Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности

Алиев Сабухи Осман оглудоктор философии по праву, докторант Института Философии, социологии и права Национальной Академии Наук Азербайджана

Являясь субъектом предпринимательства, банк выступает в роли важного посредника развития экономики, постоянно изменяющегося для адаптации к существующим обстоятельствам и международной среде, и параллельно требующего инноваций в правовой среде. Современный банк осуществляет многогранную деятельность, характеризуется крупным денежным оборотом и создает базу экономического прогресса, финансируя различные сферы экономики.
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот, экономические отношения, связанные с банковской деятельностью, иными словами, на финансово-кредитную сферу (кредитно-финансовый сектор экономики), является одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская деятельность приобрела немалый масштаб внутри страны, и этой сфере уделяется особое внимание, крайне необходимо ведение научных исследований об уголовно-правовых аспектах регулирования данной деятельности и подготовка соответствующих предложений.
В данном контексте представленная статья характеризует изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние, совершаемое против банковской деятельности, и кратко анализирует уголовно-правовые нормы, предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики в отношении данного преступления.

În calitate de subiect antreprenorial, banca acţionează ca un mediator important al dezvoltării economice, în continuă schimbare pentru a se adapta la circumstanţele predominante şi mediului internaţional, şi, în acelaşi timp, solicitînd inovări în mediul juridic. O bancă modernă desfăşoară activităţi multilaterale, se caracterizează printr-un volum de fluxuri monetare şi creează o bază pentru progresul economic prin finanţarea diferitor sectoare ale economiei.
Lupta împotriva ilegalităţilor, care afectează fluxurile financiar – bancare, relaţiile economice, legate de activitatea bancară, cu alte cuvinte, sfera financiară şi creditară (sectorul financiar-bancar al economiei), este una dintre sarcinile actuale ale dreptului penal. În perioada în care activităţile bancare s-au răspîndit la scară largă în ţară, iar acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită, este necesar să se efectueze cercetări cu privire la aspectele de drept penal ale reglementării acestei activităţii şi pregătirea unor propuneri relevante.
În acest context, articolul prezentat descrie falsificarea banilor sau a titlurilor de valoare ca o acţiune criminală comisă împotriva activităţilor bancare, precum şi pe scurt analizează dispoziţiile normelor prevăzute de Codul penal al Republicii Azerbaidjan în legătură cu această crimă. Читать далее «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности»