CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE

Iacub Irina doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

CZU: 342.6


This article contains some important reflections on the role of legal and moral culture of the subjects of power for respecting human dignity, human rights and freedoms. In response to the actual situation, marked by a pronounced legal nihilism and highlevels of corruption among public officials and dignitaries, the author emphasizes the absolute necessity to make a substantial effort to raise the level of legal culture and morality of the subjects of power – requirements necessary to strengthen the rule of law and democracy in society.


Articolul cuprinde reflecții importante asupra rolului culturii juridice și morale a exponenților puterii în contextul respectării demnității umane, a drepturilor și libertăților omului. Ca răspuns la situația actuală, marcată de nihilism și nivelul ridicat al corupției în rândul funcționarilor și demnitarilor publici, autorul subliniază necesitatea absolută de a face un efort substanțial pentru a ridica nivelul culturii juridice și a moralității exponenților puterii – măsură necesară pentru consolidarea statului de drept și a democrației în societate.


Статья содержит важные размышления о роли юридической культуры и нравственности в контексте уважения человеческого достоинства, прав и свобод человека. На сегодняшний день, в условиях высокого уровня нигилизма и коррупции среди должностных лиц и государственных служащих, автор подчеркивает острую необходимость сделать значительные усилия для повышения уровня правовой культуры и нравственности представителей власти как необходимые меры по укреплению правового государства и демократии в обществе. Читать далее «CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE»

Заборона цензури в контексті гарантування прав журналістів

poklonska-olgaПоклонська Ольга — здобувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

УДК 342.732:070.13


Articolul analizează interzicerea cenzurii ca element principal de asigurare a libertății de producție, de difuzare a informațiilor în masă și de garantare a activității profesionale eficiente a jurnaliștilor. Se dovedește că o societate democratică modernă tinde spre a interzice cenzura, spre libertatea de vorbire și de exprimare, ce stă la baza unei societăți democratice, informare gratuită în masă, care nu numai că exprimă valorile umane universale și ajută la dezvăluirea potențialului de personalitate, ci este de asemenea, baza vieții spirituale a societății și un instrument de întărire a identității statului. O atenție deosebită este acordată analizei experienței internaționale pozitive și adaptării legislației ucrainene la aspecte legate de interzicerea cenzurii și protecția juridică a drepturilor jurnaliștilor.


В статье анализируется запрет цензуры как главный элемент обеспечения свободы производства, распространения массовой информации и гарантии эффективной профессиональной деятельности журналистов. Доказывается, что современное демократическое общество стремится к запрету цензуры, к свободе слова и самовыражения, т.к. одной из основ демократического общества является свободная массовая информация, которая не только выражает общечеловеческие ценности, помогает раскрыть потенциал личности, но и является основой духовной жизни общества и инструментом укрепления идентичности государства. Особое внимание уделяется анализу положительного международного опыта и адаптации украинского законодательства к вопросам, касающимся запрета цензуры и юридической защиты прав журналистов.


The article analyzes the prohibition of censorship as the main element in ensuring freedom of production, dissemination of mass information and guaranteeing effective professional activity of journalists. It is proved that a modern democratic society seeks to ban censorship, freedom of speech and expression, because one of the foundations of a democratic society is free mass information that does not only express universal human values, helps to reveal the potential of the individual, but also is the basis of the spiritual life of society and an instrument for strengthening the identity of the state. Significant attention is paid to the analysis of positive international experience and the adaptation of Ukrainian legislation to issues related to the prohibition of censorship and the legal protection of journalists’ rights. Читать далее «Заборона цензури в контексті гарантування прав журналістів»

Accepțiunea contemporană a legalitătii ca principiu fundamental al statului de drept

Railean-PetruRailean Petrudoctor în drept, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Accepţiunea contemporană a legalităţii ca principiu fundamental al statului de drept. Articolul cuprinde un studiu detaliat asupra conceptului şi fenomenului legalităţii, urmărindu-se scopul de a contura accepţiunea contemporană a legalităţii ca principiu fundamental la statului de drept şi a argumenta necesitatea reconceptualizării acestuia în condiţiile democratizării societăţii, moment indispensabil pentru asigurarea finalităţii procesului de edificare şi consolidare a statului de drept în Republica Moldova.

The contemporary meaning of legality as a fundamental principle of the rule of law. Article includes a detailed study on the concept and phenomenon of legality, with the aim to outline the contemporary meaning of legality as a fundamental principle of the rule of law and to argue the need for its reconceptualization in conditions of democratization of society, as indispensable requirement to complete the process of building and strengthening the rule of law in Moldova. Читать далее «Accepțiunea contemporană a legalitătii ca principiu fundamental al statului de drept»

Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept

Iacub Irinadoctor în drept, conferenţiar universitar interimar la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Studiul readuce în atenţie problema securităţii juridice văzută ca un principiu fundamental într-un stat de drept, care presupune următoarele exigenţe: neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi previzibilitatea legii, interpretarea unitară a legii. Se subliniază că respectarea acestor coordonate constituie o condiţie sine qua non pentru o legislaţie de calitate şi o aplicare de calitate a acesteia, toate orientate spre asigurarea stabilităţii raporturilor sociale în cadrul statului.

The study includes some reflections on the issue of legal security seen as a fundamental principle in a rule of law, which includes the following exigencies: non retroactivity of the law, the availability and predictability of the law, the uniform interpretation of law. It is noted that compliance with these coordinates is a sine qua non for a good legislation and quality of its application, all oriented towards ensuring the stability of social relations within the state. Читать далее «Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept»

Rolul şi valoarea justiţiei constituţionale în statul de drept

WEB-RaileanRailean Petru — doctor în drept, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

REZUMAT: Pilonul central al ordinii şi legalităţii într-un stat de drept este indubitabil Constituţia, eficienţa căreia depinde în cea mai mare parte de activitatea Curţii Constituţionale. Anume instanţa de jurisdicţie constituţională este chemată să asigure supremaţia şi protecţia Constituţiei atît prin intermediul exercitării controlului constituţionalităţii, cît şi prin ampla propagare şi reala ocrotire a valorilor supreme consacrate în Legea Supremă, contribuind astfel într-o manieră excepţională la formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi a culturii constituţionale, fără de care este de neconceput regimul legalităţii şi al constituţionalităţii într-un stat de drept.
În prezentul studiu se propune o abordare terminologică şi de esenţă a justiţiei constituţionale şi a conceptelor strîns legate de aceasta, care îi formează conţinutul, în vederea elucidării rolului şi valorii sale în statul de drept contemporan. Читать далее «Rolul şi valoarea justiţiei constituţionale în statul de drept»