Дослідження В.В. Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.

Bandurka-AБандурка О.М. доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Греченко В.А. — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №6 (права та масових комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх справ (Україна)
УДК 340. 123(092) “9“


Studiile din istoria Ucrainei și istoria dreptului devin din ce în ce mai relevante în sensul că acestea sunt subiectul unor discuții nu numai științifice, ci și politice. Într-o mare măsură, acest lucru se aplică și istoriei Rusiei Kievene. Una din problemele importante ale istoriei acestei epoci este chestiunea esenței tratatelor bizantine rusești din secolul al X-lea. Această problemă a fost discutată destul de activ în secolul al XIX-lea, iar unul dintre participanții la acest proces a fost un istoric al dreptului, prin urmare — profesor la Universitatea din Odesa, V.V. Sokolsky.

Până în prezent, nu există nici o publicație în care s-ar discuta întrebările despre potențialul științific în domeniul științei istorice și juridice a profesorului V.V. Sokolsky. Există doar referințe biografice despre el și o scurtă descriere a activității sale științifice în dicționarele enciclopedice și cărțile de referință. Prin urmare, se simte necesitatea în cercetarea patrimoniului științific al V.V. Sokolsky, în primul rând, punctele sale de vedere asupra aspectelor juridice ale tratatelor ruso-bizantine din secolul al X-lea. În acest sens, cel mai mare interes îl reprezintă lucrarea sa (sau, mai degrabă, textul prelegerii) din 1870 «Despre tratatele rușilor cu grecii», în care V.V. Sokolsky analizează în detaliu aspectele principale ale tratatelor ruso-bizantine, făcând distincție între elementele dreptului internațional, de stat, criminal, procedural și civil. Cele mai multe dintre concluziile sale au reflectat tendințele progresiste în dezvoltarea istoriei dreptului în imperiul de atunci al Rusiei, cercetătorul și-a apărat opiniile într-o polemică cu mulți alți oameni de știință cunoscuți apoi în acest domeniu, a făcut-o cu îndrăzneală și demonstrativ, deși la momentul pregătirii acestei lucrări el a revendicat doar poziția de profesor asistent privat. Toate acestea sugerează că această evoluție nu și-a pierdut semnificația principală până în prezent. Читать далее «Дослідження В.В. Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.»

CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE

Iacub Irina doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

CZU: 342.6


This article contains some important reflections on the role of legal and moral culture of the subjects of power for respecting human dignity, human rights and freedoms. In response to the actual situation, marked by a pronounced legal nihilism and highlevels of corruption among public officials and dignitaries, the author emphasizes the absolute necessity to make a substantial effort to raise the level of legal culture and morality of the subjects of power – requirements necessary to strengthen the rule of law and democracy in society.


Articolul cuprinde reflecții importante asupra rolului culturii juridice și morale a exponenților puterii în contextul respectării demnității umane, a drepturilor și libertăților omului. Ca răspuns la situația actuală, marcată de nihilism și nivelul ridicat al corupției în rândul funcționarilor și demnitarilor publici, autorul subliniază necesitatea absolută de a face un efort substanțial pentru a ridica nivelul culturii juridice și a moralității exponenților puterii – măsură necesară pentru consolidarea statului de drept și a democrației în societate.


Статья содержит важные размышления о роли юридической культуры и нравственности в контексте уважения человеческого достоинства, прав и свобод человека. На сегодняшний день, в условиях высокого уровня нигилизма и коррупции среди должностных лиц и государственных служащих, автор подчеркивает острую необходимость сделать значительные усилия для повышения уровня правовой культуры и нравственности представителей власти как необходимые меры по укреплению правового государства и демократии в обществе. Читать далее «CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE»

LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI

Arnăut Veronicadoctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

CZU: 342.52/.53(478)


Articolul cuprinde un studiu asupra legiferării ca activitate distinctă în cadrul statului, în vederea precizării esenței acesteia și concretizării funcției legislative a Parlamentului ca unica autoritate legislativă a statului. Sunt puse în discuție conceptele de „funcție legislativă” și „competență legislativă”, fiind precizată distincția dintre acestea.


The article includes a study of lawmaking as a distinct activity in the state in order to clarify its essence and to concretize the legislative function of the Parliament as the sole legislative authority of the state. There are analyzed the concepts of „legislative function” and „legislative competence” and the distinction between them.


В статье предлагается краткое исследование законотворчества как отдельный вид деятельности в государстве, для того чтобы выявить его сущность и обосновать законодательную функцию Парламента как единственного законодательного органа государства. Особое внимание уделено понятиям «законодательная функция» и «законодательная компетенция», а также различиям между ними. Читать далее «LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI»

GARANTAREA INVIOLABILITĂȚII PERSOANEI – FACTOR INDISPENSABIL SECURITĂȚII ACESTEIA

costaki-georgyCostachi Gheorghedoctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei

CZU: 342.7


In prezent, dreptului la libertate şi inviolabilitate personală îi este atribuită o semnificaţie deosebită într-o societate democratică. În documentele Comisiei pentru drepturile omului a ONU se subliniază că libertatea şi inviolabilitatea persoanei constituie baza protecţiei şi apărării tuturor celorlalte drepturi şi libertăţi ale omului. În demersul ştiinţific de faţă ne propunem să studiem esenţa şi conţinutul inviolabilităţii persoanei pentru a elucida specificul restrîngerii acesteia şi limitele necesare de respectat.


Maintenant, droit à la liberté et à l’inviolabilité personnelle est attribuée une signification particulière dans une société démocratique. Dans les documents de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme souligne que la liberté et l’inviolabilité personnelle est la protection et la défense de tous les autres droits de l’homme et des libertés. Dans cette l’approche scientifique nous proposent d’étudier l’essence et le contenu de l’inviolabilité personnelle pour élucider la spécifique de sa limitation et les limites nécessaires pour respecter.


В настоящее время, право на свободу и личную неприкосновенность имеет особое значение в демократическом обществе. В документах Комиссии ООН по правам человека подчеркивается, что свобода и неприкосновенность являются основой для охраны и защиты всех других прав и свобод человека. В данной статье, автор предлагает исследовать сущность и содержание неприкосновенности личности, а также выяснить особенности ее ограничения и допустимые пределы. Читать далее «GARANTAREA INVIOLABILITĂȚII PERSOANEI – FACTOR INDISPENSABIL SECURITĂȚII ACESTEIA»

Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации

Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации.
Механизмы защиты прав лиц, в отношении которых распространяется недостоверная информация

Мелихова Юлия Александровна — аспирант Академии адвокатуры Украины

УДК: 343.4


Articolul se referă la aspecte legate de difuzarea informațiilor false, stabilirea răspunderii legale pentru persoanele care încalcă legislația actuală «de informare» a Ucrainei și eliberarea acestor persoane de răspundere. Se definesc principalele modalități de difuzare a informației false și a mecanismelor nesigure de protecție a persoanelor, ale căror drepturi sunt încălcate în sfera relațiilor de informare. Principalele principii legislative ale relațiilor de informare sunt subliniate.
Principalele principii legislative ale relațiilor de informare sunt subliniate. Se analizează prevederile și anumite lacune ale legislației actuale ce reglementează drepturile și obligațiile subiecților relațiilor de informare.


The article analyzes the legal nature of misleading information as one of the types of information, discusses issues related to the dissemination of false information, the establishment of legal liability for individuals who violate an «information» law of Ukraine and release these persons from such liability. Define the concept of «false information». Special attention is given to ways of protecting the person whose rights in the sphere of information relations were violated. Some mechanisms for the protection of the rights of persons for whom misleading information is disseminated are presented.
Set out the basic legislative principles of information relations. Examined the provisions and some of the drawbacks of existing legal acts which regulate the rights and obligations of subjects of information relations. In this study attention is paid to the issues of violation of personal non-property rights of a natural person, in print or other media. Special attention is paid to the gaps in legislation in the field of information technology, namely on the issues of legislative regulation of liability for dissemination of false information on the Internet. Issues regarding the responsibility for dissemination of false information for the ordinary citizen, a legal entity, a professional journalist and the media. The article lists special exemption from legal liability, in particular for journalists and media representatives.
Reviewed existing national legislation and international legislation, ratified by Ukraine which regulate rights, obligations and rules of conduct for subjects of information relations, as well as the grounds and procedure of responsibility for individuals and legal entities, who cooperate in the sphere of information relations in Ukraine. Explained the difference between the disseminate of misleading information and the statement of value judgments.


В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением недостоверной информации, установлением юридической ответственности для лиц, нарушающих действующее «информационное» законодательство Украины и освобождением указанных лиц от ответственности. Определены основные способы распространения недостоверной информации и механизмы защиты лиц, чьи права в сфере информационных отношений нарушены. Изложены основные законодательные принципы информационных отношений. Проанализированы положения и некоторые пробелы действующего законодательства, регулирующего права и обязанности субъектов информационных отношений. Читать далее «Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации»

Актуальность реформирования юстиции

Дука Тудор — адвокат, г. Яссы, Румыния

Тарлев Дмитрийассистент судьи в Высшей судебной палате Республики Молдова


Авторы освещают свою точку зрения на основные направления реформирования юстиции Республики Молдова, состояние которой оставляет желать много лучшего.
Авторы полагают, что реформирование юстиции невозможно без существенного изменения законов, регулирующих порядок рассмотрения судебными инстанциями гражданских и уголовных дел, а также законов, регулирующих исполнительное производство и деятельность адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей.
Авторы обращают внимание на отдельные нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова и Исполнительного кодекса Республики Молдова, препятствующие свободному доступу к правосудию и создающие благоприятные условия для коррупции судей, судебных исполнителей и прокуроров.


Autorii subliniază punctul lor de vedere pe principalele direcții ale reformei justiției a Republicii Moldova, a cărei stare lasă mult de dorit.
Autorii consideră că reforma justiției este imposibilă fără o schimbare semnificativă a legilor care reglementează procedura de examinare de către instanțe a cauzelor civile și penale, precum și a legilor care reglementează procedurile de executare și activitățile avocaților, notarilor și executorilor judecătorești.
Autorii atrag atenția asupra unor prevederi ale Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova și ale Codului Executiv al Republicii Moldova, care împiedică accesul liber la justiție și creează condiții favorabile pentru corupția judecătorilor, executorilor judecătorești și procurorilor. Читать далее «Актуальность реформирования юстиции»

Нормативно-правове забезпечення конституційного права на освіту в Україні

Якушина О.С. — аспірантка кафедри Конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

УДК 342.733(477


Articolul definește noțiunea de sprijin reglementar și juridic pentru dreptul constituțional al omului la educație, se propune să se îmbunătățească cadrul legal și de reglementare al dreptului la educație. Sunt formulate și analizate garanțiile pentru realizarea dreptului la educație, printre care: condiții egale pentru accesul la educație, accesul la educație, învățământul secundar general obligatoriu și gratuit, obligația statului de a oferi protecție socială la locul de muncă solicitanților în cazurile prevăzute de lege și să promoveze acces egal la educație pentru persoanele din straturile social vulnerabile ale populației.


В статье определяется понятие нормативно-правового обеспечения конституционного права человека на образование, вносятся предложения по усовершенствованию нормативно-правового регулирования права на образование. Формулируются и анализируются гарантии реализации права на образование, среди которых выделяются: равные условия доступа к образованию, доступность образования, обязательность и бесплатность полного общего среднего образования, обязанность государства осуществлять социальную защиту соискателей образования в случаях, предусмотренных законодательством, а также способствовать обеспечению равного доступа к образованию лицам из социально незащищенных слоев населения.


The Author of this article defines the notion of regulatory and legal support for the constitutional human right to education; makes proposals on improvement of regulatory and legal regulation of the right to education. Guarantees of the realization of the right to education are formulated and analyzed, among which are: equal conditions for access to education, access to education, compulsory and free of full general secondary education, the duty of the state to provide a social protection for job seekers in cases which are provided by the law, and to promote equal access to education for persons from socially disadvantaged backgrounds. Читать далее «Нормативно-правове забезпечення конституційного права на освіту в Україні»

Заборона цензури в контексті гарантування прав журналістів

poklonska-olgaПоклонська Ольга — здобувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

УДК 342.732:070.13


Articolul analizează interzicerea cenzurii ca element principal de asigurare a libertății de producție, de difuzare a informațiilor în masă și de garantare a activității profesionale eficiente a jurnaliștilor. Se dovedește că o societate democratică modernă tinde spre a interzice cenzura, spre libertatea de vorbire și de exprimare, ce stă la baza unei societăți democratice, informare gratuită în masă, care nu numai că exprimă valorile umane universale și ajută la dezvăluirea potențialului de personalitate, ci este de asemenea, baza vieții spirituale a societății și un instrument de întărire a identității statului. O atenție deosebită este acordată analizei experienței internaționale pozitive și adaptării legislației ucrainene la aspecte legate de interzicerea cenzurii și protecția juridică a drepturilor jurnaliștilor.


В статье анализируется запрет цензуры как главный элемент обеспечения свободы производства, распространения массовой информации и гарантии эффективной профессиональной деятельности журналистов. Доказывается, что современное демократическое общество стремится к запрету цензуры, к свободе слова и самовыражения, т.к. одной из основ демократического общества является свободная массовая информация, которая не только выражает общечеловеческие ценности, помогает раскрыть потенциал личности, но и является основой духовной жизни общества и инструментом укрепления идентичности государства. Особое внимание уделяется анализу положительного международного опыта и адаптации украинского законодательства к вопросам, касающимся запрета цензуры и юридической защиты прав журналистов.


The article analyzes the prohibition of censorship as the main element in ensuring freedom of production, dissemination of mass information and guaranteeing effective professional activity of journalists. It is proved that a modern democratic society seeks to ban censorship, freedom of speech and expression, because one of the foundations of a democratic society is free mass information that does not only express universal human values, helps to reveal the potential of the individual, but also is the basis of the spiritual life of society and an instrument for strengthening the identity of the state. Significant attention is paid to the analysis of positive international experience and the adaptation of Ukrainian legislation to issues related to the prohibition of censorship and the legal protection of journalists’ rights. Читать далее «Заборона цензури в контексті гарантування прав журналістів»

Совершенствование законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о правонарушениях

sosna-alexandrСосна Александр — доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского госуниверситета


Бачу Ион
капитан полиции (Молдова)
CZU 343.2


Articolul evidențiază procedura de aplicare a pedepsei administrative stabilite prin codul Republicii Moldova privind infracțiunile, precum și procedura de contestare a acestor sancțiuni.
Relevanța subiectului se datorează, pe de o parte, modificărilor semnificative aduse codului Republicii Moldova cu privire la infracțiunile din noiembrie și decembrie 2016 și, pe de altă parte, la deficiențele (lacunele) și contradicțiile din prezentul cod, precum și acoperirea insuficientă a procedurii de aplicare a răspunderii pentru încălcări.


The article highlights the procedure for applying administrative punishments established by the Code of the Republic of Moldova on offenses, as well as the procedure for appealing these penalties.
The relevance of the topic is due, on the one hand, to the significant changes that were made to the Code of the Republic of Moldova on offenses in November and December 2016, and, on the other hand, to the deficiencies (gaps) and contradictions of this Code, as well as insufficient coverage of the procedure for applying liability for violations.


В статье освещается порядок применения административных наказаний, установленных Кодексом Республики Молдова о правонарушениях, а также порядок обжалования этих наказаний.
Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, существенными изменениями, которые были внесены в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях в ноябре и декабре 2016 года, а другой стороны, недостатками (пробелами) и противоречиями данного Кодекса, а также недостаточным освещением порядка применения ответственности за правонарушения. Читать далее «Совершенствование законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел о правонарушениях»