Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept

Railean-PetruRailean Petrudoctor în drept, lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova


Article comprises some reflections on the autonomy of the judicial power. Based on the analysis of legislation and doctrine in the field, are highlighted some important points concerning the competent authority to ensure the autonomy of the judicial power, and are formulated some proposals de lege ferenda needed to strengthen the role of the Superior Council of Magistrates in this regard.


Articolul cuprinde o un studiu asupra autonomiei puterii judecătoreşti. În baza analizei legislaţiei în vigoare şi a doctrinei în domeniu, sunt evidenţiate cîteva momente importante ce ţin de autoritatea competentă să asigure autonomia puterii judecătoreşti, fiind formulate unele propuneri de lege ferenda necesare pentru consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens. Читать далее «Unele reflecţii pe marginea autonomiei puterii judecătoreşti în cadrul unui stat de drept»

REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

SUMMARY: L’article est dédié à l’étude de l’immunité du juge afin de développer l’essence, particularités et ses limites en vertu de la loi, la doctrine et la pratique de la République de Moldova, la Roumanie et d’autres pays.

REZUMAT: Articolul este dedicat studierii imunităţii judecătorului, urmărindu-se scopul de a dezvolta esenţa, particularităţile şi limitele acesteia în baza legislaţiei, a doctrinei şi a practicii Republicii Moldova, României şi a altor state.

РЕЗЮМЕ: Статья посвящена исследованию иммунитета судьи как элемент его правового статуса, с целью определения сущности, особенностей и его пределах, на основе законодательства, доктрины и практики Республики Молдова, Румынии и других странах. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA IMUNITĂŢII JUDECĂTORULUI CA ELEMENT AL STATUTULUI SĂU JURIDIC»