Содержание журнала №1 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А.П.
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ 1864 г. В БЕССАРАБИИ ..стр.5

СОСНА Б.И.
НОВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр.9

РОГОВАЯ Г.
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛДОВА В ПРАВОВОЙ ШКАЛЕ ЕВРОСОЮЗА:
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ..стр.18

БОЛУЧЕНКОВА А.
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО ..стр.24

ВЕКЛИЧ В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СТОСОВНО ВИРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ УВІДПОВІДНЕННЯ СТАНУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ..стр.28


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОКУРЕНКО В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ  ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ ..стр.34

ШАТРАВА С.О.
МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ..стр.42

МАКАРОВЕЦЬ А.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ ..стр.50

КЛОЧКО И.А.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ..стр.57

ПОДОЛЯКА С.А.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ..стр.63

ЛЕГКА О.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ..стр.69

П’ЯТНИЦЬКИЙ А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.73

ПОЧАНСКАЯ Е.С.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ: СОДЕРЖАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..стр.79

ШПЕНОВА П.Ю.
НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ..стр.84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КОСТАКИ Г.
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК В МОЛДОВЕ ..стр.90

БАНДУРКА І.О.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ..стр.102

КАНЦІР В.С., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ..стр.111

ГОЛОВКО Б.Ю.
РОЛЬ ПРОКУРОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..стр.119

ПОНОМАРЕВ С.П.
ТЕРРОРИЗМ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ..стр.126

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ..стр.131


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

МИРОНОВА С.
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И МЕСТА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ ..стр.138

АНТОШКІНА В.К.
СПОСОБИ І ФОРМУЛА ТЛУМАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ..стр.141

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) ..стр.148

ЄНІНА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ..стр.155

НАЗИМКО О.В.
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ ТА ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ЗА НОРМАМИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ..стр.159


Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

КУДАРЬ К.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.165

МУЗИКА М.П.
ВОЛЮНТАРИЗМ ЯК ТЕЧІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ..стр.172


Public administration
Administrația publică
Державне управління
Государственное управление

БУРИК З.М.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ..стр.180

PDF-download
PDF архивы журнала