Содержание журнала №1 — 2019

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2019

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

СОСНА А., СОСНА Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, РОЛИ И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  ..стр. 5

РИБАЛКІН А.О., ЗЄЛЄНІНА М.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  ..стр. 13

KLIUCHKOVYCH V.Y.
DEFINITION OF THE CONCEPT OF LAW ENFORCEMENT: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS  ..стр. 20


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., СТЕФУ Л.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МОЛДОВЫ ПРОТИВ ПЫТОК  ..стр. 26

ШЕМЧУК В.В.
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ ..стр. 36

РОМАНОВА Н.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  ..стр. 42


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

NALYVAIKO L., SAVCHENKO V.
MODERN FORMS AND METHODS OF COMBATING CORRUPTION  ..стр. 49

ТОПЧІЙ Ю.М.
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ  ..стр. 56

ЗОЛОТА Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  ..стр. 64

ЖУКОВ С.В.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ..стр. 72

ОСЛАВСЬКИЙ М.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  ..стр. 78

ДОВГАНЬ О.О.
КОНКУРСИЙ ВІДБІР ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ  ..стр. 84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ОЛЬХОВСЬКА А., КАНЦІР В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОВА ПЛАТФОРМА УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ  ..стр. 94

ДАШКЕВИЧ В.А., ДЖАФАРОВ М.Є.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ОСОБОЮ, ЯКІЙ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ   ..стр. 100

ГЛАДКОВА Є.О.
СУБКУЛЬТУРА НАРКОМАНІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ..стр. 105

ГРИЩЕНКО М.В.
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ПОЛІСИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ   ..стр. 112

БАБАНІНА В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА МЕХАНІЗМ  ..стр. 118

РУДНИЦЬКИЙ І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ  ..стр. 124


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ГЕРЦ А.А., ОЛІЙНИК Р.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ  ..стр. 131

ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ..стр. 138

АРСЕНИ И., МАНЗУЛ С.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА . .стр. 144

СЕНИК С.
ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РІШЕННЯ СУДУ ЯК СУДОВОГО АКТА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС  ..стр. 151

СУХАРЄВА А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА СЛУЖБОВОЇ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
ЯК СУБ’ЄКТА КВАЗІНОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАПОВІТУ   ..стр. 159

PALYUKH А.
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLYMPISM AS INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  ..стр. 166

МАКСИМЕНЦЕВ М.Г.
ГЕОГРАФИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕМИРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ  ..стр. 174


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПРАЦЮ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ  ..стр. 180


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

ХАТНЮК Н.С.
НОВІ ШЛЯХИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ..стр. 187


Legal Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Juridică Și Psihologia Legii
Юридична Філософія І Психологія Права
Юридическая Философия И Психология Права

КОЩИНЕЦЬ В.В.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ  ..стр. 193


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

КАМІНСЬКА Н.В., МІНЕНКО К.В., БІЛАС І.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ    ..стр. 199

БАЙРАК В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ АСПЕКТИ  ..стр. 206

БОНДАРЧУК А.С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖУРНАЛІСТА  ..стр. 212

ЛАДНЮК В.Р.
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ АБО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ  ..стр. 219

МОРГУН Н.С., СЄДАКОВА В.В.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ»  ..стр. 226

PDF-download
PDF архивы журнала