Buna-credință în activitatea judecătorului

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Buna-credinţă în activitatea judecătorului. Articolul cuprinde o analiză a conceptului de bună-credinţă, sub aspect etimologic, terminologic şi istoric, în vederea precizării particularităţilor şi rolului acesteia în activitatea judecătorului.

Good faith in the activity of the judge. The article includes an etymological, terminological and historical analysis of the concept of good faith in order to specify its peculiarities and role in the activity of the judge.

Добросовестность в деятельности судьи. Статья содержит краткий анализ понятия добросовестности с этимологической, терминологической и исторической точки зрения, для того чтобы выяснить ее особенности и роль в деятельности судьи. Читать далее «Buna-credință în activitatea judecătorului»

Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации

Вердиян Григорий Вачаганович — кандидат юридических наук, доцент Российской правовой академии Министерства юстиции России

Статья посвящена изучению места и роли принципа добросовестности в современном гражданском праве. Данное понятие исследуется в связи с рассмотрением отдельных гражданских правоотношений. Существует ряд гражданских правоотношений, где значение добросовестности не исследовалось должным образом, например в обязательствах, вследствие неосновательного обогащения или в отношениях по признанию сделок недействительными. В статье делается вывод о том, что в российском гражданском законодательстве есть нормы, где законодатель специально указывает на ничтожность условий договора, противоречащих принципу добросовестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где наиболее высока вероятность ущемления интересов одной из сторон.

Articolul analizează locul şi rolul principiului bunei-credinţe în dreptul civil modern. Acest concept este investigat în legătură cu luarea în considerare a relaţiilor civile individuale. Există o serie de raporturi juridice civile, în cazul cărora principiul de bună-credinţă nu a fost investigat în mod corespunzător, cum ar fi obligaţiile ca urmare a îmbogăţirii fără justă cauză sau în ceea ce priveşte recunoaşterea tranzacţiilor nule. Articolul concluzionează că, în dreptul civil rus sunt norme juridice, în care legiuitorul indică în mod intenţionat nulitatea clauzelor contractuale, contrar principiului bunei-credinţe, De regulă, este vorba despre acele tranzacţii, în care cel mai probabil poate fi adus prejudiciu intereselor uneia dintre părţi.

Читать далее «Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации»