Особливості правового регулювання обмежень в сімейномі праві України

kozevnikova-viktoriaКожевникова Вікторія Олександрівна –- кандидат юридичних наук, доцент кафедри Галузевих правових наук КУП НАН України

УДК 347.625


În articol se cercetează restricționarea dreptului subiectului, a caracteristicilor sale și a specificului, din legislația actuală de familie a Ucrainei. Se stabilesc noțiunea de restricție în dreptul familiei, locul ei în sistem și influența restricțiilor dreptului subiectiv asupra realizării relațiilor de familie de către participanți.


В статье исследуются имеющееся в действующим семейном законодательстве Украины ограничения права субъекта, их особенности, специфика. Установлено понятие ограничения в семейном праве, его место в системе и влияние органичений на реализацию учасниками семейных отношений субъективного права.


Operating in the current domestic legislation of Ukraine limitations of right for subjects, their feature, specific, are probed in the article. Certainly concept of limitation in a domestic right, his place in the system and influence of limits on realization of domestic relations of equitable right participants. Читать далее «Особливості правового регулювання обмежень в сімейномі праві України»

К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»

Якуб Иринакандидат юридических наук, доцент (и.о.), Институт Криминологии


The purpose of this article is to analyze the concepts of “national security” and “state security “, based on scientifi c research and legislation of the Republic of Moldova (National Security Concept of the Republic of Moldova, National Security Strategy of the Republic of Moldova, Law on State Security), to determine their nature and relations.


Целью данной статьи является анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» на основе научных исследований и законодательства Республики Молдова (Концепции национальной безопасности Республики Молдова, Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, Закона о государственной безопасности), для выяснения их сущности и соотношения.


Scopul acestui articol rezidă în analiza noțiunilor de „securitate națională” și „securitatea statului” în baza cercetărilor științifice și a legislației Republicii Moldova (Concepția securității naționale a Republicii Moldova, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Legea securității statului), în vederea elucidării esenței și raportului dintre ele. Читать далее «К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»»