Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты

Чумаченко Сергей Викторовичаспирант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина


В статье проанализированы и обобщены теоретико — правовые подходы к пониманию сущности национальной безопасности государства. Определено понятие и охарактеризована сущность национальной безопасности государства как объекта административно — правовой охраны и защиты.


Articolul analizează şi rezumă abordările teoretice şi juridice la înţelegerea esenţei securităţii naţionale a statului. Este identificată noţiunea şi se caracterizează esenţa securităţii naţionale a statului, ca obiect al protecţiei administrativ juridice. Читать далее «Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты»

Епістемологія філософсько-правових ідей у Галичині в умовах бездержавності

Вовкович Уляна Володимирівна — аспірант кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка»


В статье сделана ретроспекция философско — правовых наработок украинских ученых, которые жили и работали в Галичине в конце XIX – XX ст.ст.,в Вене и Праге. Этот период представлен не как изолированый от общеукраинского и европейского процесов розвития правовой науки, а как такой, который достойно дополнял и розвивал своїми интелектуальными усили ями контент, на который следует обратить современным иследователям внимание, чтобы создать свое истинное философско — правовое видение никем не деформированой философской истории национальной науки заданного пери ода украинской истории философии права.


În articol este făcută retrospectiva evoluţiei filosofice şi juridice ale oamenilor de ştiinţă ucraineni, care au trăit şi au lucrat în Galicina, la sfârşitul secolelor al XIX – XX şi Viena şi Praga.
Această perioadă este prezentată nu ca una izolată de toate procesele ucrainene şi europene de dezvoltare a ştiinţei juridice, ci ca o perioadă care a avut o influenţă pozitivă şi asupra căreia ar fi necesară atragerea atenţiei cercetătorilor moderni, pentru a crea adevărata lor viziune filosofică şi juridică. Читать далее «Епістемологія філософсько-правових ідей у Галичині в умовах бездержавності»

Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрей Петрович — доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Articul acesta consacrat problemei drepturilor minoretăţilor naţionale. Republica Moldova şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan internaţional în sfera respectării drepturilor omului şi implicit a drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase, drepturi pe care trebuie să le garanteze şi respecte. Acest articol descrie legislaţia naţională privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală a legii împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei incitări la discriminare.
În conformitate cu standardele internaţionale, problemele legate de respectarea dreptului la identitate naţională şi conservarea ei, drepturilor colective şi individuale ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, se abordează şi se rezolvă prin dialog, raţiune, compromis, tact şi bunăvoinţă.


Статья описывает национальное законодательство Республики Молдова в области защиты прав национальных меньшинств. В соответствии с международными стандартами, национальные меньшинства имеют право на национальную, языковую, культурную и религиозную идентичность, на ее сохранение и развитие. Статья описывает также особый правовой статус Гагаузии, а также деятельность неправительственных организаций в деле защиты прав национальных меньшинств.
Эта статья описывает национальное законодательство по защите прав этнических меньшинств. Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации. Читать далее «Права национальных меньшинств в Республике Молдова как средство для сохранения их культурного наследия»

Україна — ЄС. Подальші перспективи

ferens-bogdanФеренс Богданаспірант дипломатичної академії України, головний консультант Секретаріату Комітету ВР України з питань європейської інтеграції


В статье исследуются возможные сценарии взаимоотношений между Украиной и Европейским Союзом, а также выделены наиболее проблемные вопросы, которые будут определять дальнейший ход событий.
Полученные результаты могут быть полезными в выработке стратегий для экспертной среды и лиц, принимающих решения.


Articolul analizeaza posibilele scenarii ale relaţiilor dintre Ucraina şi Uniunea Europeană, de asemenea, au fost evidenţiate aspectele mai problematice, care vor determina cursul evenimentelor pe viitor.
Rezultatele pot fi utile în dezvoltarea strategiilor pentru mediul de experţi şi factorii de decizie. Читать далее «Україна — ЄС. Подальші перспективи»

Demiterea – o măsură veritabilă de răspundere constituţională a șefului de stat

Tataru-GheorghiTataru Gheorghi — avocat, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul readuce în atenţie problema răspunderii constituţionale a şefului de stat. În baza prevederilor constituţionale şi a doctrinei, autorul expune consecutiv temeiurile survenirii răspunderii constituţionale a şefului de stat, instanţa competentă în materie şi procedura de aplicare a acestei răspunderi. Un moment important constatat priveşte lipsa reglementării procedurii de demitere a Preşedintelui Republicii Moldova, ceea ce denotă caracterul declarativ al prevederilor constituţionale în domeniu. Prin urmare, autorul se expune pentru necesitatea dezvoltării teoriei răspunderii constituţionale şi pentru o reglementare detaliată a instituţiei în legislaţia naţională.


L’article présente la question de la responsabilité constitutionnelle du chef de l’Etat. En vertu de la Constitution et de la doctrine, l’auteur analyse le base de la responsabilité constitutionnelle du chef de l’Etat, les autorités compétentes et la procédure applicable à une telle responsabilité. Un moment important constaté est l’absence de réglementation de la procédure de destitution du Président de la Moldavie, qui montre la nature déclarative des dispositions constitutionnelles dans ce domaine. Par conséquent, l’auteur soutient la nécessité de développer la théorie de la responsabilité constitutionnelle et de la réglementation détaillée de l’institution dans le droit national. Читать далее «Demiterea – o măsură veritabilă de răspundere constituţională a șefului de stat»

Новое пенсионное законодательство нуждается в существенных изменениях и разъяснениях

varzar-pantelejmonВарзарь Пантелеймондоктор хабилитат политологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы


sosna-borisСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы


Авторы предпринимают попытку осветить основные положения закона Республики Молдова «О пенсиях государственного социального страхования» № 156-XIV от 14.10.1998 года и закона Республики Молдова № 290 от 16.12.2016 года и внести предложения по изменению и дополнению этих законов с целью приведения в соответствие со ст.1, 16 47 Конституции Республики Молдова.


Autorii întreprind o încercare de a evidenția principalele prevederi legea Republicii Moldova Privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.1998 ani și a legii Republicii Moldova nr. 290 din 16.12.2016 an și de a face propuneri de modificare și completare a acestor legi cu scopul de a aduce în concordanță cu lingura 1, 16 47 din Constituția Republicii Moldova. Читать далее «Новое пенсионное законодательство нуждается в существенных изменениях и разъяснениях»

Законодательные акты по защите прав национальных меньшинств в Молдове

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрейдоктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

This article describes the national legislation to protect the rights of ethnic minorities. All human beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the law against any discrimination and against any incitement to discrimination.
Discrimination between human beings on the grounds of race, colour or ethnic origin is an obstacle to friendly and peaceful relations among nations and is capable of disturbing peace and security among peoples and the harmony of persons living side by side even within one and the same State, the existence of racial barriers is repugnant to the ideals of any human society.
United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 20 November 1963 (General Assembly resolution 1904 (XVIII)) solemnly affirms the necessity of speedily eliminating racial discrimination throughout the world in all its forms and manifestations and of securing understanding of and respect for the dignity of the human person.


Эта статья описывает национальное законодательство по защите прав этнических меньшинств. Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации.
Дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и может привести к нарушению мира и безопасности среди народов, существование расовых барьеров противоречит идеалам любого человеческого общества.
Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 (резолюция Генеральной Ассамблеи 1904 (XVIII)) торжественно подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире во всех его формах и проявлениях, и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой личности.
Читать далее «Законодательные акты по защите прав национальных меньшинств в Молдове»

Конституция Молдавской АССР 1925 года

Галущенко Олег Сергеевич — доктор истории, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

Moldova-1925В статье на основе широкого круга источников, в том числе и архивных, исследуется процесс разработки и принятия в 1925 г. первой Конституции Молдавской АССР.


În articol, pe baza unui spectru larg de surse, inclusiv de arhivă, este cercetat procesul de elaborare şi adoptare în anul 1925 a primei Constituţii a RASS Moldoveneşti.


In the article, based on a wide range of sources, including archival ones, is analyzed the process of elaboration and adoption of the first Constitution of the Moldavian ASSR in 1925. Читать далее «Конституция Молдавской АССР 1925 года»

Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування

Kurko-MykolaКурко Микола Нестерович — доктор юридичних наук, професор, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом

В статье рассматриваются вопросы соблюдения права граждан на мирные собрания в Украине. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее организацию деятельности органов местной власти и местного самоуправления в сфере проведения массовых мероприятий. Доказано, что в большинстве случаев в Украине права граждан на свободное проведение массовых мероприятий нарушаются. Сделаны определенные предложения по совершенствованию законодательства в упомянутой сфере.


Dreptul cetăţenilor la organizarea evenimente publice în Ucraina şi aplicarea acestuia. Articolul abordează întrebările cu privire la respectarea drepturilor cetăţenilor la întrunirele paşnice în Ucraina. Se analizează legislaţia în vigoare care reglementează organizarea activităţilor autorităţilor publice locale şi a autonomiei locale în domeniul petrecerii evenimentelor în masă. Este dovedit faptul că, în cele mai multe cazuri, în Ucraina, dreptul cetăţenilor la libertatea petrecerii evenimentelor în masă sunt încălcate. Au fost elaborate sugestii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu menţionat. Читать далее «Право громадян на проведення масових заходів в Україні та його застосування»

Щодо формування сучасного сприйняття прав людини

Zarosylo-VolodymyrЗаросило Володимир Олексійовичдоктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Інституту права ім. Володимира Великого МАУП

В статье рассматриваются вопросы выделения поколений прав человека и их характерных особенностей. Констатируется, что в основном ученые выделяют четыре поколения прав человека. Вместе с тем не всегда отдельные обобщения соответствуют определению тех или иных прав человека. Сделано предложение квалифицировать права человека по типам, такими как индивидуальные и коллективные, и то что они формируются по определенным правилам.


În articol se abordează problemele de evidenţiere a generaţiilor drepturilor omului şi a caracteristicilor lor. Se afirmă că, cei mai mulţi savanţi au identificat patru generaţii de drepturi ale omului. Cu toate acestea, unele generalizări nu întotdeauna corespund definirii anumitor drepturi ale omului. Sa propus de a fi clasificate drepturile omului în funcţie de tip, cum ar fi individuală şi colectivă, precum şi faptul că acestea sunt formate în conformitate cu anumite norme. Читать далее «Щодо формування сучасного сприйняття прав людини»