LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES

tryniova-yanaTrynova Yana — PhD, Associate Professor, lawyer


Представленная статья посвящена одному из направлений новейших технологий – нанотехнологии: ее концепции и масштабам использования. Особенно в статье акцентируется внимание на негативных аспектах этого явления. Указывается на пробелы в различных отраслях украинского законодательства в отношении установления безопасного использования нанотехнологий. Отсутствие надлежащего законодательного обеспечения этой отрасли представляет реальную угрозу существования всей экосистемы, частью которой является человечество. В статье задан вектор последующих возможных исследований в области комплексной правовой поддержки нанотехнологий.


This article focuses on one type of newest technology — nanotechnology. A concept of nanotechnology and the scope of their use. Feature article is parting the emphasis on the negative aspects of this innovation. Points to the gaps in the various branches of the Ukrainian law with regard to the establishment of the safe use of nanotechnology. Such state laws pose a real threat to the disappearance of all ecosystem, part of which is the people. The article given a vector followed by research in the field of integrated legal support nanotechnology.


Acest articol este dedicat orientării către tehnologiile moderne — nanotehnologia: concepţii și domenii de aplicare. În special, în acest articol se pune accentul pe aspectele negative ale acestui fenomen. Sunt evidenţiate probleme din diferite sectoare ale legislației ucrainene, privind stabilirea siguranţei în utilizarea nanotehnologiei. Lipsa unui sprijin legislativ adecvat de siguranţă a acestei ramuri prezintă o amenințare reală pentru existența întregului ecosistem, parte a căruia este şi omenirea. În acest articol a fost stabilit vectorul de cercetări de perspectivă posibile în sprijinul juridic complex în domeniul nanotehnologiei. Читать далее «LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES»