Dreptul fundamental la viaţă: între garantare constituţională şi restrîngere legală

Iacub Irinadoctor în drept, conferenţiar universitar interimar la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Le droit à la vie est le premier des droits individuels. Il occupe une place ontologique; de ce droit dépend l´existence des autres droits fondamentaux. Sa protection est envisagée tant au niveau conventionnel international et européen qu’au niveau du droit constitutionnel interne. Traditionnellement ce droit fondamental se résume au droit qu’a un individu de voir sa vie protégée contre toute atteinte. Dans cet article nous allons étudier la question du restreindre du droit à la vie et surtout de donner une réponse à la question de savoir si le droit à la vie peut être restreint et d’identifier les cas spécifiques où la restriction est légalement permis.


Dreptul la viață este primul din categoria drepturilor individuale. De acest drept depinde existența altor drepturi fundamentale, el ocupînd astfel un loc ontologic. Protecția sa este asigurată atît la nivel european și internațional, cît şi la nivelul dreptului constituţional intern al statelor. În mod tradițional, acest drept fundamental poate fi rezumat la dreptul unui individ de a-şi avea viața protejată împotriva oricărui atac. In acest articol ne propunem să studiem problema restrîngerii dreptului la viaţă şi, în special, a da răspuns la întrebarea dacă dreptul la viaţă poate fi restrîns şi a identifica cazurile concrete în care este permisă restrîngerea legală a acestuia. Читать далее «Dreptul fundamental la viaţă: între garantare constituţională şi restrîngere legală»

Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

bandurka_iБандурка Ірина Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ

Статья посвящена рассмотрению общественно- небезопасного деяния, как несовершенное исполнение обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей. Рассмотрены теоретические подходы к определению понятия объекта преступления. Выделено общий, семейный и непосредственные объекты недостаточного исполнения обязанностей что до охраны жизни и здоровья детей.

Acest articol este dedicat analizei acţiunilor publice-periculoase ca o executare imperfectă a obligaţiilor care sunt îndreptate spre protejarea vieţii şi sănătăţii copiilor. Se prezintă abordările teoretice la definirea obiectului infracţiunii. Se delimitează obiectele generale, familiare şi obiecte imediate de îndeplinire insuficientă a obligaţiilor care protejează viaţa şi sănătatea copiilor.

Article considers of socially dangerous act as improper performance of duties to protect life and health of children. The considered of theoretical approaches to the definition of the object of the crime. Highlight a common, genitive and direct objects of improper performance of duties to protect life and health of children.
Читать далее «Об’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей»