Содержание журнала №2 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№2 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

АНИКИН В.
ПРАВА ЖЕНЩИН: ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ..стр.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.9

КАРПОВИЧ А.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ..стр.16

СУТКО М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО УНІТАРНУ ФОРМУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр.20


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОСНА Б., ВАЛКАН В.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ ЖАЛОБ
НА ОТКАЗ НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ..стр.25

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.37

БОРШОШ И.С.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ ..стр.46

ЛЫСЕНКО Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ..стр.52

ПАСТЕРНАК І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ..стр.57

ПУТІЙ М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.64

ТЕТЕРЯ В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ..стр.69

ХУДОБА І.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.76

КАЛГУШКИН Ю.Л.
УРОВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ..стр.81


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КАНЦІР В.С., ЗЕЛЕНЮХ О.В.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ..стр.87

НАЗИМКО Є.С., ОБОД А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ ..стр.93

МОЗОЛЬ С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.101

ЕПИШКО И.С.
КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.108

КРЕТ Г.Р.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ..стр.113

МИХАЙЛЮК А.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛДІУВАННЯ В УКРАЇН ..стр.119

МІЩЕНКО О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ..стр.124

ВАСИЛЬЄВ А.О.
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.130

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..стр.137

КІБЕЦЬ Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..стр.143

ЛЕВИН В.И.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ..стр.149

ЛЮТИЙ В.В.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ..стр.155

СЕРДЕЧНА А.Ю.
ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ..стр.159


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ..стр.166

CREȚU A.
FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ..стр.178

ПОЧАНСЬКА О.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ ..стр.185

БІЛОУС З.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ ..стр.191

БУРЯК Я.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ..стр.197

ПІЛЯЙ І.В.
ДОТРИМАННЯ МЕЖ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.202


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

САВЧЕНКО А.А.
РОЛЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ..стр.209


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ЗАЯЦЬ Р.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр.214

БУГА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ..стр.220

БУРДЕГА Р.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ..стр.226

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ..стр.233

PDF-download
PDF архивы журнала

«ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

zashhita-prav-cheloveka

«ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
научно-практическая конференция

Права человека – величайшее достижение мировой цивилизации, главный критерий демократического общества.

Однако для того, чтобы построить современное правовое общество, необходимо изучать права человека и им необходимо обучать.

Именно этому была посвящена прошедшая 26 октября 2017 г. в Комрате научно-практическая конференция «Защита прав человека».

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ
ПЕТЕРА МИХАЛКО,
ПОСЛА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Позвольте мне поздравить участников этой конференции. Я не мог отказаться от приглашения приветствовать участников, так как это очень приятная возможность. Это мой первый официальный визит в Комрат в данной должности, хотя до вступления в мандат я бывал тут много раз.
Первый раз я приехал в Республику Молдова 22 года тому назад, и всегда рад встречам с людьми из РМ, где у меня много друзей.

Я очень рад также, что, приезжая сейчас в Молдову, могу работать в должности главы Делегации ЕС с той правовой базой, которая уже существует между Европейским Союзом и Республикой Молдова.

Соглашение об ассоциации в своей преамбуле говорит именно о ценностях прав человека, которые являются основой наших отношений, и очень важно соблюдать все, что связано с демократией, правами человека и верховен-ством права.

В Европейском Союзе чрезвычайно важны демократические ценности, на которых он основывается и которые оформил как свою базу, основу существования. Права человека являются фундаментальным элементом того общества, в котором мы живем.

Европейский Союз уделяет большое внимание вопросам прав человека и демократии в странах – партнерах ЕС. Это является значимым моментом в наших отношениях и имеет влияние на все сферы нашего сотрудничества. Европейский Союз оказывает поддержку партнерам для того, чтобы стандарты в области защиты прав человека могли повышаться, и в Республике Молдова  Делегация ЕС очень активна в этом направлении.

Делегация ЕС крайне заинтересована в том, чтобы быть в контакте со всеми частями общества, для которых эти вопросы важны. В связи с этим мы активно продвигаем Программу укрепления мер доверия, сотрудничая с партнерами из неправительственного сектора, так как этот сектор является самой активной частью общества, той его частью, которая хо-чет своим трудом, своей деятельностью помочь сделать повседневную реальность и жизнь людей лучше. Поэтому Делегация ЕС будет продолжать осуществлять эту поддержку и всегда будет открыта к контактам и дискуссиям в рамках сотрудничества.

Я могу заверить, что, вступая в исполнение мандата, буду всегда работать в данном направлении и буду открыт для взаимных контактов.

Позвольте пожелать удачи и успехов участникам этой конференции.


The European Union’s Confidence-Building  Measures Programme For Republic of Moldova

Читать далее ««ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»»

Содержание журнала №1 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А.П.
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ 1864 г. В БЕССАРАБИИ ..стр.5

СОСНА Б.И.
НОВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр.9

РОГОВАЯ Г.
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛДОВА В ПРАВОВОЙ ШКАЛЕ ЕВРОСОЮЗА:
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ..стр.18

БОЛУЧЕНКОВА А.
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО ..стр.24

ВЕКЛИЧ В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СТОСОВНО ВИРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ УВІДПОВІДНЕННЯ СТАНУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ..стр.28


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОКУРЕНКО В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ  ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ ..стр.34

ШАТРАВА С.О.
МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ..стр.42

МАКАРОВЕЦЬ А.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ ..стр.50

КЛОЧКО И.А.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ..стр.57

ПОДОЛЯКА С.А.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ..стр.63

ЛЕГКА О.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ..стр.69

П’ЯТНИЦЬКИЙ А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.73

ПОЧАНСКАЯ Е.С.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ: СОДЕРЖАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..стр.79

ШПЕНОВА П.Ю.
НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ..стр.84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КОСТАКИ Г.
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК В МОЛДОВЕ ..стр.90

БАНДУРКА І.О.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ..стр.102

КАНЦІР В.С., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ..стр.111

ГОЛОВКО Б.Ю.
РОЛЬ ПРОКУРОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..стр.119

ПОНОМАРЕВ С.П.
ТЕРРОРИЗМ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ..стр.126

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ..стр.131


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

МИРОНОВА С.
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И МЕСТА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ ..стр.138

АНТОШКІНА В.К.
СПОСОБИ І ФОРМУЛА ТЛУМАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ..стр.141

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) ..стр.148

ЄНІНА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ..стр.155

НАЗИМКО О.В.
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ ТА ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ЗА НОРМАМИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ..стр.159


Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

КУДАРЬ К.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.165

МУЗИКА М.П.
ВОЛЮНТАРИЗМ ЯК ТЕЧІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ..стр.172


Public administration
Administrația publică
Державне управління
Государственное управление

БУРИК З.М.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ..стр.180

PDF-download
PDF архивы журнала

Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан

Mironova-SvetlanaМиронова Светлана — доктор, конференциар Комратского государственного университета, начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате


Borshevskyi-Andrei

 

 

Боршевский Андрейдоктор, председатель Правления Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi cea locală.

Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.

Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


The civil society of Moldova is in process of transition to strong institutional presence in national and local development. The civil society organizations are more often approved as authorized partners of public authorities and business, both at national and local level. The defining factors here are professionalism, openess, and active participation of the civil society organizations of different profiles in finding a solution for the problems rising in the state, on one hand, and need of implimentation of european standards, which assume active involvement of the civil society in the process of decision-making — on the other.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Гражданское общество Республики Молдова находится в процессе перехода к прочному институциональному присутствию в национальном и местном развитии. Организации гражданского общества все более утверждаются в качестве полномочных партнеров сотрудничества с публичной властью и бизнесом как на национальном, так и на местном уровне. Определяющими факторами здесь являются профессионализм, открытость и активное участие организаций гражданского общества различных профилей в решении встающих перед государством проблем, с одной стороны, и необходимость внедрения европейских стандартов, предполагающих активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, – с другой.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза. Читать далее «Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан»

PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»

Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова

Игнатьев Василийдоктор права, конференциар университар, доцент кафедры гражданского права Комратского госуниверситета


În articol, comerțul este analizat ca un tip de antreprenoriat, alături de alte concepte conexe din punctul de vedere al furnizării constituționale a justiției sociale și al altor argumente ale pieței în condițiile de depășire a crizei financiare.


In article commerce is analyzed as a type of business, alongside with other adjacent concepts from the point of view of the constitutional maintenance of social justice and other market arguments in conditions of overcoming of financial crisis.


В статье коммерция анализируется как вид предпринимательства, наряду с другими смежными понятиями с точки зрения конституционного обеспечения социальной справедливости и других рыночных аргументов в условиях преодоления финансового кризиса. Читать далее «Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова»

Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи

Сары Татьяна — магистр права, докторант, преподаватель кафедры публичного права Комратского государственного университета
Якимова Мариястудентка гр. Ю-14 Комратского государственного университета (Молдова)


Articolul se referă la problemele actuale despre etică, legătura dintre normele juridice și etice pentru activitățile profesionale ale unui judecător, procuror, organul de urmărire penală în ceea ce privește impactul asupra conținutului moral al acestei activități.


В статье рассматриваются актуальные вопросы этики, связи правовых и нравственных норм для профессиональной деятельности судьи, прокурора, органа уголовного преследования с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности.

Читать далее «Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи»

Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине

svetlichnaia-julia

Светличная Юлия Александровна — кандидат наук государственного управления, председатель Харьковской областной государственной администрации


În Ucraina, există mai multe niveluri de reglementare juridică a activităților de investiții: dreptul național, internațional, sectorial, regional. Între diferite acte juridice normative, adoptate sub forma unor legi, decrete ale șefului autorității guvernamentale și a altor autorități executive centrale, și organismelor guvernamentale locale și autorităților locale, cu privire la activitățile de investiții, există contradicții și neconcordanțe, care împiedică procesul de investiții.
Articolul dovedește necesitatea codificării legislației, privind investițiile, prin adoptarea Codului Investițional al Ucrainei.


In Ukraine, there are several levels of legal regulation of investment activities: national, international, regional, sectoral. There are contradictions and inconsistencies between various regulations adopted in the form of laws, decrees of the head of the state, the government, other bodies of the central executive power and local government bodies and local self-government bodies concerning investment activities that hamper the investment process.
The article proves the necessity of codification of investment legislation by adopting the Investment Code of Ukraine.


В Украине действует несколько уровней правового регулирования инвестиционной деятельности: национальный, международно-правовой, отраслевой, региональный. Между различными нормативно-правовыми актами, принимаемыми в виде законов, указов главы державы, правительства, иных органов центральной исполнительной власти и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности, возникают противоречия и несогласованности, затрудняющие инвестиционный процесс.
В статье обосновывается необходимость кодификации инвестиционного законодательства путем принятия Инвестиционного кодекса Украины. Читать далее «Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине»

Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект

Shchokin-RostyslavЩокін Ростислав Георгійович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП м. Київ


Стаття присвячена адміністративно-правовому регулюванню державної політики у галузі освіти. Проведений аналіз документів, які становлять правову основу сучасної державної політики в галузі освіти в Україні.


Статья посвящена административно-правовому регулированию государственной политики в области образования. Проведенный анализ документов, составляющих правовую основу современной государственной политики в области образования в Украине.


The article is devoted to the administrative-legal regulation of state policy in the field of education. The analysis of the documents, which constitute the legal basis of the current state policy in the field of education in Ukraine, is carried out. Читать далее «Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект»

IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE

Legeza-JuliaLegeza Julia OleksandrivnaPhD in Laws, Associate Professor, Assistant Professor of Civil, Economic and Environmental Law of the National Mining University SHEE


Articolul atrage atenția asupra problemelor de siguranță în utilizarea resurselor naturale în condițiile de manifestare a operațiunilor antiteroriste în Ucraina. Autorul înaintează problema de organizare a activităților administrației publice în utilizarea resurselor naturale și a siguranței mediului în Ucraina, în anumite regiuni din Donețk și Lugansc. Autorul vine cu propuneri de îmbunătățire a cooperării internaționale în domeniul activităților de securitate ale centralelor nucleare și a altor facilități cu riscuri ridicate de mediu.


У статті привертається увага до проблем забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Автором піднімаються питання організації діяльності системи публічного управління у сфері використання природних ресурсів та забезпечення вимог екологічної безпеки в Україні в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Автором зроблено пропозиції по удосконаленню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки діяльності атомних електростанцій та інших об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Читать далее «IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE»