REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”

Gherega Carolina doctorandă Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Studiul este consacrat analizei succinte a noțiunilor de „folosirea forței”, „atac armat” și „act de agresiune”. Scopul urmărit este de a elucida sensul acestor noțiuni pentru interpretarea corectă a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.


The study focuses on the brief analysis of the notions of «use of force», «armed attack» and «act of aggression». The aim is to elucidate the meaning of these concepts for the correct interpretation of the principle of non-refoulement to force and threats of force in international relations.


Soluţionarea conflictelor internaţionale, adeseori, implică recurgerea sub diferite forme la forţă sau la ameninţarea cu forţa, fie ca un mijloc de constrîngere, fie ca o măsură de interpunere între părţile conflictului cu scopul gestionării acestuia. Această dublă ipostază a recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa, denotă practic cît de fină este demarcația dintre rolul său pozitiv – de a fi o măsură de soluționare a conflictului și valența sa negativă – de factor generator al acestuia.

Aspectul dat motivează suficient necesitatea unei ample abordări a cadrului juridic internaţional în materie în vederea identificării variantelor de interpretare a acestuia, precum şi a evaluării măsurii în care este respectat în practica relaţiilor internaţionale contemporane. Mai mult, necesitatea unui asemenea demers ştiinţific este accentuată şi de faptul că realitatea internaţională din ultimele decenii a fost marcată de serioase transformări ce ţin de interpretarea şi modul de aplicare mai ales a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale. Читать далее «REFLECȚII ASUPRA INTERPRETĂRII NOȚIUNILOR DE „FOLOSIREA FORȚEI”, „ATAC ARMAT” ȘI „ACT DE AGRESIUNE”»

Buna-credință în activitatea judecătorului

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei judiciare din România, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Buna-credinţă în activitatea judecătorului. Articolul cuprinde o analiză a conceptului de bună-credinţă, sub aspect etimologic, terminologic şi istoric, în vederea precizării particularităţilor şi rolului acesteia în activitatea judecătorului.

Good faith in the activity of the judge. The article includes an etymological, terminological and historical analysis of the concept of good faith in order to specify its peculiarities and role in the activity of the judge.

Добросовестность в деятельности судьи. Статья содержит краткий анализ понятия добросовестности с этимологической, терминологической и исторической точки зрения, для того чтобы выяснить ее особенности и роль в деятельности судьи. Читать далее «Buna-credință în activitatea judecătorului»

Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept

Iacub Irinadoctor în drept, conferenţiar universitar interimar la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Studiul readuce în atenţie problema securităţii juridice văzută ca un principiu fundamental într-un stat de drept, care presupune următoarele exigenţe: neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi previzibilitatea legii, interpretarea unitară a legii. Se subliniază că respectarea acestor coordonate constituie o condiţie sine qua non pentru o legislaţie de calitate şi o aplicare de calitate a acesteia, toate orientate spre asigurarea stabilităţii raporturilor sociale în cadrul statului.

The study includes some reflections on the issue of legal security seen as a fundamental principle in a rule of law, which includes the following exigencies: non retroactivity of the law, the availability and predictability of the law, the uniform interpretation of law. It is noted that compliance with these coordinates is a sine qua non for a good legislation and quality of its application, all oriented towards ensuring the stability of social relations within the state. Читать далее «Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept»