Содержание журнала №1 — 2019

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2019

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

СОСНА А., СОСНА Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, РОЛИ И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  ..стр. 5

РИБАЛКІН А.О., ЗЄЛЄНІНА М.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  ..стр. 13

KLIUCHKOVYCH V.Y.
DEFINITION OF THE CONCEPT OF LAW ENFORCEMENT: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS  ..стр. 20


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., СТЕФУ Л.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МОЛДОВЫ ПРОТИВ ПЫТОК  ..стр. 26

ШЕМЧУК В.В.
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ ..стр. 36

РОМАНОВА Н.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  ..стр. 42


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

NALYVAIKO L., SAVCHENKO V.
MODERN FORMS AND METHODS OF COMBATING CORRUPTION  ..стр. 49

ТОПЧІЙ Ю.М.
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ  ..стр. 56

ЗОЛОТА Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  ..стр. 64

ЖУКОВ С.В.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ..стр. 72

ОСЛАВСЬКИЙ М.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  ..стр. 78

ДОВГАНЬ О.О.
КОНКУРСИЙ ВІДБІР ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ  ..стр. 84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ОЛЬХОВСЬКА А., КАНЦІР В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОВА ПЛАТФОРМА УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ  ..стр. 94

ДАШКЕВИЧ В.А., ДЖАФАРОВ М.Є.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ОСОБОЮ, ЯКІЙ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ   ..стр. 100

ГЛАДКОВА Є.О.
СУБКУЛЬТУРА НАРКОМАНІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ..стр. 105

ГРИЩЕНКО М.В.
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ПОЛІСИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ   ..стр. 112

БАБАНІНА В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА МЕХАНІЗМ  ..стр. 118

РУДНИЦЬКИЙ І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ  ..стр. 124


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ГЕРЦ А.А., ОЛІЙНИК Р.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ  ..стр. 131

ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ..стр. 138

АРСЕНИ И., МАНЗУЛ С.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА . .стр. 144

СЕНИК С.
ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РІШЕННЯ СУДУ ЯК СУДОВОГО АКТА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС  ..стр. 151

СУХАРЄВА А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА СЛУЖБОВОЇ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
ЯК СУБ’ЄКТА КВАЗІНОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАПОВІТУ   ..стр. 159

PALYUKH А.
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLYMPISM AS INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  ..стр. 166

МАКСИМЕНЦЕВ М.Г.
ГЕОГРАФИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕМИРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ  ..стр. 174


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПРАЦЮ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ  ..стр. 180


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

ХАТНЮК Н.С.
НОВІ ШЛЯХИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ..стр. 187


Legal Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Juridică Și Psihologia Legii
Юридична Філософія І Психологія Права
Юридическая Философия И Психология Права

КОЩИНЕЦЬ В.В.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ  ..стр. 193


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

КАМІНСЬКА Н.В., МІНЕНКО К.В., БІЛАС І.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ    ..стр. 199

БАЙРАК В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ АСПЕКТИ  ..стр. 206

БОНДАРЧУК А.С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖУРНАЛІСТА  ..стр. 212

ЛАДНЮК В.Р.
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ АБО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ  ..стр. 219

МОРГУН Н.С., СЄДАКОВА В.В.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ»  ..стр. 226

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №4 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№4 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

MICU V.
CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE  ..стр. 5

RAILEAN Р.
REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR MECANISMULUI DE ASIGURARE
A LEGALITĂŢII ÎN CADRUL STATULUI
  ..стр. 10


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

SERGHEEVA Т., SOSNA B.
NOI INIȚIATIVE ALE UNIUNII EUROPENE: PROIECTUL DE COMBATERE A TORTURII ÎN MOLDOVA ..стр.17

АРСЕНИ И.
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
 ..стр.22

ZUBCO A.
DOAR UN SISTEM PENITENCIAR SIGUR, BAZAT PE RESPECTAREA EMNITĂȚII UMANE POATE CONTRIBUI LA PREVENIREA TORTURII, OPINIA OMBUDSMANULUI REPUBLICII MOLDOVA ..стр.28

BORȘEVSKI A., SOSNA A.
PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEII ÎN MOLDOVA ..стр.32


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

DIACONU M.
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ..стр.37

ДЕНІС О.В.
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ..стр.43

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ) ..стр.47

БАГАНЕЦЬ О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.54

ГАЙДАЙ С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ..стр.60

РОМАНЮК М.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.66

НОВІКОВА Є.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ..стр.72

МІХЕЄВ М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ
 ..стр.78


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COSTACHI G., COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE. LUAREA DE MITĂ ..стр. 82

КЛИМЕНКО О.А.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ  ..стр. 92

МАМЧУР Л.О.
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..стр. 98

НЕВГАД В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ ..стр. 103


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ФРУНЗЭ Ю.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ..стр. 111

ЛИЧЕНКО І.О.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр. 116

БРИНЧАК М.П.
СВІТОГЛЯД ТА ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ..стр. 122

ЄНІНА Л.В.
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ..стр. 127

МАКОВЕЦЬКА В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ ..стр. 133

БОСЫЙ Д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ
 ..стр. 138


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

PRUS I.
HUMAN RIGHTS INFRINGEMENT IN UKRAINE-RUSSIA ARMED CONFLICT ..стр. 146


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СИНЯВСЬКА Н.С.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ, ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ..стр. 153


Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Și Psihologia Legii
Філософія І Психологія Права
Философия И Психология Права

VOYTOV G.
INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ELEMENTS OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY ..стр. 158

ГУДИМ Л.Я.
ПЛЮРАЛЬНІСТЬ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
ЯК ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ..стр. 165


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ГОЖІЙ В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ ..стр.174

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №3 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№3 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., КОСТАКИ Г.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ  ..стр. 5

БРИК Е.
ИЗУЧЕНИЕ ХОЛОКОСТА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр.16


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

АНИКИН В.
ПРИНЦИПЫ «ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ..стр.23

COSTACHI G.
NECESITATEA CULTURII JURIDICE ÎN ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ CA FACTORDE ASIGURARE  A SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CADRUL STATULUI ..стр.38

ZUBCO A.
SEMNIFICAȚIA ZILEI INTERNAȚIONALE A NAȚIUNILOR UNITE ÎN SPRIJINUL VICTIMELOR TORTURII ..стр.43


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

БОРТНИК Н.П., КАНЦІР В.С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ІМУНІТЕТАМИ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.48

МАЧУСЬКА І.Б.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ..стр.54

MYKYTIUK M.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF DEPARTMENT OF STATE GUARD OF UKRAINE ACTIVITY IN THE COURSE OF STATE PROTECTION PERFORMANCE ..стр.60

MYKYTIUK S.
PRINCIPLES OF OFFICIALITY AND PUBLICITY IN REGISTRATION ACTIVITIES
OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF JUSTICE ..стр.66

БУХАРЄВ В.В.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ..стр.71

ПОНОМАРЬОВ С.П.
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.77

БУГА Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ..стр.83


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI ..стр. 89

IACUB I.
REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI ȘI FENOMENULUI DE SECURITATE     ..стр. 103

ЗАЯЦЬ Р.Я.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр. 110

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРО ДОПОМОГУ ДІТЯМ-ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНІВ ..стр. 116

ПРИХОДЬКО А.А.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ..стр. 123

ЧИЧИРКИН А.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТАМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ ..стр. 130

ПЕКАР П.В., АНДРІАНОВА Т.Ю.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ «ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ» ..стр. 137


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ..стр. 145

МАЧУСЬКИЙ В.В.
АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ’ЄКТИ ..стр. 153

БАНДУРКА С.С.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ ..стр. 158

ДУДАРЕНКО В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ АГРОХОЛДИНГУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр. 165

КРАСНИК Е.С.
ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр. 173


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СОСНА Б., ВАЛКАН В., АРСЕНИ И.
РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА ..стр. 179

СОСНА Б., АРСЕНИ И.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр. 186


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

АНУФРІЄВ М.І., ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ..стр. 192

АХМЕТОВ Р.Р.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ACQUIS ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ..стр. 199


Reviews
OPINII
Рецензії
Рецензии

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Ю.Н. МАЦЕЛЮХ ІВАННИ АНДРІЇВНИ
«ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ» ..стр. 206

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №2 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№2 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

АНИКИН В.
ПРАВА ЖЕНЩИН: ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ..стр.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.9

КАРПОВИЧ А.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ..стр.16

СУТКО М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО УНІТАРНУ ФОРМУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр.20


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОСНА Б., ВАЛКАН В.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ ЖАЛОБ
НА ОТКАЗ НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ..стр.25

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.37

БОРШОШ И.С.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ ..стр.46

ЛЫСЕНКО Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ..стр.52

ПАСТЕРНАК І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ..стр.57

ПУТІЙ М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.64

ТЕТЕРЯ В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ..стр.69

ХУДОБА І.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.76

КАЛГУШКИН Ю.Л.
УРОВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ..стр.81


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КАНЦІР В.С., ЗЕЛЕНЮХ О.В.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ..стр.87

НАЗИМКО Є.С., ОБОД А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ ..стр.93

МОЗОЛЬ С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.101

ЕПИШКО И.С.
КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.108

КРЕТ Г.Р.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ..стр.113

МИХАЙЛЮК А.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛДІУВАННЯ В УКРАЇН ..стр.119

МІЩЕНКО О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ..стр.124

ВАСИЛЬЄВ А.О.
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.130

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..стр.137

КІБЕЦЬ Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..стр.143

ЛЕВИН В.И.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ..стр.149

ЛЮТИЙ В.В.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ..стр.155

СЕРДЕЧНА А.Ю.
ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ..стр.159


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ..стр.166

CREȚU A.
FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ..стр.178

ПОЧАНСЬКА О.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ ..стр.185

БІЛОУС З.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ ..стр.191

БУРЯК Я.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ..стр.197

ПІЛЯЙ І.В.
ДОТРИМАННЯ МЕЖ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.202


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

САВЧЕНКО А.А.
РОЛЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ..стр.209


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ЗАЯЦЬ Р.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр.214

БУГА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ..стр.220

БУРДЕГА Р.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ..стр.226

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ..стр.233

PDF-download
PDF архивы журнала

Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине

svetlichnaia-julia

Светличная Юлия Александровна — кандидат наук государственного управления, председатель Харьковской областной государственной администрации


În Ucraina, există mai multe niveluri de reglementare juridică a activităților de investiții: dreptul național, internațional, sectorial, regional. Între diferite acte juridice normative, adoptate sub forma unor legi, decrete ale șefului autorității guvernamentale și a altor autorități executive centrale, și organismelor guvernamentale locale și autorităților locale, cu privire la activitățile de investiții, există contradicții și neconcordanțe, care împiedică procesul de investiții.
Articolul dovedește necesitatea codificării legislației, privind investițiile, prin adoptarea Codului Investițional al Ucrainei.


In Ukraine, there are several levels of legal regulation of investment activities: national, international, regional, sectoral. There are contradictions and inconsistencies between various regulations adopted in the form of laws, decrees of the head of the state, the government, other bodies of the central executive power and local government bodies and local self-government bodies concerning investment activities that hamper the investment process.
The article proves the necessity of codification of investment legislation by adopting the Investment Code of Ukraine.


В Украине действует несколько уровней правового регулирования инвестиционной деятельности: национальный, международно-правовой, отраслевой, региональный. Между различными нормативно-правовыми актами, принимаемыми в виде законов, указов главы державы, правительства, иных органов центральной исполнительной власти и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности, возникают противоречия и несогласованности, затрудняющие инвестиционный процесс.
В статье обосновывается необходимость кодификации инвестиционного законодательства путем принятия Инвестиционного кодекса Украины. Читать далее «Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине»

Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект

Shchokin-RostyslavЩокін Ростислав Георгійович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП м. Київ


Стаття присвячена адміністративно-правовому регулюванню державної політики у галузі освіти. Проведений аналіз документів, які становлять правову основу сучасної державної політики в галузі освіти в Україні.


Статья посвящена административно-правовому регулированию государственной политики в области образования. Проведенный анализ документов, составляющих правовую основу современной государственной политики в области образования в Украине.


The article is devoted to the administrative-legal regulation of state policy in the field of education. The analysis of the documents, which constitute the legal basis of the current state policy in the field of education in Ukraine, is carried out. Читать далее «Регулювання державної політики у галузі освіти України: адміністративно-правовий аспект»

IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE

Legeza-JuliaLegeza Julia OleksandrivnaPhD in Laws, Associate Professor, Assistant Professor of Civil, Economic and Environmental Law of the National Mining University SHEE


Articolul atrage atenția asupra problemelor de siguranță în utilizarea resurselor naturale în condițiile de manifestare a operațiunilor antiteroriste în Ucraina. Autorul înaintează problema de organizare a activităților administrației publice în utilizarea resurselor naturale și a siguranței mediului în Ucraina, în anumite regiuni din Donețk și Lugansc. Autorul vine cu propuneri de îmbunătățire a cooperării internaționale în domeniul activităților de securitate ale centralelor nucleare și a altor facilități cu riscuri ridicate de mediu.


У статті привертається увага до проблем забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Автором піднімаються питання організації діяльності системи публічного управління у сфері використання природних ресурсів та забезпечення вимог екологічної безпеки в Україні в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Автором зроблено пропозиції по удосконаленню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки діяльності атомних електростанцій та інших об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Читать далее «IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE IN UKRAINE»

Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід

Ковальчук Алла Юріївнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП

УДК 347.73:351.71


Articolul descrie metodologia de suport legal pentru contracararea amenințărilor cu caracter social, informațional, economic și politic. Experiența mondială a aplicării unor astfel de metodologii este justificată. Sunt prezentate modalități de îmbunătățire a mecanismelor de combatere a fenomenelor negative din țară, și sunt oferite propuneri de soluționare a acestora la nivel normativ-juridic.


В статье рассмотрено методологию правового обеспечения противодействия угрозам социального, информационного, экономического и политического характера. Освещен мировой опыт применения таких методологий. Представлены пути совершенствования механизмов противодействия негативным явлениям в государстве, а также разработаны предложения по их урегулированию на нормативно-правовом уровне.


In the article the methodology of legal support to counter threats of social, informational, economic and political. Deals with the global experience of such methodologies. Presented ways to improve mechanisms for combating negative phenomena in the country and developed proposals for their settlement in the regulatory framework. Читать далее «Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід»

Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду

УДК 342.965.27


Articolul este dedicat studiului experienței străine în domeniul asigurării legale a medierii și al posibilității de utilizare a acesteia în Ucraina, ca una din modalitățile de soluționare alternativă a conflictelor juridice (litigiilor), apărute în societate.


Статья посвящена исследованию зарубежного опыта правового обеспечения медиации и возможности его использования в Украине как одного из способов альтернативного разрешения юридических конфликтов (споров), возникающих в обществе.


The article investigates the foreign experience of legal support of mediation and the possibility of its use in Ukraine as one of the ways of alternative resolution of legal conflicts (disputes) arising in society. Читать далее «Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України»

Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення

Holenko-NinaГоленко Ніна Миколаївна — аспірант кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки, Одеський державний університет внутрішніх справ

УДК 351.74(477)


Acest articol prezintă un studiu al conceptului de servicii și combatere în conținutul pregătirii profesionale a angajaților unei unități speciale de poliție în contextul învățământului general și a legislației speciale departamentale precum și conceptele adiacente.


Статья содержит исследование понятия служебно-боевой подготовки в содержании профессионального образования работников подразделения полиции специального назначения в разрезе общего образовательного и специального ведомственного законодательства, а также смежных с ним понятий. Читать далее «Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення»