Содержание журнала №4 — 2017

verchovenstvo-pravaСодержание журнала
«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
№4 — 2017

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право
Теория, история государства и права. Конституционное право

Бандурка О.М., Греченко В.А.
Дослідження В.В. Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.
Костаки Г., Боршевский А.
Демократическая гражданственность и роль гражданского общества в ее продвижении
Iacub I.
CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE
Arnăut V.
LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI
Costachi G.
GARANTAREA INVIOLABILITĂȚII PERSOANEI – FACTOR INDISPENSABIL SECURITĂȚII ACESTEIA
Мелихова Ю.А.
Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации. Механизмы защиты прав лиц, в отношении которых распространяется недостоверная информация
Дука Т., Тарлев Д.
Актуальность реформирования юстиции
Якушина О.С.
Нормативно-правове забезпечення конституційного права на освіту в Україні
Поклонська О.
Заборона цензури в контексті гарантування прав журналістів

Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

Сосна А., Бачу И.
Совершенствование законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о правонарушениях
Светличная Ю.А.
Сущноть и понятие прямых иностранных инвестиций в Украине
Савчук Р.М.
Участь перекладача в административному судочинстві як гарантія забезпечення засади мови судочинства в адміністративних судах
Князева Н.В.
Досвід США у правовому регулюванні уникнення конфлікту інтересів у адвокатській діяльності та можливості його використання в Україні
Сивак В.М.
Правосуб’єктність, як структурний елемент правового статусу голови суду
Околович М.Є.
До дискусії з приводу містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування
Шевченко В.
Конфлікт повноважень районної ради та військово-цивільної адміністрації

Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

Клименко О.А.
ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії
Плукар В.В, Маліцька Н.В.
Процесуальна мета слідчого та проблеми строків давності в зупиненому кримінальному провадженні
Шевчишен А.В.
Перевірка та оцінка доказів як структурні елементи доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг
Желік М.Б.
Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди
Коваленко А.О.
Заходи забезпечення прокурором цивільного позову в кримінальному провадженні

Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

Юлдашев О.Х., Картавцева Ю.В.
Системне вдосконалення захисту права інтелектуальної власності
Сосна Б., Здоров Ю.
Действующее законодательство, регулирующее проведение азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных странах
Кожевникова В.О.
Особливості правового регулювання обмежень в сімейномі праві України

Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

Аникин В.
Гражданское общество как социальное пространство инновационного развития (политологический аспект)

Banking and Finance LAW
DREPTUL BANCAR ŞI FINANCIAR
Банківське та Фінансове право
Банковское и Финансовое право

Очкуренко С.В.
Розмежування та взаємодія фінансового права фінсового права і адміністративного права

DISCUSSION, DISCUSSION, ACTUAL
DISCUȚIE, DISCUȚIE, REALĂ
ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО
ОБСУЖДЕНИЕ, ДИСКУССИИ, АКТУАЛЬНО

ПРУДНИК С.В.
Інформаційні засоби у системі адміністративно-правових засобів забезпечення екологічної безпеки
ГОЛОВКОВ О.М.
Зарубіжний досвід організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції (компаративістське дослідження)
ПРИХОДЬКО А.А.
Ґенезис крадіжки у кримінальному праві України