-23 марта 2002 г.) / под ред. С.А. Авакьяна. Москва, 2003, p. 79.].

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că procedurile parlamentare sunt deosebit de importante pentru însăşi Parlament, întrucît [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]. http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html. ]: asigură ordinea în activitatea acestuia, ajută deputaţii să acţioneze consecutiv, succesiv, să menţină unitatea activităţii parlamentare, permit exercitarea principalelor funcţii ale organului legislativ, reglează procesele ce au loc în cadrul Parlamentului, cît şi în afara acestuia.

Generalizînd asupra celor menționate, se poate susține că, în principal, rolul şi semnificaţia procedurilor parlamentare constau în următoarele [Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, p. 258 (p. 245-258)]:

 • în primul rînd, acestea oferă o asigurare procedurală corespunzătoare activităţii organului legislativ (reprezentativ) al puterii de stat şi în consecinţă constituie baza necesară pentru organizarea raţională a activităţii Parlamentului;
 • în al doilea rînd, acestea constituie forme de realizare a intereselor publice şi de partid în cadrul Parlamentului;
 • în al treilea rînd, sunt elemente ale sistemului de „frîne şi contrabalanţe”, permiţînd Parlamentului să-şi realizeze competenţa legislativă şi controlul asupra puterii executive.

Procedura legislativă ca procedură parlamentară. Vorbind nemijlocit despre procedura juridică de legiferare (cu denumirea legală – procedura legislativă [Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50 din 07.04.2007 (cu modificări și completări pînă în 07.07.2017).]), vom menționa că aceasta este văzută a fi „un sistem de raporturi juridice în cadrul cărora există și se realizează dreptul de legiferare”. Raporturile juridice din cadrul procedurii de legiferare au și o sarcină deosebită – elaborarea normelor juridice [Филатов С. В. Антикоррупционные процедуры в правотворчестве: понятие, классификация. B: Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2013, p. 2 (p. 1-5)].

Chiar dacă cadrul normativ din domeniu și doctrina operează în general cu noțiunea de procedură legislativă, trebuie să precizăm că, în esență, aceasta presupune mai multe proceduri juridice. Acest lucru poate fi dedus cu ușurință din clasificarea realizată de doctrinarii ruși, pornind de la competenţa legislativă a Parlamentului. Astfel, în baza acestui criterii, procedurile parlamentare sunt grupate în [Рязанцев И.Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представительная власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 (62), p. 21.]:
proceduri proprii fazelor principale ale procesului legislativ (care cuprind: procedurile la etapa de iniţiere, procedurile la etapa examinării prealabile; procedurile la etapa adoptării legilor);
proceduri proprii fazelor secundare ale procesului legislativ (care cuprind procedurile parlamentare la etapa revizuirii proiectului de lege respins de către Șeful statului în cadrul procedurii de promulgare). În cazul parlamentelor bicamerale, mai există proceduri de coordonare între camerele Parlamentului a proiectului de lege respins de Preşedintele statului.

Din cele menționate, se poate susține că procedura legislativă parlamentară reprezintă totalitatea regulilor pentru pregătirea dezbaterii, dezbaterea și votarea unui proiect de lege. În cazul Parlamentelor bicamerale, potrivit principiilor bicameralismului, ea se desfășoară în fiecare Cameră în conformitate cu ordinea și procedura stabilită de Legea Fundamentală și regulamantele Camerelor [Duculescu V., Călinoiu C., Duculescu G. Tratat de teorie și practică parlamentară. Vol. I. București: Lumina Lex, 2001, p. 50.].

În încercarea de a justifica necesitatea studierii detaliate a acestei proceduri, reiterăm că adesea calitatea joasă a legislaţiei se datorează caracterului aleatoriu şi selectiv al legiferării. Una dintre cauzele acestei calităţi, în condiţiile actuale de organizare a procesului legislativ, constă în imperfecţiunea procedurilor parlamentare, în cadrul cărora se şi realizează activitatea de creare a dreptului de către organul legislativ al statului. Prin urmare, este indiscutabil faptul că calitatea actelor legislative adoptate de Parlament depinde direct de procedurile care reglementează procesul adoptării lor. În acest sens, o semnificaţie deosebită capătă calitatea actului normativ care consacră această ordine, şi determinarea locului lui în ierarhia actelor normative ale autorităţilor statului [Бударина С.В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. B: Ученые Записки Казанского Государственного Университета, Том 149, кн. 6, 2007, p. 117.] (fiind vorba în special despre Regulamentul Parlamentului).

Pe de altă parte însă, cît de perfect nu ar fi cadrul normativ în domeniu, iresponsabilitatea însăși a Parlamentului îl denaturează practic complet. Prin urmare, în perioada contemporană, paralel cu asigurarea juridică a activității sale, Parlamentul trebuie să pună un accent distinct atît pe calitatea și eficiența acesteia, cît și pe disciplina cu care trebuie să-și exercite competențele sale legislative. Or, altfel spus, destinatarii legilor pe care le adoptă acesta sunt nu numai autoritățile statului și cetățenii, dar și însăși făuritorul lor, care la fel este obligat să le respecte și să le execute. În opinia noastră, anume de aici începe calitatea legilor și eficiența sistemului legislativ al statului în ansamblul său.

Literatura
 1. Albu V. Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Masă rotundă cu participare internaţională din 11 decembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014 (p. 245-258)
 2. Dicționarul explicativ al limbii române. [resurs electronic]: https://dexonline.ro/ definitie/procedur%C4%83 (accesat la 15.09.2017)
 3. Duculescu V., Călinoiu C., Duculescu G. Tratat de teorie și practică parlamentară. Vol. I. București: Lumina Lex, 2001.
 4. Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bucureşti: Actami, 1999.
 5. Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50 din 07.04.2007 (cu modificări și completări pînă în 07.07.2017).
 6. Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2007 (351 p.)
 7. Бударина С.В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. B: Ученые Записки Казанского Государственного Университета, Том 149, кн. 6, 2007.
 8. Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html.
 9. Игнатов Е.А. Парламентские процедуры в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: Конституционно-правовой аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003. http://www.dissercat.com/content/parlamentskie-protsedury-v-gosudarstvennoi-dume-federalnogo-sobraniya-rossiiskoi-federatsii-#ixzz2oWhVKEAE
 10. Кленкина О.В. Соотношение функций парламента и содержания парламентской процедуры. В: Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: Материалы научной конференции (Москва, 21-23 марта 2002 г.) / под ред. С.А. Авакьяна. Москва, 2003.
 11. Ковачев Д.А. Парламентская процедура: понятие, виды, регламентация (на опыте зарубежных государств). B: Вестник межпарламентской ассамблеи № 4. СПб. 1994.
 12. Кучерявенко Н.П. Правовая природа налоговых процедур. В: Юридическая наука и образование: вып. 3/2010. Юридический факультет Белорусского государственного университета. Минск: Право и экономика, 2010. (301р.) [электронный ресурс]. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41385/1/4_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
 13. Левина М.И. История становления и развития парламентских процедур в Англии XVII – начала XIX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1999.
 14. Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007.
 15. Окулич И.П., Сероус А.В. Возможности выражения публично-партийных интересов при реализации парламентских процедур в российском парламенте. B: Известия высших учебных заведений, 2009, №4.
 16. Протасов В.Н. Юридическая процедура. Москва, 1991.
 17. Рязанцев И.Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представительная власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 (62).
 18. Сероус А.В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимообусловленности. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2013, № 5 (296), Право. Вып. 3.
 19. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. ред. О.Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005.
 20. Управленческие процедуры / под ред. Б. М. Лазарева. Москва: Наука, 1988 (272 с.)
 21. Филатов С.В. Антикоррупционные процедуры в правотворчестве: понятие, классификация. B: Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2013 (p. 1-5)