Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоретико-правовий аспект

grytsai-irynaГрицай Ірина Олегівна -– кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

УДК 340.11:321.7


В статье исследованы особенности исторического развития явления паритетной демократии. Проведено теоретико-правовую характеристику сущности и содержания понятий «паритетная демократия» и «гендерная демократия». Систематизированы научные подходы относительно соотношения паритетной демократии и гендерной демократии. Предложено их рассматривать как взаимосвязанные и взаимодетерминованные явления. Отмечено, что общей целью паритетной демократии и гендерной демократии является установление социальной справедливости.


This article explores the historical development of the phenomenon of parity democracy. It gives a theoretical and legal description of the nature and content of the concepts of «parity democracy» and «gender democracy». Scientific approaches to the relationship between parity and gender democracy are systematized. We propose to view them as interrelated and interdefinable phenomena. We emphasise that the overall objective of parity and gender democracy is the establishment of social justice.


În articol sunt descrise caracteristicile dezvoltării istorice a fenomenului democrației de paritate. S-a făcut caracterizarea teoretică și legală a naturii și conținutul conceptelor «democrație de paritate» și «democrație de gen». Au fost sistematizate abordări științifice în ceea ce privește relația dintre democrație de paritate și democrația de gen. Se propune să fie considerate ca fenomen de interconectate și interdeterminare. Se remarcă faptul că obiectivul general al democrației de paritate și democrației de gen este stabilirea justiției sociale. Читать далее «Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоретико-правовий аспект»

Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept

Costachi GheorgheCostachi Gheorghe doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o serie de reflecţii prin care se argumentază valoarea deosebită a democraţiei ca o condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept. Autorul confirmă ideea că o democraţie autentică depinde de sprijinul cetăţenilor. Participarea acestora la viaţa politică şi cooperarea lor cu instituţiile politice constituie un factor determinant pentru buna funcţionare a instituţiilor democratice în statul de drept. Respectiv, societatea civilă marchează spiritul democratic de organizare a corpului social.


Article contient des réflexions importantes qui soutient la valeur particulière de la démocratie comme une condition nécessaire pour l’affirmation de la société civile et des citoyens dans l’Etat de droit. L’auteur confirme l’idée que une vraie démocratie repose sur le soutien des citoyens. Leur participation à la vie politique et leur coopération avec les institutions politiques est un facteur déterminant pour le fonctionnement des institutions démocratiques en vertu de la loi. En conséquence, la société civile marque l’esprit démocratique de l’organisation de l’organisme social. Читать далее «Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept»