Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності та його адаптація в Україні

litvinenkoЛитвиненко Віктор Іванович — доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, Директор Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП (Україна)

В статті проаналізовано умови діяльності приватних детективів у різних країнах. Окрему увагу автор приділяє особливостям приватної детективної діяльності у Великобританії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, де приватні детективи мають великі можливості і фактично доповнюють собою правоохоронні органи. Приклади регулювання приватної детективної діяльності в Республіці Білорусь та Російській Федерації є цікавими з огляду на спільне з Україною історичне минуле.
На основі аналізу закордонного досвіду, автор окреслює умови, необхідні для повноцінного розвитку вітчизняної приватної детективної діяльності.

В статье проанализированы условия деятельности частных детективов в разных странах. Особое внимание автор уделяет особенностям частной детективной деятельности в Великобритании, Германии, Соединенных Штатах Америки, где частные детективы имеют большие возможности и фактически дополняют собой правоохранительные органы. Примеры регулирования частной детективной деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации интересны, учитывая общее с Украиной историческое прошлое.
Основываясь на анализе зарубежного опыта, автор определяет условия, необходимые для полноценного развития отечественной частной детективной деятельности. Читать далее «Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності та його адаптація в Україні»