Содержание журнала №5 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
№5 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право
Теория, история государства и права. Конституционное право

Миронова С., Боршевский А.
Гражданское общество в Республике Молдова:
На страже прав и свобод граждан
Costachi G., Arnăut V.
PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE
Игнатьев В.
Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова
Сары Т., Якимова М.
Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи

Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

Светличная Ю.А.
Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине
Щокін Р.Г.
Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект
Legeza J.O.
IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE
Ковальчук А.Ю.
Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід
Шинкар Т.І.
Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України
Голенко Н.М.
Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівниуів підрозділу поліції спеціального призначення
Легка О.В.
Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства України

Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

Шепетько С.А., Клименко О.А.
Проблемні питання обміну інформацією суб’єктів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю з Європолом
Процюк О.В., Алєксєєва-Процюк Д.О.
Особливості визначення суб’єкту порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
Ковальчук С.О.
Аналіз, синтез і співставлення з іншими доказами як способи перевірки речових доказів під час кримінального провадження
Волинець Р.А.
Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК України
Небрат О.О., Яценко В.П.
Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини в діяльності національної поліції
Почанська О.С.
Історико-правовий аналіз нормативно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні
Вознюк А.А.
Зарубіжний досвід диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь в них
Жидков В.Л.
Актуальні проблеми призначення ревізій та перевірок детективами Національного антикорупційного бюро України
Бурбела Ю.С.
Суб’єкт добровільного відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України
Запотоцький А.П.
Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушеннями правил охорони праці та безпеки виробництва під час будівництва
Нікітін А.А.
Особливості кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди у разі сприяння порушенню порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Берило О.Г.
Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 Кримінального Кодексу України

Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

Большакова П.Н.Большакова П.Н.
Права нерождённого ребёнка и профилактика нарушений репродуктивного потенциала женщин
Татар О.В.
Особенности гражданско-правовой защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства
Кожевникова В.О.
Обмеження права суб’єктів сімейних відносин на полігамію: компаративістичний аспект

International Law
DREPTUL INTERNAŢIONAL
Міжнародне право
Международное право

Gherega C.
REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”

Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

Харченко С.В.
Методы развития социального интеллекта курсантов – будущих офицеров полиции
Тринева Я.О.
Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы

Banking and Finance LAW
DREPTUL BANCAR ŞI FINANCIAR
Банківське та Фінансове право
Банковское и Финансовое право

Попова Л.М.
Протиправна підприємницька діяльність як фактор загрози економічній безпеці України

Reviews
OPINII
Рецензії
Рецензии

Рабінович П. М.
РЕЦЕНЗІЯ на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики»
Заросило В. О.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення фінансово — економічної безпеки України: адміністративно — правовий аспект», підготовлену Ковальчук А.Ю.