Содержание журнала №3 — 2019

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№3 2019

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law
Teoria, istoria statului și Drept
Теорія, історія держави і права

Теория, история государства и права

СОСНА Б.И.
КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК:
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА   …стр.5

ДІДЕНКО О.М.
ДИНАМІКА ПРАВОРОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ВИБОРИ»:
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНИЙ СТАН   …стр.11

ДЕМИДЕНКО В.О.
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК СИСТЕМНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В М. КИЄВІ   …стр.19

БОРШЕВСКИЙ А.П., СОСНА Б.И.
ПРОЕКТ «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ НЕТ ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»:
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИЦИИ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА   …стр.26

ЗАХАРИЯ С.К., БОРШЕВСКИЙ А.П.
ЦЕНТРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК:
ИСТОРИИ УСПЕХА   …стр.36

СОСНА А.Б.
ЖАЛОБА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ   …стр.43

СОКИРСЬКА Н.А.
НЕТИПОВІ (ГІБРИДНІ) ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ   …стр.55

ПАЛЮХ А.Я.
СПОРТИВНА БЕЗПЕКА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ І КОНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТИ   …стр.62


Administrative Law
Dreptul  Administrativ
Адміністративне право
Административное право

ЛИТВИН Н.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   …стр.70

БЕНЬКОВСЬКИЙ С.Ю.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   …стр.78

БУКІН М.П.
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ   …стр.83

ШЕЙБУТ Д.В.
ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У РЕГУЛЮВАННІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ   …стр.88

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ А.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ   …стр.95

ОСТРОПІЛЕЦЬ А.В.
ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА   …стр.101


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
Dreptul Penal, Procedura Penală Şi Criminalistica
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ГАЦЕЛЮК В.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ПЕРЕШКОДЖАННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, ЗДІЙСНЕННЮ ПОВНОВАЖЕНЬ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ЗАГАЛЬНІ РИСИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ   …стр.108

БЄЛІКОВ К.А.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ВУЛИЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ   …стр.116

МИХАЙЛИК О.Г.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   …стр.121

НОСАЧ А.В.
СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ   …стр.127

САЗОНОВ В.В.
СИНХРОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ   …стр.133

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ   …стр.142

МАСЛОВА Н.Г.
СВІТОВІ МОДЕЛІ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ РАДИКАЛІЗМУ   …стр.150

БАРДАЧОВ В.В.
ЛАТЕНТНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ   …стр.158

МИСКОВА Г.М.
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ДІЯНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДИТИНИ   …стр.167


Civil, business, commercial and employment law
Dreptul Civil Şi Procedura Civilă, Dreptul Afacerilor, Dreptul Economic Şi Al Muncii
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ЗАХАРИЯ С., АРСЕНИ С.
СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СУПРУГОВ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА   …стр.174

ЗАБРОДІН О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРИМУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ЯК НОВОГО ПРИНЦИПУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО   …стр.182

MAZNIUC D, ZUBCO A.
ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND SPECIFICUL DREPTULUI LA MUNCĂ AL CONDAMNAȚILOR ÎN SISTEMUL PENITENCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA   …стр.190


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

АРСЕНИ И.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО КРЕДИТА   …стр.196


International Right
Dreptul International
Міжнародне право
Междунродное право

SHPAKOVYCH O., PENKOVSKA S.
FRENCH MECHANISM OF OVERCOMING CORRUPTION IN PRIVATE SECTOR:
EXPERIENCE FOR UKRAINE   …стр.203

СЕГЕДА І.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ У КРАЇНАХ МАГРИБУ (АЛЖИР, МАРОККО, ТУНІС)   …стр.210


Legal Psychology And Philosophy Of Law
Psihologie Juridică Și Filozofia
Юридична Психологія і Філософія Права
Юридическая Психология і Философия Права

ЗАГОРСЬКА О.І.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ   …стр.215


Reviews
Opinii
Рецензії
Рецензии

БОСТАН С.К.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. В. КУДІНА НА ТЕМУ:
«ПОРІВНЯЛЬНА ІСТОРІЯ ПРАВА: ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ»   …стр.223


Discussion, discussion, actual
Discuţie, discuţie, reală
Обговорення, дискусії, актуально
Обсуждение, дискуссии, актуально

БИРКОВИЧ О.І.
ҐЕНЕЗА ТА СТАНОВЛЕННЯ СУДОВИХ ІНСТИТУТІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ  …стр.225

ПАНАСЮК О.В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ (ДЕЛІКТІВ)  …стр.231

КРИВКО О.О.
ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ВІДДІЛІВ  …стр.236

 

 

PDF-download-Supremaţia Dreptului