DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ A MOLDOVEI

Frunze-YUriFrunză Iuriedoctor în drept, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

sosna-bSosna Borisdoctor în drept, profesor-universitar interim., USEM, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM


Articolul propune o analiză a dreptului de superficie la etapa contemporană, plecând de la istoria succintă a acestuia și a reglementărilor legale. În special, se cercetează natura juridică a drepturilor reale asupra bunurilor altuia, a caracterelor superficiei şi construirea acestui drept.


Статья посвящена становлению и развитию института суперфиция в гражданском праве. В статье, в основном дается общая характеристика суперфиция по молдавскому законодательству, раскрываются особенности содержания исследуемых ограниченных вещных прав его правовая природа и основания возникновения этого права.


Article is devoted formation and development superfition in civil law. In article the general characteristic superfition is given, features of the maintenance of the investigated limited real rights reveal. Читать далее «DREPTUL DE SUPERFICIE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ A MOLDOVEI»

Финансовое право и право собственности

Очкуренко Сергей Владимирович — кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

УДК 347.7:347.23


This paper article focuses on differentiation of the relation in personam and absolute proprietary relations concerning budgetary money funds. The article substantiates the position that the rights in rem on the budget shall be determined exclusively by civil law. The rights in personam in the sphere of budget mobilization and allocation mainly included in the subject of financial law. The author critically evaluates arguments of some Russian scientists on direct regulation of the relations of property on the budgetary money by norms of financial law, but notes the significant impact of financial law on these relationships.


Статья посвящена вопросам разграничения и определения отраслевой принадлежности относительных и абсолютных вещных правоотношений, возникающих по поводу бюджетных денежных средств. Автор обосновывает позиции, согласно которым безналичные денежные средства государственного и местного бюджетов являются объектами права собственности, которое регулируется исключительно нормами гражданского права, а относительные правоотношения в сфере мобилизации, распределения и использования средств бюджетов преимущественно включаются в предмет финансового права. В связи с этим автор критически оценивает доводы некоторых российских ученых о прямом регулировании отношений собственности финансовым правом, но отмечает существенное влияние финансового права на эти отношения.


Articolul este dedicat definirii și delimitării sectorului industriei relative și absolute a relațiilor de proprietate care apar în legătură cu fondurile bugetare. Autorul își motivează pozițiile, conform cărora, fondurile din bugetul de stat și local sunt obiectul dreptului de proprietate, care este reglementat, în exclusivitate, de dreptul civil, dar relațiile relative în domeniul mobilizării, alocării și folosirii bugetului, vor fi incluse preponderent în obiectul dreptului financiar. În acest sens, autorul apreciază critic argumentele unor oameni de știință ruși despre reglementarea directă a relațiilor de proprietate prin dreptul financiar, dar constată un impact semnificativ asupra drepturilor financiare ale acestor relații. Читать далее «Финансовое право и право собственности»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»