ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії

 klymenko-olgaКлименко Ольга Анатоліїна — кандидат юридичних наук, начальник відділу МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України


Articolul analizează impactul actelor teroriste asupra dezvoltării turismului internațional. Sunt determinate motivele pentru care membrii organizațiilor teroriste contribuie la efectuarea unor acte periculoase din punct de vedere social în locurile de vizite în masă de către turiști. Se oferă recomandări privind definirea măsurilor organizatorice și legale pentru asigurarea securității turiștilor.


The article analyzes the impact of terroristic acts on the development of international tourism. The reasons, which help members of terroristic organizations to carry out socially dangerous acts in places of interest for tourists, are determined. Recommendations on the definition of organizational and legal measures for the safety of tourists are given.


В статье проанализировано влияния террористических актов на развитие международного туризма. Определены причины, способствующие членам террористических организаций совершать общественно опасные деяния в местах массового посещения туристов. Приведены рекомендации по определению организационно-правовых мер обеспечения безопасности туристов. Читать далее «ТЕРОРИЗМ як загроза міжнародній туристичній індустрії»

Право на образование и система образования на двух берегах Днестра

costaki-georgyКостаки Георгийдоктор хабилитат права, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Borshevskyi-AndreiБоршевский Андрейдоктор наук, Председатель Консилиума Института демократии (Молдова), старший научный сотрудник Сектора национальных меньшинств Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Education is a powerful tool by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and participate fully as citizens.
Education is a fundamental human right and essential for the exercise of all other human rights. It promotes individual freedom and empowerment and yields important development benefits.

Legal relations in education are regulated by international acts: the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Social Charter, the UN Convention on the Rights of the Child, the Framework Convention for the Protection of National Minorities, the UNESCO Convention against discrimination in education, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Bologna Declaration, other international treaties.
This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Educaţia reprezintă o prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării durabile a unei societăţi bazate pe cunoaştere. Prin politica sa în domeniul educaţiei, statul asigură: dreptul fundamental la educaţie, indispensabil pentru exercitarea celorlalte drepturi ale omului; implementarea mecanismului de bază de formare şi dezvoltare a capitalului uman; realizarea idealului şi a obiectivelor educaţionale, formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, promovarea valorilor general-umane şi a aspiraţiilor de integrare europeană ale societăţii.

Raporturile juridice din sfera educaţiei se reglementează şi prin următoarele tratate internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta Socială Europeană, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Declaraţia de la Bologna, precum şi prin alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. Читать далее «Право на образование и система образования на двух берегах Днестра»

К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»

Якуб Иринакандидат юридических наук, доцент (и.о.), Институт Криминологии


The purpose of this article is to analyze the concepts of “national security” and “state security “, based on scientifi c research and legislation of the Republic of Moldova (National Security Concept of the Republic of Moldova, National Security Strategy of the Republic of Moldova, Law on State Security), to determine their nature and relations.


Целью данной статьи является анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» на основе научных исследований и законодательства Республики Молдова (Концепции национальной безопасности Республики Молдова, Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, Закона о государственной безопасности), для выяснения их сущности и соотношения.


Scopul acestui articol rezidă în analiza noțiunilor de „securitate națională” și „securitatea statului” în baza cercetărilor științifice și a legislației Republicii Moldova (Concepția securității naționale a Republicii Moldova, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Legea securității statului), în vederea elucidării esenței și raportului dintre ele. Читать далее «К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»»

Принципи взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: види та їх характеристика

olijnyk-viktorОлійник Віктор Миколайович -– аспірант Класичного приватного університету м. Запоріжжя


У статті визначено види принципів взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства та надано їх характеристику. У структурному відношенні принципи взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні запропоновано уніфікувати у трирівневу систему: загальні, галузеві та спеціальні принципи. Наголошено на потребі нормативного закріплення принципів взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні у чинних, а також у майбутніх рамкових нормативних актах, які стосуються реформування судової влади.


The article defines the types of principles of interaction between the judiciary and civil society institutions and gives their characteristics. In structural terms we propose to unify the principles of interaction between the judiciary and civil society institutions in Ukraine into three levels: general, sectoral and specific. We emphasise the need to consolidate regulatory principles of interaction between the judiciary and civil society institutions in Ukraine in the current and future framework regulations relating to the reform of the judiciary.


Articolul definește tipurile de principii de interacțiune între instituțiile judiciare și ale societății civile, împreună cu caracteristicile lor. În context structural al principiilor de cooperare între instituțiile judiciare și ale societății civile din Ucraina, s-a sugerat unificarea sistemului pe trei niveluri: general, sectorial și orientări specifice. S-a menționat necesitatea de a consolida principiile de interacțiune între instituțiile judiciare și ale societății civile care operează în Ucraina, precum și în următoarele acte normative, privind reforma sistemului judiciar. Читать далее «Принципи взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: види та їх характеристика»

Теоретико-правові засади формування культури толерантності в діяльності суб’єктів податкових правовідносин

nechyporenko-oleksiiНичипоренко Олексій Валентиновичздобувач Інституту законодавства Верховної Ради України


В статье рассмотрено теоретико-правовые особенности становления культуры толерантности в деятельности субъектов налоговых правоотношений, исходя, прежде всего, из теоретико-методологических возможностей человекоцентристского подхода. Обосновано целесообразность выделения теоретико-правового нормативно-правового и правореализационного уровней процесса формирования культуры толерантности.


The article examines the theoretical and legal features of a culture of tolerance in the activities of tax legal proceeding primarily with theoretical and methodological possibilities lyudynotsentrystskoho approach. The necessity of separation of the theoretical and legal, regulatory and process levels pravorealizatsiynoho creating a culture of tolerance.


In articol sunt examinate particularităţile teoretico-juridice ale unei culturi de toleranţă in activităţile subiecţilor relațiilor fiscale, reieşind, in primul rând, din abordarea posibilităţilor teoretico-metodologice centrate pe om. S-a justificat oportunitatea de a evidenţia nivelul teoretic legal, normativ legal si de formare a unei culturi de toleranţă. Cuvinte cheie: toleranţa, demnitate umană, cultura toleranţei. Читать далее «Теоретико-правові засади формування культури толерантності в діяльності суб’єктів податкових правовідносин»

Адвокатура Украины в контексте европейской правовой реформы. Проблемные вопросы, пути развития и усовершенствования

Мелихова Юлия Александровна — аспирант Академии адвокатуры Украины

УДК: 34.037


В статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием действующей системы адвокатуры в Украине. Проанализирован перечень типичных нарушений законодательно установленных гарантий профессиональной адвокатской деятельности, а также положения отечественного и международного законодательства, регламентирующие защиту прав адвокатов в процессе предоставления ними юридической помощи своим клиентам. Особое внимание уделено важности и необходимости внесения конкретных законодательных изменений в части сохранения независимости адвокатской профессии, неукоснительного соблюдения прав и гарантий адвоката, повышения качества и усиления профессиональных стандартов его работы.


The article deals with issues related to the reform of the current system of advocacy in Ukraine. The main principles and priorities of reforming the institution of the Bar are determined. The current Ukrainian and international legislative acts ratified by Ukraine are listed, which define the concept of «professional rights of lawyers» and «guarantees of advocacy», as well as regulate their protection. The necessity of creating a viable and effective complex system of legal remedies for lawyers’ rights is grounded in this work. Such a system should, firstly, consider issues of violation of rights and guarantees of lawyers and punish responsible persons for committed offenses and, secondly, to discourage and demotivate the commission of potential offenses against lawyers in the future. It must also cover the whole country territorially and be accessible to every lawyer.

The list of typical current violations of statutory guarantees for professional advocacy, as well as provisions of domestic and international legislation regulating the protection of lawyers’ rights in the process of providing them with legal assistance to their clients is analyzed. Also in this article the author gives reasons why the statement that every violation of professional rights and guarantees of a lawyer is at the same time a violation of the human rights of his client, — is true.
Particular attention is paid to the importance and necessity of making specific changes to some existing laws of Ukraine regarding the preservation of the independence of the advocate’s profession, strict observance of the rights and guarantees of the lawyer, improving the quality and strengthening the professional standards of its work. The importance of developing the activities of the National Bar Association of Ukraine as an all-Ukrainian professional organization that unites all advocates with the aim of ensuring the implementation of the tasks of the advocacy self-government іs stressed by author. Читать далее «Адвокатура Украины в контексте европейской правовой реформы. Проблемные вопросы, пути развития и усовершенствования»

Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоретико-правовий аспект

grytsai-irynaГрицай Ірина Олегівна -– кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

УДК 340.11:321.7


В статье исследованы особенности исторического развития явления паритетной демократии. Проведено теоретико-правовую характеристику сущности и содержания понятий «паритетная демократия» и «гендерная демократия». Систематизированы научные подходы относительно соотношения паритетной демократии и гендерной демократии. Предложено их рассматривать как взаимосвязанные и взаимодетерминованные явления. Отмечено, что общей целью паритетной демократии и гендерной демократии является установление социальной справедливости.


This article explores the historical development of the phenomenon of parity democracy. It gives a theoretical and legal description of the nature and content of the concepts of «parity democracy» and «gender democracy». Scientific approaches to the relationship between parity and gender democracy are systematized. We propose to view them as interrelated and interdefinable phenomena. We emphasise that the overall objective of parity and gender democracy is the establishment of social justice.


În articol sunt descrise caracteristicile dezvoltării istorice a fenomenului democrației de paritate. S-a făcut caracterizarea teoretică și legală a naturii și conținutul conceptelor «democrație de paritate» și «democrație de gen». Au fost sistematizate abordări științifice în ceea ce privește relația dintre democrație de paritate și democrația de gen. Se propune să fie considerate ca fenomen de interconectate și interdeterminare. Se remarcă faptul că obiectivul general al democrației de paritate și democrației de gen este stabilirea justiției sociale. Читать далее «Ретроспектива та сучасний зміст паритетної демократії: теоретико-правовий аспект»

Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept

Costachi GheorgheCostachi Gheorghe doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o serie de reflecţii prin care se argumentază valoarea deosebită a democraţiei ca o condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept. Autorul confirmă ideea că o democraţie autentică depinde de sprijinul cetăţenilor. Participarea acestora la viaţa politică şi cooperarea lor cu instituţiile politice constituie un factor determinant pentru buna funcţionare a instituţiilor democratice în statul de drept. Respectiv, societatea civilă marchează spiritul democratic de organizare a corpului social.


Article contient des réflexions importantes qui soutient la valeur particulière de la démocratie comme une condition nécessaire pour l’affirmation de la société civile et des citoyens dans l’Etat de droit. L’auteur confirme l’idée que une vraie démocratie repose sur le soutien des citoyens. Leur participation à la vie politique et leur coopération avec les institutions politiques est un facteur déterminant pour le fonctionnement des institutions démocratiques en vertu de la loi. En conséquence, la société civile marque l’esprit démocratique de l’organisation de l’organisme social. Читать далее «Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept»

Принципи права в розв’язанні юридичних колізій

Kornienko-MychailoКорнієнко Михайло Васильович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки


Tertyshnyk-VolodymyrТертишник Володимир Митрофановичдоктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук, професор Університету митної справи та фінансів


В статье раскрываются понятие и значение принципов права, особенности применения принципов верховенства права, соразмерности, юридической определенности, для разрешения проблемы конкуренции правовых норм, юридических фикций и коллизий, обеспечения качества и гармонизации законодательства.


Articolul descrie conceptul şi importanţa principiilor de drept, în special aplicarea principiilor supremaţiei dreptului, al proporţionalităţii, securităţii juridice, pentru a rezolva problemele legate de concurenţa normelor de drept, ficţiunii legale şi coliziunii, asigurarea calităţii şi armonizarea legislaţiei.


Principles of law in overcoming the competition of legal norms, legal fi ction, has and confl icts Th e article reveals the notion of a system of law, especially the principles of proportionality, legal certainty, legal fi ction, has problems and competition legal standards, harmonization of legislation based on principles of law. Читать далее «Принципи права в розв’язанні юридичних колізій»

REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România


Articolul cuprinde un studiu succint asupra problemei răspunderii constituţionale a judecătorilor. Accentul se pune în special pe delimitarea răspunderii constituţionale de răspunderea disciplinară a judecătorului. În acest sens se invocă şi problema răspunderii membrilor Curţii Constitutionale a Republicii Moldova.


Статья включает в себя краткое исследование вопроса конституционной ответственности судей. Акцент ставится на разграничении конституционной ответственности от дисциплинарной ответственности судьи. В этом смысле рассматривается и вопрос об ответственности членов Конституционного суда Молдовы.


Article includes a brief study on the issue of constitutional responsibility of judges. Emphasis is placed in particular on the delimitation of the constitutional responsibility of judges and its disciplinary responsibility. In this regard, is invoked and the issue of constitutional responsibility of members of the Constitutional Court of Moldova. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR»