Актуальность реформирования юстиции

Дука Тудор — адвокат, г. Яссы, Румыния

Тарлев Дмитрийассистент судьи в Высшей судебной палате Республики Молдова


Авторы освещают свою точку зрения на основные направления реформирования юстиции Республики Молдова, состояние которой оставляет желать много лучшего.
Авторы полагают, что реформирование юстиции невозможно без существенного изменения законов, регулирующих порядок рассмотрения судебными инстанциями гражданских и уголовных дел, а также законов, регулирующих исполнительное производство и деятельность адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей.
Авторы обращают внимание на отдельные нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова и Исполнительного кодекса Республики Молдова, препятствующие свободному доступу к правосудию и создающие благоприятные условия для коррупции судей, судебных исполнителей и прокуроров.


Autorii subliniază punctul lor de vedere pe principalele direcții ale reformei justiției a Republicii Moldova, a cărei stare lasă mult de dorit.
Autorii consideră că reforma justiției este imposibilă fără o schimbare semnificativă a legilor care reglementează procedura de examinare de către instanțe a cauzelor civile și penale, precum și a legilor care reglementează procedurile de executare și activitățile avocaților, notarilor și executorilor judecătorești.
Autorii atrag atenția asupra unor prevederi ale Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova și ale Codului Executiv al Republicii Moldova, care împiedică accesul liber la justiție și creează condiții favorabile pentru corupția judecătorilor, executorilor judecătorești și procurorilor. Читать далее «Актуальность реформирования юстиции»

REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România


Articolul cuprinde un studiu succint asupra problemei răspunderii constituţionale a judecătorilor. Accentul se pune în special pe delimitarea răspunderii constituţionale de răspunderea disciplinară a judecătorului. În acest sens se invocă şi problema răspunderii membrilor Curţii Constitutionale a Republicii Moldova.


Статья включает в себя краткое исследование вопроса конституционной ответственности судей. Акцент ставится на разграничении конституционной ответственности от дисциплинарной ответственности судьи. В этом смысле рассматривается и вопрос об ответственности членов Конституционного суда Молдовы.


Article includes a brief study on the issue of constitutional responsibility of judges. Emphasis is placed in particular on the delimitation of the constitutional responsibility of judges and its disciplinary responsibility. In this regard, is invoked and the issue of constitutional responsibility of members of the Constitutional Court of Moldova. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR»

Buna-credință în activitatea judecătorului

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Buna-credinţă în activitatea judecătorului. Articolul cuprinde o analiză a conceptului de bună-credinţă, sub aspect etimologic, terminologic şi istoric, în vederea precizării particularităţilor şi rolului acesteia în activitatea judecătorului.

Good faith in the activity of the judge. The article includes an etymological, terminological and historical analysis of the concept of good faith in order to specify its peculiarities and role in the activity of the judge.

Добросовестность в деятельности судьи. Статья содержит краткий анализ понятия добросовестности с этимологической, терминологической и исторической точки зрения, для того чтобы выяснить ее особенности и роль в деятельности судьи. Читать далее «Buna-credință în activitatea judecătorului»

REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

SUMMARY: L’article est dédié à l’étude de l’immunité du juge afin de développer l’essence, particularités et ses limites en vertu de la loi, la doctrine et la pratique de la République de Moldova, la Roumanie et d’autres pays.

REZUMAT: Articolul este dedicat studierii imunităţii judecătorului, urmărindu-se scopul de a dezvolta esenţa, particularităţile şi limitele acesteia în baza legislaţiei, a doctrinei şi a practicii Republicii Moldova, României şi a altor state.

РЕЗЮМЕ: Статья посвящена исследованию иммунитета судьи как элемент его правового статуса, с целью определения сущности, особенностей и его пределах, на основе законодательства, доктрины и практики Республики Молдова, Румынии и других странах. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC»