CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE

Iacub Irina doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

CZU: 342.6


This article contains some important reflections on the role of legal and moral culture of the subjects of power for respecting human dignity, human rights and freedoms. In response to the actual situation, marked by a pronounced legal nihilism and highlevels of corruption among public officials and dignitaries, the author emphasizes the absolute necessity to make a substantial effort to raise the level of legal culture and morality of the subjects of power – requirements necessary to strengthen the rule of law and democracy in society.


Articolul cuprinde reflecții importante asupra rolului culturii juridice și morale a exponenților puterii în contextul respectării demnității umane, a drepturilor și libertăților omului. Ca răspuns la situația actuală, marcată de nihilism și nivelul ridicat al corupției în rândul funcționarilor și demnitarilor publici, autorul subliniază necesitatea absolută de a face un efort substanțial pentru a ridica nivelul culturii juridice și a moralității exponenților puterii – măsură necesară pentru consolidarea statului de drept și a democrației în societate.


Статья содержит важные размышления о роли юридической культуры и нравственности в контексте уважения человеческого достоинства, прав и свобод человека. На сегодняшний день, в условиях высокого уровня нигилизма и коррупции среди должностных лиц и государственных служащих, автор подчеркивает острую необходимость сделать значительные усилия для повышения уровня правовой культуры и нравственности представителей власти как необходимые меры по укреплению правового государства и демократии в обществе. Читать далее «CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE»

Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та класифікація

skomarov-oleksandrСкомаров Олександр Вікторовичаспірант Національної академії прокуратури України

В статье автор рассмотрел особенности взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с другими государственными органами при исполнении деятельности, направленные на выявления, приостановке, расследования и раскрытия коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами, уполномоченными исполнять функции государства. Проанализировано понятие «взаимодействие» как прагматично-прилагательная категория. На основе проведенного исследования предложена классификация взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с другими государственными органами в зависимости от сферы совершения, особенности порядка привлечения к взаимодействия, а также длительности межведомственных связей.


Interacţiunea dintre Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei cu alte agenţii guvernamentale: caracteristici şi clasificări.
Autorul a analizat caracteristicile interacţiunii Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei cu alte agenţii guvernamentale în efectuarea activităţilor care vizează identificarea, suspendarea, investigarea şi dezvăluirea infracţiunilor de corupţie comise de înalţi funcţionari, împeterniciţi să îndeplinească funcţiile statului. Se analizează conceptul de „interacţiune” ca adjectiv a categoriei pragmatice.
Pe baza studiului efectuat se propune clasificarea interacţiunii Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi a altor autorităţi de stat, în funcţie de domeniul de aplicare, precum şi durata relaţiilor interinstituţionale. Читать далее «Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та класифікація»

Кримінально-правова характеристика вини як ознаки суб’єктивної сторони підкупу працівника підприємства, установи чи організації

Ovod-KaterynaОвод Катерина КостянтинівнаХарківський національний університет внутрішніх справ

Статья посвящена построению уголовно-правовой характеристики вины как признака субъективной стороны подкупа работника предприятия, учреждения или организации в действующей редакции Уголовного Закона и выявлению связанных с этим особенностей квалификации. Проанализированы особенности содержания психического отношения лица, которое подкупает (выгододателя), и лица, которое подкупается (выгодоприобретателя), к собственным деяниям и раскрыта взаимосвязь их умыслов.


Caracteristica juridico-penală a vinovăţiei ca element secundar al mituirii angajatului a unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii. Acest articol este dedicat construirii caracteristicilor de drept penal ale vinii ca element subiectiv al mituirii angajatului a unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii, în actuala redacţie a legii penale, precum şi se identifică caracteristicile legate de calificare. Se analizează caracteristicile conţinutului atitudinii psihice a unei persoane care mituieşte şi persoana care este mituită, oferinduse o reconciliere a intenţiei lor. Читать далее «Кримінально-правова характеристика вини як ознаки суб’єктивної сторони підкупу працівника підприємства, установи чи організації»