Содержание журнала №2 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№2 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

АНИКИН В.
ПРАВА ЖЕНЩИН: ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ..стр.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.9

КАРПОВИЧ А.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ..стр.16

СУТКО М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО УНІТАРНУ ФОРМУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр.20


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОСНА Б., ВАЛКАН В.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ ЖАЛОБ
НА ОТКАЗ НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ..стр.25

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.37

БОРШОШ И.С.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ ..стр.46

ЛЫСЕНКО Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ..стр.52

ПАСТЕРНАК І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ..стр.57

ПУТІЙ М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.64

ТЕТЕРЯ В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ..стр.69

ХУДОБА І.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.76

КАЛГУШКИН Ю.Л.
УРОВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ..стр.81


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КАНЦІР В.С., ЗЕЛЕНЮХ О.В.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ..стр.87

НАЗИМКО Є.С., ОБОД А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ ..стр.93

МОЗОЛЬ С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.101

ЕПИШКО И.С.
КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.108

КРЕТ Г.Р.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ..стр.113

МИХАЙЛЮК А.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛДІУВАННЯ В УКРАЇН ..стр.119

МІЩЕНКО О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ..стр.124

ВАСИЛЬЄВ А.О.
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.130

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..стр.137

КІБЕЦЬ Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..стр.143

ЛЕВИН В.И.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ..стр.149

ЛЮТИЙ В.В.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ..стр.155

СЕРДЕЧНА А.Ю.
ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ..стр.159


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ..стр.166

CREȚU A.
FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ..стр.178

ПОЧАНСЬКА О.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ ..стр.185

БІЛОУС З.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ ..стр.191

БУРЯК Я.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ..стр.197

ПІЛЯЙ І.В.
ДОТРИМАННЯ МЕЖ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.202


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

САВЧЕНКО А.А.
РОЛЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ..стр.209


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ЗАЯЦЬ Р.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр.214

БУГА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ..стр.220

БУРДЕГА Р.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ..стр.226

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ..стр.233

PDF-download
PDF архивы журнала