Сущноть и понятие прямых иностранных инвестиций в Украине

svetlichnaia-juliaСветличная Юлия Александровна — кандидат наук государственного управления, председатель Харьковской областной государственной администрации (Украина)


В статье рассмотрены понятия, сущность и значение прямых иностранных инвестиций как разновидности иностранного инвестирования, охарактеризована динамика вложений прямых иностранных инвестиций в Украине за 2002-2016 годы, подчеркнуто, что прямые иностранные инвестиции являются наиболее востребованной формой иностранных капиталовложений, так как они позволяют реализовывать крупные и долгосрочные проекты, обеспечивающие внедрение новых технологий, достижений научно-технического прогресса. Использование прямых иностранных инвестиций для Украины является объективной необходимостью, обусловленной участием экономики страны в международном разделении труда и необходимостью размещения капитала в отраслях, свободных от предпринимательства. Показаны субъекты прямого иностранного инвестирования, его виды и формы.
Привлечение иностранных инвестиций является стратегической задачей украинской экономики, а создание благоприятных условий для увеличения притока средств иностранных инвесторов является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики Украины.
Показаны преимущества прямых иностранных инвестиций и их возможные отрицательные последствия, которые должна учитывать Украина, принимая иностранные инвестиции. Поэтому Украина должна проводить такую экономическую политику регулирования иностранных инвестиций, чтобы максимально использовать их положительное влияние и устранять или минимизировать возможные отрицательные последствия.


Articolul examinează conceptele, esența și importanța investițiilor străine directe ca o varietate de investiții străine, caracterizează dinamica investițiilor străine directe din Ucraina în perioada 2002-2016, se subliniază faptul că investițiile străine directe sunt cea mai populară formă de investiții străine, deoarece permit realizarea unor proiecte mari și pe termen lung, care să asigure introducerea de noi tehnologii, realizări ale progresului științific și tehnologic. Utilizarea investițiilor străine directe în Ucraina este o necesitate obiectivă datorită participării economiei țării la diviziunea internațională a muncii și necesității de a aloca capital în industriile fără antreprenoriat. Sunt prezentate subiectele investițiilor străine directe, tipurile și formele sale.
Atragerea de investiții străine este o sarcină strategică a economiei ucrainene, și crearea condițiilor favorabile pentru creșterea fluxului de investitori străini este una dintre prioritățile politicii economice de stat a Ucrainei.
Sunt prezentate avantajele investițiilor străine directe și posibilele consecințe negative, pe care Ucraina trebuie să le ia în considerare atunci când acceptă investiții străine. Prin urmare, Ucraina ar trebui să urmărească o astfel de politică economică de reglementare a investițiilor străine în scopul de a folosi cât mai mult influența lor pozitivă și de a elimina sau de a minimiza eventualele consecințe negative. Читать далее «Сущноть и понятие прямых иностранных инвестиций в Украине»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»