Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия

sosna-borisСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, конференциар Комратского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку проанализировать законодательство, регулирующее увольнение работников по вышеуказанным основаниям, порядок защиты нарушенных прав и ответственность за незаконное увольнение, обратить внимание на противоречивые нормы, препятствующие защите нарушенных прав, и внести предложения, направленные на устранение пробелов и противоречий.
Автор обращает внимание на право незаконно уволенного работника обратиться не только в суд в течение 3-месячного срока исковой давности, но и в Государственную инспекцию труда и в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, если работодателем была допущена дискриминация.

Autorul a făcut o încercare de a analiza legislaţia care reglementează concedierea angajaţilor în legătură cu motivele de mai sus, protejarea drepturilor încălcate şi răspunderea pentru concedierea ilegală, să acorde atenţie la normele contradictorii care împiedică protecţia drepturilor încălcate, precum şi să facă propuneri pentru a rezolva lacunele şi neconcordanţele. Autorul atrage atenţia asupra dreptului angajatului concediat în mod ilegal de a apela nu numai la instanţa de judecată în termen de 3 luni conform termenului de prescripţie dar şi la Inspecţia Muncii de Stat şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, în cazul în care angajatorul a admis discriminarea angajatului. Читать далее «Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия»