Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice

Diaconu Mihaildoctor în drept, conferenţiar universitar, judecător Judecătoria Buiucani mun. Chişinău


Articolul este consacrat studierii conceptului, esenţei şi conţinutului actului administrativ. Autorul argumentează ideea că actul administrativ reprezintă forma juridică cea mai importantă a activităţii autorităţilor publice, fiind și principalul instrument de realizare a puterii executive și de realizare a sarcinilor și obiectivelor ce revin administraţiei publice.


Статья посвящена исследованию понятии, сущности и содержании административного акта. Автор подчеркивает, что административный акт является наиболее важной правовой формой деятeльности государственных органов, являясь основным инструментом для осуществления исполнительной власти и достижения целей и задач публичной администрации. Читать далее «Actul administrativ – principala formă de realizare a administraţiei publice»

Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ

Diaconu Mihaildoctor în drept, judecător Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

Articolul cuprinde un studiu sumar asupra efectelor contenciosului administrativ, altfel spus asupra modului în care are loc restabilirea legalităţii ca rezultat a examinării cauzelor în instanţa de contencios administrativ. În concret, în cazul constatării ilegalităţii actului administrativ sau a faptului administrativ şi a prejudicierii dreturlilor persoanei, instanţa este în drept să dispună anularea actului administrativ, restabilirea drepturilor încălcate şi despăgubirea prejudiciilor cauzate

The article summarizes a study on the effects of administrative contentious in other words on how to produce the restoration of legality as a result of the examination of cases in administrative court. Concretely, if it found the illegality of the administrative act or administrative fact and injury of personal rights, the court is entitled to order the annulment of the administrative act, restoring the violated rights and compensation for damage caused.

В статье рассматриваются последствия административного судопроизводства, то есть, возможности восстановления законности в результате рассмотрения дел в административном суде. В частности, подчеркивается, что если установлено незаконность административного акта или административного факта и нарушение личных прав, суд может отменить незаконный административный акт, восстановить нарушенные права и компенсировать причиненный ущерб.


Читать далее «Refelecții asupra efectelor contenciosului administrativ»