Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы

triniova-yannaТринева Яна Олеговна — кандидат юридических наук, доцент, адвокат, г. Киев, Украина.


Acest articol este dedicat problemei actuale — crearea de către omenire a cunoașterii periculoase, al cărei rezultat este, fără îndoială, auto-distrugerea speciei umane. Cunoașterea periculoasă este o curiozitate științifică bazată pe conceptul sau filosofia antropocentrismului care domină în ultimii o mie de ani. Accentul, în această filozofie, este pus pe om, ca centru al tuturor lucrurilor, și totul este creat în interesul omului. Evident că o astfzel de filosofie a împins omenirea la un pas de colaps, după cum reiese din numeroasele catastrofe globale, frecvente în ultima vreme. Comunitatea internațională vede calea de ieșire din situația actuală prin schimbarea conceptului de viziune asupra lumii de la antropocentric la eco-centric. Chintesența celui din urmă este o Bio-etică globală — o cunoaștere complexă a principiilor coexistenței elementelor Eco-sistemice. În sfera legii, Bio-etica poate fi identificată cu legea naturală, însă în versiunea sa actualizată — concretă, exprimată formal. Aplicând principiile Bio-eticii în toate sferele vieții (inclusiv în legiferare), umanitatea are șansa de a schimba punctul de refacere. Articolul examinează câteva exemple de utilizare a principiilor Bio-etice în contextul cunoașterii periculoase deja accesibile (nanotehnologia, un experiment asupra genomului uman).


Данная статья посвящена актуальной проблеме – созданию человечеством опасного знания, следствием которого, несомненно, является самоуничтожение человеческого вида. Опасное знание – это научное любопытство, основанное на доминирующей последние тысячу лет концепции или философии антропоцентризма. Акцент в этой философии ставится на человеке, как центре всего, и все создается и происходит в интересах человека. Очевидно, что такая философия подвела человечество на край пропасти, свидетельством чему являются множество глобальных катастроф, участившихся в последнее время. Выходом из сложившийся ситуации международная общественность видит в изменении концепции мировосприятия с антропоцентрической на экоцентрическую. Воплощением последней является глобальная биоэтика – комплексное знание о принципах сосуществования элементов экосистемы. В сфере права, биоэтика может быть отождествлена с естественным правом, но в обновленном его варианте – конкретным, формально выраженным. Именно применяя принципы биоэтики во всех сферах жизнедеятельности (в том числе в правотворчестве) у человечества есть еще шанс сместить точку невозврата. В статье рассмотрено несколько примеров использования биоэтических принципов в контексте уже открытого опасного знания (нанотехнологии, эксперимент над геномом человека). Читать далее «Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы»