Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран

Aleksandr-SosnaСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского государственного университета, старший научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

—  —  —

Arseni-IАрсени Игорь — магистр права, зав. кафедрой Частного права Комратского государственного университета

В настоящей статье автором исследован и проведен анализ особенностей правого регулирования и места дистрибьюторского договора в праве зарубежных стран. В частности выявлены основные проблемы, возникающие при правовом регулирований в законодательстве отдельных зарубежных стран, а также рассмотрены возможности имплементации отдельных норм из законодательства зарубежных стран в правовую систему Республики Молдову в целях регулирования дистрибьюторского договора.


Contractul de distribuţie în legislaţia internaţională. În prezentul articol, autorul investighează şi analizează particularităţile legale şi de reglementare a contractului de distribuţie în sistemul de drept internaţional. În special, sunt evidenţiate principalele probleme care decurg din reglementarea legală în legislaţia unor ţări străine, precum şi posibilităţile de aplicare a anumitor dispoziţii ale legislaţiei internaţionale în sistemul de drept al Republicii Moldova, în scopul de a reglementa contractului de distribuţie. Читать далее «Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран»

Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия

sosna-borisСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, конференциар Комратского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку проанализировать законодательство, регулирующее увольнение работников по вышеуказанным основаниям, порядок защиты нарушенных прав и ответственность за незаконное увольнение, обратить внимание на противоречивые нормы, препятствующие защите нарушенных прав, и внести предложения, направленные на устранение пробелов и противоречий.
Автор обращает внимание на право незаконно уволенного работника обратиться не только в суд в течение 3-месячного срока исковой давности, но и в Государственную инспекцию труда и в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, если работодателем была допущена дискриминация.

Autorul a făcut o încercare de a analiza legislaţia care reglementează concedierea angajaţilor în legătură cu motivele de mai sus, protejarea drepturilor încălcate şi răspunderea pentru concedierea ilegală, să acorde atenţie la normele contradictorii care împiedică protecţia drepturilor încălcate, precum şi să facă propuneri pentru a rezolva lacunele şi neconcordanţele. Autorul atrage atenţia asupra dreptului angajatului concediat în mod ilegal de a apela nu numai la instanţa de judecată în termen de 3 luni conform termenului de prescripţie dar şi la Inspecţia Muncii de Stat şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, în cazul în care angajatorul a admis discriminarea angajatului. Читать далее «Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия»

Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров

Босый Дмитрий — докторант Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, судья Судебной инстанции города Кагул

Автором в данной научной статьей исследуются теоретико-правовые проблемы дифференциаций правых норм при регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров, а также отдельно изучены виды и основания дифференциаций.

Autorul în acest articol analizează aspectele teoretico-juridice ale diferenţierii normelor juridice privitor la reglementarea muncii sportivilor profesionişti şi antrenori, precum şi sunt studiate în mod separat felurile şi baza diferenţierilor.

The author in this article examines the scientific-theoretical legal problems differentiations right norms in labor regulation of professional athletes and coaches, as well as separately studied species and base differentiations.

Читать далее «Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров»

Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации

Вердиян Григорий Вачаганович — кандидат юридических наук, доцент Российской правовой академии Министерства юстиции России

Статья посвящена изучению места и роли принципа добросовестности в современном гражданском праве. Данное понятие исследуется в связи с рассмотрением отдельных гражданских правоотношений. Существует ряд гражданских правоотношений, где значение добросовестности не исследовалось должным образом, например в обязательствах, вследствие неосновательного обогащения или в отношениях по признанию сделок недействительными. В статье делается вывод о том, что в российском гражданском законодательстве есть нормы, где законодатель специально указывает на ничтожность условий договора, противоречащих принципу добросовестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где наиболее высока вероятность ущемления интересов одной из сторон.

Articolul analizează locul şi rolul principiului bunei-credinţe în dreptul civil modern. Acest concept este investigat în legătură cu luarea în considerare a relaţiilor civile individuale. Există o serie de raporturi juridice civile, în cazul cărora principiul de bună-credinţă nu a fost investigat în mod corespunzător, cum ar fi obligaţiile ca urmare a îmbogăţirii fără justă cauză sau în ceea ce priveşte recunoaşterea tranzacţiilor nule. Articolul concluzionează că, în dreptul civil rus sunt norme juridice, în care legiuitorul indică în mod intenţionat nulitatea clauzelor contractuale, contrar principiului bunei-credinţe, De regulă, este vorba despre acele tranzacţii, în care cel mai probabil poate fi adus prejudiciu intereselor uneia dintre părţi.

Читать далее «Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности

Алиев Сабухи Осман оглудоктор философии по праву, докторант Института Философии, социологии и права Национальной Академии Наук Азербайджана

Являясь субъектом предпринимательства, банк выступает в роли важного посредника развития экономики, постоянно изменяющегося для адаптации к существующим обстоятельствам и международной среде, и параллельно требующего инноваций в правовой среде. Современный банк осуществляет многогранную деятельность, характеризуется крупным денежным оборотом и создает базу экономического прогресса, финансируя различные сферы экономики.
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот, экономические отношения, связанные с банковской деятельностью, иными словами, на финансово-кредитную сферу (кредитно-финансовый сектор экономики), является одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская деятельность приобрела немалый масштаб внутри страны, и этой сфере уделяется особое внимание, крайне необходимо ведение научных исследований об уголовно-правовых аспектах регулирования данной деятельности и подготовка соответствующих предложений.
В данном контексте представленная статья характеризует изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние, совершаемое против банковской деятельности, и кратко анализирует уголовно-правовые нормы, предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики в отношении данного преступления.

În calitate de subiect antreprenorial, banca acţionează ca un mediator important al dezvoltării economice, în continuă schimbare pentru a se adapta la circumstanţele predominante şi mediului internaţional, şi, în acelaşi timp, solicitînd inovări în mediul juridic. O bancă modernă desfăşoară activităţi multilaterale, se caracterizează printr-un volum de fluxuri monetare şi creează o bază pentru progresul economic prin finanţarea diferitor sectoare ale economiei.
Lupta împotriva ilegalităţilor, care afectează fluxurile financiar – bancare, relaţiile economice, legate de activitatea bancară, cu alte cuvinte, sfera financiară şi creditară (sectorul financiar-bancar al economiei), este una dintre sarcinile actuale ale dreptului penal. În perioada în care activităţile bancare s-au răspîndit la scară largă în ţară, iar acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită, este necesar să se efectueze cercetări cu privire la aspectele de drept penal ale reglementării acestei activităţii şi pregătirea unor propuneri relevante.
În acest context, articolul prezentat descrie falsificarea banilor sau a titlurilor de valoare ca o acţiune criminală comisă împotriva activităţilor bancare, precum şi pe scurt analizează dispoziţiile normelor prevăzute de Codul penal al Republicii Azerbaidjan în legătură cu această crimă. Читать далее «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности»

Гражданское общество в Молдове: успех в действии

sosna-bСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, конференциар Комратского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Гражданское общество состоит из совокупности добровольных гражданских и общественных организаций и учреждений, составляющих основу функционирования общества, в отличие от структур государства (независимо от политической системы этого государства) и коммерческих учреждений.
В этой статье описывается роль гражданского общества в Молдове. Автор на примере деятельности молдавских НПО доказывает положительную роль сотрудничества гражданского общества и органов власти Молдовы.

Civil society is composed of the totality of voluntary civic and social organizations and institutions that form the basis of a functioning society as opposed to the force-backed structures of a state (regardless of that state’s political system) and commercial institutions of the market.
This article describes a role of a civil society in Moldova. The author on an example of Moldavian NGOs proves a positive role of cooperation of a civil society and authorities of Moldova.

Читать далее «Гражданское общество в Молдове: успех в действии»

Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Международно-правовой анализ)

Караев Рауф Мамед оглы — доктор философии по праву, ведущий научный сотрудник Института Философии и Права Национальной Академии Наук Азербайджана

В статье проводится сравнительно-правовой анализ региональных конфликтов на постсоветском пространстве. С точки зрения международного права автор показывает на несостоятельность ссылок на так называемый косовский «прецедент» при анализе региональных конфликтов на постсоветском пространстве. Юридические основания возникновения косовской проблемы и региональных конфликтов на постсоветском пространстве, коренным образом различаются друг от друга и они должны быть урегулированы различными правовыми нормами и принципами.

The article presents a comparative legal analysis of the regional conflicts in the post-Soviet space. From the standpoint of international law, the author points to the inadequacy of references to the so-called Kosovo «precedent» in the analysis of regional conflicts in the post-Soviet space. The reasons and legal grounds for the emergence of the Kosovo problem and the regional conflicts in the former Soviet Union, are fundamentally different from each other and should be regulated by different legal norms and principles.
Читать далее «Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Международно-правовой анализ)»

Підвищення ефективності антикорупційного процесу в Україні: ретроспективи протидії корупції

litvinenkoЛитвиненко Віктор  Іванович — доктор юридичних наук, доцент, директор Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП, Заслужений юрист України

У статті розглянуто історію становлення процесу протидії корупції в Україні, з точки зору адміністративного права. Проаналізовано основні етапи розвитку вітчизняної протидії корупції, нинішній стан справ. Окрему увагу автор приділяє недолікам, що існують у сфері протидії корупції в Україні, проблемам функціонування суб’єктів протидії корупції. На основі класифікації суб’єктів протидії корупції та з урахуванням рекомендацій профільних міжнародних громадських організацій автором запропоновано шляхи підвищення ефективності протидії корупції в Україні.

В статье рассмотрена история становления процесса противодействия коррупции в Украине, с точки зрения административного права. Проанализированы основные этапы развития отечественного противодействия коррупции, нынешнее положение дел. Особое внимание автор уделяет недостаткам, которые существуют в сфере противодействия коррупции в Украине, проблемам функционирования субъектов противодействия коррупции. На основе классификации субъектов противодействия коррупции и с учетом рекомендаций профильных международных организаций, автором предложены пути повышения эффективности противодействия коррупции в Украине. Читать далее «Підвищення ефективності антикорупційного процесу в Україні: ретроспективи протидії корупції»

Некоторые аспекты применения юридической ответственности за нарушение законодательства, регулирующего азартные игры

ZdorovЗдоров Юрий магистр права, докторант Европейского университета Молдовы

В представленном материале автор рассматривает актуальные вопросы применения юридической ответственности за нарушение законодательства, регулирующего азартные игры.
Важным являются выявленные при исследовании действующего законодательства коллизии и противоречия норм, регулирующих применение юридической ответственности за нарушение порядка организации и проведения азартных игр.
Особое значение имеют выводы и предложения, которые приводятся в материалах представленной статьи.

Читать далее «Некоторые аспекты применения юридической ответственности за нарушение законодательства, регулирующего азартные игры»