Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан

Mironova-SvetlanaМиронова Светлана — доктор, конференциар Комратского государственного университета, начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате


Borshevskyi-Andrei

 

 

Боршевский Андрейдоктор, председатель Правления Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi cea locală.

Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.

Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


The civil society of Moldova is in process of transition to strong institutional presence in national and local development. The civil society organizations are more often approved as authorized partners of public authorities and business, both at national and local level. The defining factors here are professionalism, openess, and active participation of the civil society organizations of different profiles in finding a solution for the problems rising in the state, on one hand, and need of implimentation of european standards, which assume active involvement of the civil society in the process of decision-making — on the other.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Гражданское общество Республики Молдова находится в процессе перехода к прочному институциональному присутствию в национальном и местном развитии. Организации гражданского общества все более утверждаются в качестве полномочных партнеров сотрудничества с публичной властью и бизнесом как на национальном, так и на местном уровне. Определяющими факторами здесь являются профессионализм, открытость и активное участие организаций гражданского общества различных профилей в решении встающих перед государством проблем, с одной стороны, и необходимость внедрения европейских стандартов, предполагающих активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, – с другой.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза. Читать далее «Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан»

PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»

Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова

Игнатьев Василийдоктор права, конференциар университар, доцент кафедры гражданского права Комратского госуниверситета


În articol, comerțul este analizat ca un tip de antreprenoriat, alături de alte concepte conexe din punctul de vedere al furnizării constituționale a justiției sociale și al altor argumente ale pieței în condițiile de depășire a crizei financiare.


In article commerce is analyzed as a type of business, alongside with other adjacent concepts from the point of view of the constitutional maintenance of social justice and other market arguments in conditions of overcoming of financial crisis.


В статье коммерция анализируется как вид предпринимательства, наряду с другими смежными понятиями с точки зрения конституционного обеспечения социальной справедливости и других рыночных аргументов в условиях преодоления финансового кризиса. Читать далее «Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова»

Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи

Сары Татьяна — магистр права, докторант, преподаватель кафедры публичного права Комратского государственного университета
Якимова Мариястудентка гр. Ю-14 Комратского государственного университета (Молдова)


Articolul se referă la problemele actuale despre etică, legătura dintre normele juridice și etice pentru activitățile profesionale ale unui judecător, procuror, organul de urmărire penală în ceea ce privește impactul asupra conținutului moral al acestei activități.


В статье рассматриваются актуальные вопросы этики, связи правовых и нравственных норм для профессиональной деятельности судьи, прокурора, органа уголовного преследования с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности.

Читать далее «Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи»

Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине

svetlichnaia-julia

Светличная Юлия Александровна — кандидат наук государственного управления, председатель Харьковской областной государственной администрации


În Ucraina, există mai multe niveluri de reglementare juridică a activităților de investiții: dreptul național, internațional, sectorial, regional. Între diferite acte juridice normative, adoptate sub forma unor legi, decrete ale șefului autorității guvernamentale și a altor autorități executive centrale, și organismelor guvernamentale locale și autorităților locale, cu privire la activitățile de investiții, există contradicții și neconcordanțe, care împiedică procesul de investiții.
Articolul dovedește necesitatea codificării legislației, privind investițiile, prin adoptarea Codului Investițional al Ucrainei.


In Ukraine, there are several levels of legal regulation of investment activities: national, international, regional, sectoral. There are contradictions and inconsistencies between various regulations adopted in the form of laws, decrees of the head of the state, the government, other bodies of the central executive power and local government bodies and local self-government bodies concerning investment activities that hamper the investment process.
The article proves the necessity of codification of investment legislation by adopting the Investment Code of Ukraine.


В Украине действует несколько уровней правового регулирования инвестиционной деятельности: национальный, международно-правовой, отраслевой, региональный. Между различными нормативно-правовыми актами, принимаемыми в виде законов, указов главы державы, правительства, иных органов центральной исполнительной власти и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности, возникают противоречия и несогласованности, затрудняющие инвестиционный процесс.
В статье обосновывается необходимость кодификации инвестиционного законодательства путем принятия Инвестиционного кодекса Украины. Читать далее «Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине»

Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект

Shchokin-RostyslavЩокін Ростислав Георгійович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП м. Київ


Стаття присвячена адміністративно-правовому регулюванню державної політики у галузі освіти. Проведений аналіз документів, які становлять правову основу сучасної державної політики в галузі освіти в Україні.


Статья посвящена административно-правовому регулированию государственной политики в области образования. Проведенный анализ документов, составляющих правовую основу современной государственной политики в области образования в Украине.


The article is devoted to the administrative-legal regulation of state policy in the field of education. The analysis of the documents, which constitute the legal basis of the current state policy in the field of education in Ukraine, is carried out. Читать далее «Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект»

IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE

Legeza-JuliaLegeza Julia OleksandrivnaPhD in Laws, Associate Professor, Assistant Professor of Civil, Economic and Environmental Law of the National Mining University SHEE


Articolul atrage atenția asupra problemelor de siguranță în utilizarea resurselor naturale în condițiile de manifestare a operațiunilor antiteroriste în Ucraina. Autorul înaintează problema de organizare a activităților administrației publice în utilizarea resurselor naturale și a siguranței mediului în Ucraina, în anumite regiuni din Donețk și Lugansc. Autorul vine cu propuneri de îmbunătățire a cooperării internaționale în domeniul activităților de securitate ale centralelor nucleare și a altor facilități cu riscuri ridicate de mediu.


У статті привертається увага до проблем забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Автором піднімаються питання організації діяльності системи публічного управління у сфері використання природних ресурсів та забезпечення вимог екологічної безпеки в Україні в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Автором зроблено пропозиції по удосконаленню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки діяльності атомних електростанцій та інших об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Читать далее «IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE»

Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід

Ковальчук Алла Юріївнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП

УДК 347.73:351.71


Articolul descrie metodologia de suport legal pentru contracararea amenințărilor cu caracter social, informațional, economic și politic. Experiența mondială a aplicării unor astfel de metodologii este justificată. Sunt prezentate modalități de îmbunătățire a mecanismelor de combatere a fenomenelor negative din țară, și sunt oferite propuneri de soluționare a acestora la nivel normativ-juridic.


В статье рассмотрено методологию правового обеспечения противодействия угрозам социального, информационного, экономического и политического характера. Освещен мировой опыт применения таких методологий. Представлены пути совершенствования механизмов противодействия негативным явлениям в государстве, а также разработаны предложения по их урегулированию на нормативно-правовом уровне.


In the article the methodology of legal support to counter threats of social, informational, economic and political. Deals with the global experience of such methodologies. Presented ways to improve mechanisms for combating negative phenomena in the country and developed proposals for their settlement in the regulatory framework. Читать далее «Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід»

Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду

УДК 342.965.27


Articolul este dedicat studiului experienței străine în domeniul asigurării legale a medierii și al posibilității de utilizare a acesteia în Ucraina, ca una din modalitățile de soluționare alternativă a conflictelor juridice (litigiilor), apărute în societate.


Статья посвящена исследованию зарубежного опыта правового обеспечения медиации и возможности его использования в Украине как одного из способов альтернативного разрешения юридических конфликтов (споров), возникающих в обществе.


The article investigates the foreign experience of legal support of mediation and the possibility of its use in Ukraine as one of the ways of alternative resolution of legal conflicts (disputes) arising in society. Читать далее «Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України»

Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення

Holenko-NinaГоленко Ніна Миколаївна — аспірант кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки, Одеський державний університет внутрішніх справ

УДК 351.74(477)


Acest articol prezintă un studiu al conceptului de servicii și combatere în conținutul pregătirii profesionale a angajaților unei unități speciale de poliție în contextul învățământului general și a legislației speciale departamentale precum și conceptele adiacente.


Статья содержит исследование понятия служебно-боевой подготовки в содержании профессионального образования работников подразделения полиции специального назначения в разрезе общего образовательного и специального ведомственного законодательства, а также смежных с ним понятий. Читать далее «Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення»