Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice

Diaconu Mihaildoctor în drept, conferenţiar universitar, judecător Judecătoria Buiucani mun. Chişinău


Articolul este consacrat studierii conceptului, esenţei şi conţinutului actului administrativ. Autorul argumentează ideea că actul administrativ reprezintă forma juridică cea mai importantă a activităţii autorităţilor publice, fiind și principalul instrument de realizare a puterii executive și de realizare a sarcinilor și obiectivelor ce revin administraţiei publice.


Статья посвящена исследованию понятии, сущности и содержании административного акта. Автор подчеркивает, что административный акт является наиболее важной правовой формой деятeльности государственных органов, являясь основным инструментом для осуществления исполнительной власти и достижения целей и задач публичной администрации. Читать далее «Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice»

Характеристика публічного адміністрування галуззю освіти в Україні

shhokin-rostislavЩокін Ростислав Георгійович — кандидат юридичних наук, доцент (м.Київ)

В статье раскрыто содержание понятия публичное администрирование отраслью образования, выяснены его элементы. Сделан вывод, что публичное администрирование отраслью образования — это регламентирована нормами административного права деятельность публичной администрации относительно упорядочения правовых отношений, связанных с процессом усвоения (овладение) знаниями, умениями и навыками с целью приобретения установленных государством образовательных уровней.


Caracteristicile administrării publice a sectorului educaţiei în Ucraina. Articolul prezintă conţinutul conceptului de administrare publică a sectorului educaţiei, stabilind elementele sale. Se concluzionează că administrarea publică a sectorului educaţiei — este reglementată prin activităţi de drept administrativ ale administraţiei publice pentru a eficientiza raporturile juridice asociate cu procesul de asimilare (mastering) a cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor dobândind nivelurile stabilite de învăţământul de stat. Читать далее «Характеристика публічного адміністрування галуззю освіти в Україні»