Історія досліджень інформаційної безпеки як об’єкта правовідносин

Лисенко Сергій Олексійовичкандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Міжрегіональної Академії управління персоналом

Природно, що питання інформаційної безпеки людини почало формуватися не від владних органів, а в контексті боротьби за реалізацію інформаційних прав людини, зокрема свободи слова, таємниці приватного життя, прав нації на самовизначення, на національно-культурний розвиток тощо. Інформаційна безпека стала перетворюватись на унікальний міжгалузевий напрямок, який охоплює в собі ознаки приватного та публічного права, відрізняючи регулювання відносин між особами та суспільством окремо та відрізняючи відносини особи, суспільства із державою окремо.

Naturally, information security man began to emerge not from government bodies and in the context of the struggle for the implementation of information rights, including freedom of speech, privacy, rights of nations to self-determination, national-cultural development and so on. Information security was becoming a unique interdisciplinary area that encompasses the features of private and public law. Featuring regulate relations between individuals and society separately, and distinguishing the relations of individuals, society with the state alone. Читать далее «Історія досліджень інформаційної безпеки як об’єкта правовідносин»