Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений

A-SosnaСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского государственного университета, старший научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку дать анализ законов, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, порядок исполнения решений административных судов, вступивших в законную силу, обратить внимание на противоречивые правовые нормы, пробелы в законе, правовые нормы, затрудняющие защиту прав физических и юридических лиц, нарушенных незаконными административными актами, и внести предложения, направленные на совершенствование правовых норм, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, а также порядок исполнения вступивших в законную силу решений административных судов.

Autorul a încercat să ofere o analiză a legilor care reglementează înaintarea şi examinarea proceselor de judecată rezultate din relaţiile administrative, ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor contenciosului administrativ, care au intrat în vigoare, să atragă atenţia asupra neconcordanţele legislaţiei, lacunelor în legislaţie, reglementărilor legale care împiedică protecţia drepturilor persoanelor fizice şi juridice, încălcate prin acte administrative ilegale, precum şi să facă propuneri care vizează îmbunătăţirea normelor juridice care reglementează înainatrea şi examinarea acţiunilor în judecată rezultate din relaţiile administrative, precum şi ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor continciosului administrativ intrate în vigoare. Читать далее «Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений»