Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений

A-SosnaСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского государственного университета, старший научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку дать анализ законов, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, порядок исполнения решений административных судов, вступивших в законную силу, обратить внимание на противоречивые правовые нормы, пробелы в законе, правовые нормы, затрудняющие защиту прав физических и юридических лиц, нарушенных незаконными административными актами, и внести предложения, направленные на совершенствование правовых норм, регулирующих порядок предъявления и рассмотрения исковых заявлений, вытекающих из административных отношений, а также порядок исполнения вступивших в законную силу решений административных судов.

Autorul a încercat să ofere o analiză a legilor care reglementează înaintarea şi examinarea proceselor de judecată rezultate din relaţiile administrative, ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor contenciosului administrativ, care au intrat în vigoare, să atragă atenţia asupra neconcordanţele legislaţiei, lacunelor în legislaţie, reglementărilor legale care împiedică protecţia drepturilor persoanelor fizice şi juridice, încălcate prin acte administrative ilegale, precum şi să facă propuneri care vizează îmbunătăţirea normelor juridice care reglementează înainatrea şi examinarea acţiunilor în judecată rezultate din relaţiile administrative, precum şi ordinea de executare a hotărîrilor instanţelor continciosului administrativ intrate în vigoare. Читать далее «Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений»

Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ

Diaconu Mihaildoctor în drept, judecător Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

Articolul cuprinde un studiu sumar asupra efectelor contenciosului administrativ, altfel spus asupra modului în care are loc restabilirea legalităţii ca rezultat a examinării cauzelor în instanţa de contencios administrativ. În concret, în cazul constatării ilegalităţii actului administrativ sau a faptului administrativ şi a prejudicierii dreturlilor persoanei, instanţa este în drept să dispună anularea actului administrativ, restabilirea drepturilor încălcate şi despăgubirea prejudiciilor cauzate

The article summarizes a study on the effects of administrative contentious in other words on how to produce the restoration of legality as a result of the examination of cases in administrative court. Concretely, if it found the illegality of the administrative act or administrative fact and injury of personal rights, the court is entitled to order the annulment of the administrative act, restoring the violated rights and compensation for damage caused.

В статье рассматриваются последствия административного судопроизводства, то есть, возможности восстановления законности в результате рассмотрения дел в административном суде. В частности, подчеркивается, что если установлено незаконность административного акта или административного факта и нарушение личных прав, суд может отменить незаконный административный акт, восстановить нарушенные права и компенсировать причиненный ущерб.


Читать далее «Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ»