Організаційно-адміністративне забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області

Raynin-IРайнін Ігор Львович — кандидат наук з державного управління, Голова Харківської обласної державної адміністрації, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (Україна)

У статті аналізується регіональна Програма забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області, визначені проблеми, на розв`язання яких спрямована програма, висвітлені мета та завдання програми, охарактеризовані завдання та заходи, які необхідно виконати для досягнення визначеної мети, та сформовані очікувані результати від виконання Програми, передбачені координація і контроль за ходом її виконання, підкреслено, що Програма спрямована на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності.

В статье анализируется региональная Программа обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области, определены проблемы, на решение которых направлена программа, освещены цели и задачи программы, охарактеризованы задачи и мероприятия, которые необходимо выполнить для достижения определенной цели, и сформированы ожидаемые результаты от выполнения Программы, предусмотренные координация и контроль за ходом ее выполнения, подчеркнуто, что Программа направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства и противодействия преступности.

The article analyzes the regional program to ensure public safety and order in the Kharkiv region, certain issues addressed by the program, highlights program goals and objectives, described tasks and activities, to be performed in order to achieve a certain goal and generated the expected results from the implementation of the Programme, provided for the coordination and monitoring of its implementation, emphasized that the program is aimed at ensuring public safety and order, protection of human rights and freedoms, as well as the interests of society and the state, and fighting crime. Читать далее «Організаційно-адміністративне забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області»