Зарубіжний досвід організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції (компаративістське дослідження)

Головков Олександр Миколайович — аспірант кафедри адміністративно-
правових дисциплін факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС
України

УДК: 351.741

Зарубіжний досвід організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції
(компаративістське дослідження)

Стаття присвячена аналізу організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції в зарубіжних країнах та визначенню можливості запровадження їх позитивного досвіду в поліцейській системі України. В ній досліджено досвід поліцейської діяльності таких країн як Сполучені Штати Америки, Австралія, Японія, Китай, Італія, Німеччина, Угорщина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Автор стверджує, що сучасна адміністративна діяльність дільничних офіцерів поліції поступово наближається до концепції демократичної поліцейської діяльності провідних країн світу.


Статья посвящена анализу организации деятельности участковых офицеров полиции в зарубежных странах и определению возможности внедрения их позитивного опыта в полицейской системе Украины. В ней исследовано опыт полицейской деятельности таких стран как Соединенный Штаты Америки, Австралия, Япония, Китай, Италия, Германия, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Автор утверждает, что современная административная деятельность участковых офицеров полиции постепенно приближается к концепции демократической полицейской деятельности прогрессивных стран мира.


The article is devoted to the analysis of the organization the institute’s activity of the police precinctoffi cers in foreign countries and to determination the opportunity of establishing their positive experience in the Ukrainian police system. Th e author explores the experience of police activity in such countries as the United States of America, Australia, Japan, China, Italy, Germany, Hungary, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Azerbaijan, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Th e author proves that the modern administrative activities of police precinctoffi cers are gradually approaching the concept of democratic policing in the leading countries of the world.