Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений

A-SosnaСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского государственного университета, старший научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку дать анализ законов, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, порядок исполнения решений административных судов, вступивших в законную силу, обратить внимание на противоречивые правовые нормы, пробелы в законе, правовые нормы, затрудняющие защиту прав физических и юридических лиц, нарушенных незаконными административными актами, и внести предложения, направленные на совершенствование правовых норм, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, а также порядок исполнения вступивших в законную силу решений административных судов.

Autorul a încercat să ofere o analiză a legilor care reglementează înaintarea şi examinarea proceselor de judecată rezultate din relaţiile administrative, ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor contenciosului administrativ, care au intrat în vigoare, să atragă atenţia asupra neconcordanţele legislaţiei, lacunelor în legislaţie, reglementărilor legale care împiedică protecţia drepturilor persoanelor fizice şi juridice, încălcate prin acte administrative ilegale, precum şi să facă propuneri care vizează îmbunătăţirea normelor juridice care reglementează înainatrea şi examinarea acţiunilor în judecată rezultate din relaţiile administrative, precum şi ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor continciosului administrativ intrate în vigoare. Читать далее «Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений»

Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ

Diaconu Mihaildoctor în drept, judecător Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

Articolul cuprinde un studiu sumar asupra efectelor contenciosului administrativ, altfel spus asupra modului în care are loc restabilirea legalităţii ca rezultat a examinării cauzelor în instanţa de contencios administrativ. În concret, în cazul constatării ilegalităţii actului administrativ sau a faptului administrativ şi a prejudicierii dreturlilor persoanei, instanţa este în drept să dispună anularea actului administrativ, restabilirea drepturilor încălcate şi despăgubirea prejudiciilor cauzate

The article summarizes a study on the effects of administrative contentious in other words on how to produce the restoration of legality as a result of the examination of cases in administrative court. Concretely, if it found the illegality of the administrative act or administrative fact and injury of personal rights, the court is entitled to order the annulment of the administrative act, restoring the violated rights and compensation for damage caused.

В статье рассматриваются последствия административного судопроизводства, то есть, возможности восстановления законности в результате рассмотрения дел в административном суде. В частности, подчеркивается, что если установлено незаконность административного акта или административного факта и нарушение личных прав, суд может отменить незаконный административный акт, восстановить нарушенные права и компенсировать причиненный ущерб.


Читать далее «Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ»

Răspunderea constituțională a parlamentului

MICU-VictorMicu Victorpreşe­dinte al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Articolul cuprinde un studiu asupra răspunderii constituţionale a Parlamentului şi a deputaţilor. În baza studiilor de specialitate şi a legislaţiei în vigoare, autorul argumentează temeiurile survenirii acestei forme de răspundere şi sancţiunile constituţionale aplicate.

Article includes a study on the constitutional responsibility of Parliament and of Deputies. On the basis of specialized studies and legislation, author argues the reasons of this form of responsibility and the constitutional sanctions applied.

В статье рассматривается проблема конституционной ответственности Парламента и депутатов. На основе теоретических исследований и законодательства, автор раскрывает основания этой формы ответственности и применяемые конституционные меры принуждения. Читать далее «Răspunderea constituțională a parlamentului»

Buna-credință în activitatea judecătorului

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Buna-credinţă în activitatea judecătorului. Articolul cuprinde o analiză a conceptului de bună-credinţă, sub aspect etimologic, terminologic şi istoric, în vederea precizării particularităţilor şi rolului acesteia în activitatea judecătorului.

Good faith in the activity of the judge. The article includes an etymological, terminological and historical analysis of the concept of good faith in order to specify its peculiarities and role in the activity of the judge.

Добросовестность в деятельности судьи. Статья содержит краткий анализ понятия добросовестности с этимологической, терминологической и исторической точки зрения, для того чтобы выяснить ее особенности и роль в деятельности судьи. Читать далее «Buna-credință în activitatea judecătorului»

The principles of the nationale police of Ukraine

semerey-bogdanSemerey Bohdanаspirant Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)

Reorganization of the internal Affairs bodies implies a profound transformation concerning the essence and activities of the police, the updating of the content of her work. The cornerstone erected by the rights and freedoms of citizens. Their protection and respect should be the main goal of the police is the population to assess the reliability and efficiency of its activities on the essence and principles of the National police of Ukraine.

Reorganizarea Poliţiei naţionale implică schimbări profunde în ceea ce priveşte natura şi activitatea poliţiei, actualizarea conţinutul activităţii sale, dreptului administrativ, legislaţiei. O atenţie sporită se acordă drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Protecţia şi respectarea acestora ar trebui să fie scopul principal al poliţiei, şi anume populaţia va evalua fiabilitatea şi eficacitatea activităţilor sale în conformitate cu conţinutul şi principiile tipurilor de activităţi ale Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Читать далее «The principles of the nationale police of Ukraine»

Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept

Iacub Irinadoctor în drept, conferenţiar universitar interimar la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Studiul readuce în atenţie problema securităţii juridice văzută ca un principiu fundamental într-un stat de drept, care presupune următoarele exigenţe: neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi previzibilitatea legii, interpretarea unitară a legii. Se subliniază că respectarea acestor coordonate constituie o condiţie sine qua non pentru o legislaţie de calitate şi o aplicare de calitate a acesteia, toate orientate spre asigurarea stabilităţii raporturilor sociale în cadrul statului.

The study includes some reflections on the issue of legal security seen as a fundamental principle in a rule of law, which includes the following exigencies: non retroactivity of the law, the availability and predictability of the law, the uniform interpretation of law. It is noted that compliance with these coordinates is a sine qua non for a good legislation and quality of its application, all oriented towards ensuring the stability of social relations within the state. Читать далее «Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept»

Echilibrul dintre stabilitatea și dinamica Constituției – garanție importantă a regimului Constituționalității

kostaki-gCostachi Gheorghedoctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

În studiul de faţă ne propunem drept scop să analizăm esenţa echilibrului dintre stabilitatea şi dinamica Constituţiei ca garanţie a regimului constituţionalităţii şi să identificăm unele exigenţe de natură să asigure menţinerea acestuia în condiţiile în care Constituţia Republicii Moldova va fi supusă revizuirii.

Le but de cet article scientifique est d’analyser l’essence de l’équilibre entre la stabilité et dynamique de la Constitution comme une garantie de régime constitutionnel et d’identifier certaines exigences pour assurer son maintien si la Constitution de la République de Moldova sera révisée.

В данном исследовании предлогается краткий анализ сущности баланса между стабильностью и динамичностью Конституции в качестве гарантии конституционного режима. В результате выявленны некоторые важные условия необходимые для его поддержания в случае пересмотра Конституции.


Читать далее «Echilibrul dintre stabilitatea și dinamica Constituției – garanție importantă a regimului Constituționalității»

Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

bandurka_iБандурка Ірина Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ

Статья посвящена рассмотрению общественно- небезопасного деяния, как несовершенное исполнение обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей. Рассмотрены теоретические подходы к определению понятия объекта преступления. Выделено общий, семейный и непосредственные объекты недостаточного исполнения обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей.

Acest articol este dedicat analizei acţiunilor publice-periculoase ca o executare imperfectă a obligaţiilor care sunt îndreptate spre protejarea vieţii şi sănătăţii copiilor. Se prezintă abordările teoretice la definirea obiectului infracţiunii. Se delimitează obiectele generale, familiare şi obiecte imediate de îndeplinire insuficientă a obligaţiilor care protejează viaţa şi sănătatea copiilor.

Article considers of socially dangerous act as improper performance of duties to protect life and health of children. The considered of theoretical approaches to the definition of the object of the crime. Highlight a common, genitive and direct objects of improper performance of duties to protect life and health of children.
Читать далее «Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей»

Міжнародні акти як основа розвитку кримінального процесуального законодавства України на ґрунті пріоритету визнання і забезпечення прав та свобод людини

korovajkoКоровайко Олександр Івановичкандидат юридичних наук, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

Проанализированы вопросы роли источников международного права как определенной основы для развития уголовного процессуального права Украины. Обращено внимание, что источники международного права по правам человека содержат важные для сферы уголовного судопроизводства нормы, выступающие в качестве стандартов (принципов) этой разновидности правоприменительной деятельности, закрепляют основные права человека в этой сфере и их гарантии. Указано на необходимость принятия действенных мер по более полному включения международных стандартов уголовного судопроизводства и прав человека в эту сферу правоприменительной деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры, суда.

Este studiat rolul surselor de drept internaţional ca bază pentru dezvoltarea dreptului procesual penal al Ucrainei. Se atrage atenţia că sursele dreptului internaţional al drepturilor omului conţin importante prevederi pentru sfera justiţiei penale, care acţionează în calitate de standarde (principii) din varietatea de aplicare a legii, stabilesc drepturile fundamentale ale omului şi garanţiile acestora în acest domeniu. Se indică necesitatea luării măsurilor eficiente pentru a spori implementarea standardelor internaţionale ale justiţiei penale şi a drepturilor omului în acest domeniu de către organelor de anchetă, procuratură, judecată. Читать далее «Міжнародні акти як основа розвитку кримінального процесуального законодавства України на ґрунті пріоритету визнання і забезпечення прав та свобод людини»

Правовой статус субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве

tkachenko-tТкаченко Наталья Николаевна — соискатель Харьковского национального университета внутренних дел

В статье обосновывается актуальность исследования правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Выясняется сущность и содержание правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Анализируются положения нормативно-правовых актов, определяющих права и обязанности судебных экспертов. Указывается на обусловленность правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве их профессиональным и процессуальным статусами.

Articolul fundamentează relevanţa studiului statutului juridic al subiecţilor activităţilor expertizelor judiciare în cadrul procedurilor penale. Se dovedeşte esenţa şi conţinutul statutului juridic al subiecţilor activităţilor expertizelor judiciare în cadrul procedurilor penale. Se analizează prevederile actelor normative care definesc drepturile şi responsabilităţile experţilor judiciari. Se specifică condiţionarea statutului juridic al subiecţilor activităţilor criminalistice în cadrul procedurilor penale, statutul lor profesional şi procedural.

The article substantiates the relevance of the study of the legal status of forensic activity subjects in criminal proceedings. It turns out the nature and content of the legal status of forensic activity subjects in criminal proceedings. We analyze the provisions of regulations that determine the rights and obligations ofl experts. The author highlights the conditionality of the legal status of these entities and their professional and procedural status. Читать далее «Правовой статус субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве»