REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

SUMMARY: L’article est dédié à l’étude de l’immunité du juge afin de développer l’essence, particularités et ses limites en vertu de la loi, la doctrine et la pratique de la République de Moldova, la Roumanie et d’autres pays.

REZUMAT: Articolul este dedicat studierii imunităţii judecătorului, urmărindu-se scopul de a dezvolta esenţa, particularităţile şi limitele acesteia în baza legislaţiei, a doctrinei şi a practicii Republicii Moldova, României şi a altor state.

РЕЗЮМЕ: Статья посвящена исследованию иммунитета судьи как элемент его правового статуса, с целью определения сущности, особенностей и его пределах, на основе законодательства, доктрины и практики Республики Молдова, Румынии и других странах. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC»

Noţiunea de răspundere parlamentară: Conţinut şi accepţiuni

MICU-VictorMICU Victor — preşe­dinte al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

REZUMAT: Articolul cuprinde o analiză comparativă a opiniilor expuse în doctrina juridică contemporană în vederea determinării conţinutului şi accepţiunilor recunoscute noţiunii de răspundere parlamentară. În consecinţă, se conchide că răspunderea parlamentară este o instituţie de drept parlamentar care presupune răspunderea parlamentului şi a parlamentarilor pentru încălcarea diferitor norme de drept; o instituţie similară „responsabilităţii ministeriale”. 

SUMMARY: Article contains a comparative analysis of the opinions expressed in contemporary legal doctrine to determine the content and meanings recognized of notion of parliamentary accountability (responsibility). In conclusion, it stated that parliamentary responsibility is an institution of parliamentary law which means responsibility of parliament and parliamentarians liability for breach of various rules of law; it is a similar institution of «ministerial responsibility».  Читать далее «Noţiunea de răspundere parlamentară: Conţinut şi accepţiuni»

Поняття фінансової системи України як об’єкта управління

Кобзєва Тетяна Анатоліївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (Україна)

У статті на основі аналізу теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних вчених досліджено сутність таких понять як: «фінанси», «система» та «фінансова система». Доведено, що фінансова система України як об’єкт управління підпорядковується владній волі суб’єкта управління і виконує його рішення, тобто забезпечується зміст та сутність загальноправової категорії «система». Наголошено, що ефективне функціонування фінансової системи залежить від організації управління нею.

В статье на основе анализа теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых исследована сущность таких понятий как: «финансы», «система» и «финансовая система». Доказано, что финансовая система Украины как объект управления подчиняется властной воле субъекта управления и выполняет его решения, то есть обеспечивается содержание и сущность обще правовой категории «система». Отмечено, что эффективное функционирование финансовой системы зависит от организации управления ею.

The article, based on an analysis of theoretical approaches of domestic and foreign scientists, the essence of such concepts as “Finance”, “system” and “financial system”. It is proved that the financial system of Ukraine as an object of management, subject to the will of the ruling regulator and performs his decision, provided that the content and nature of the general legal category of “system”. Emphasized that the effective functioning of the financial system depends on organization management.

Читать далее «Поняття фінансової системи України як об’єкта управління»