Содержание журнала №4 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№4 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. 
Teoria, istoria statului și Drept.
Теорія, історія держави і права. 

Теория, история государства и права. 

MICU V.
CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE  ..стр. 5

RAILEAN Р.
REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR MECANISMULUI DE ASIGURARE A LEGALITĂŢII ÎN CADRUL STATULUI  ..стр. 10


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

SERGHEEVA Т., SOSNA B.
NOI INIȚIATIVE ALE UNIUNII EUROPENE: PROIECTUL DE COMBATERE A TORTURII ÎN MOLDOVA ..стр.17

АРСЕНИ И.
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ..стр.22

ZUBCO A.
DOAR UN SISTEM PENITENCIAR SIGUR, BAZAT PE RESPECTAREA EMNITĂȚII UMANE POATE CONTRIBUI LA PREVENIREA TORTURII, OPINIA OMBUDSMANULUI REPUBLICII MOLDOVA ..стр.28

BORȘEVSKI A., SOSNA A.
PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEII ÎN MOLDOVA ..стр.32


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

DIACONU M.
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ..стр.37

ДЕНІС О.В.
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ..стр.43

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ) ..стр.47

БАГАНЕЦЬ О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.54

ГАЙДАЙ С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ..стр.60

РОМАНЮК М.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.66

НОВІКОВА Є.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ..стр.72

МІХЕЄВ М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.78


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COSTACHI G., COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE. LUAREA DE MITĂ ..стр. 82

КЛИМЕНКО О.А.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ  ..стр. 92

МАМЧУР Л.О.
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..стр. 98

НЕВГАД В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ ..стр. 103


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ФРУНЗЭ Ю.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ..стр. 111

ЛИЧЕНКО І.О.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
..стр. 116

БРИНЧАК М.П.
СВІТОГЛЯД ТА ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ..стр. 122

ЄНІНА Л.В.
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ..стр. 127

МАКОВЕЦЬКА В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ ..стр. 133

БОСЫЙ Д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ ..стр. 138


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

PRUS I.
HUMAN RIGHTS INFRINGEMENT IN UKRAINE-RUSSIA ARMED CONFLICT ..стр. 146


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СИНЯВСЬКА Н.С.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ, ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ..стр. 153


Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Și Psihologia Legii
Філософія І Психологія Права
Философия И Психология Права

VOYTOV G.
INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ELEMENTS OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY ..стр. 158

ГУДИМ Л.Я.
ПЛЮРАЛЬНІСТЬ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ЯК ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ..стр. 165


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ГОЖІЙ В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ ..стр.174

ВЕЛИЧКО О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.180

КАНТОР Н.Ю.
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАГРОЗИ
РИНКОВИМ ВІДНОСИНАМ У ДЕРЖАВІ
..стр.185

МОРОЗ Н.С., КАПУШ І.І.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ..стр.191

КОМИНАР Н.М.
ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.197

ЧОРНЕНЬКИЙ В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ..стр.203

ВАСИЛЕНКО Я.Н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУДОВ (СУДЕЙ) В УКРАИНЕ
..стр.208

PDF-download
PDF архивы журнала