Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан

Mironova-SvetlanaМиронова Светлана — доктор, конференциар Комратского государственного университета, начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате


Borshevskyi-Andrei

 

 

Боршевский Андрейдоктор, председатель Правления Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi cea locală.

Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.

Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


The civil society of Moldova is in process of transition to strong institutional presence in national and local development. The civil society organizations are more often approved as authorized partners of public authorities and business, both at national and local level. The defining factors here are professionalism, openess, and active participation of the civil society organizations of different profiles in finding a solution for the problems rising in the state, on one hand, and need of implimentation of european standards, which assume active involvement of the civil society in the process of decision-making — on the other.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Гражданское общество Республики Молдова находится в процессе перехода к прочному институциональному присутствию в национальном и местном развитии. Организации гражданского общества все более утверждаются в качестве полномочных партнеров сотрудничества с публичной властью и бизнесом как на национальном, так и на местном уровне. Определяющими факторами здесь являются профессионализм, открытость и активное участие организаций гражданского общества различных профилей в решении встающих перед государством проблем, с одной стороны, и необходимость внедрения европейских стандартов, предполагающих активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, – с другой.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза. Читать далее «Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан»

PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»

Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова

Игнатьев Василийдоктор права, конференциар университар, доцент кафедры гражданского права Комратского госуниверситета


În articol, comerțul este analizat ca un tip de antreprenoriat, alături de alte concepte conexe din punctul de vedere al furnizării constituționale a justiției sociale și al altor argumente ale pieței în condițiile de depășire a crizei financiare.


In article commerce is analyzed as a type of business, alongside with other adjacent concepts from the point of view of the constitutional maintenance of social justice and other market arguments in conditions of overcoming of financial crisis.


В статье коммерция анализируется как вид предпринимательства, наряду с другими смежными понятиями с точки зрения конституционного обеспечения социальной справедливости и других рыночных аргументов в условиях преодоления финансового кризиса. Читать далее «Развитие прав коммерсанта в законодательстве Республики Молдова»

Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи

Сары Татьяна — магистр права, докторант, преподаватель кафедры публичного права Комратского государственного университета
Якимова Мариястудентка гр. Ю-14 Комратского государственного университета (Молдова)


Articolul se referă la problemele actuale despre etică, legătura dintre normele juridice și etice pentru activitățile profesionale ale unui judecător, procuror, organul de urmărire penală în ceea ce privește impactul asupra conținutului moral al acestei activități.


В статье рассматриваются актуальные вопросы этики, связи правовых и нравственных норм для профессиональной деятельности судьи, прокурора, органа уголовного преследования с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности.

Читать далее «Судебная этика как основной элемент в профессиональной деятельности судьи»

Дослідження В.В. Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.

Bandurka-AБандурка О.М. доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України

Греченко В.А. — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №6 (права та масових комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх справ (Україна)
УДК 340. 123(092) “9“


Studiile din istoria Ucrainei și istoria dreptului devin din ce în ce mai relevante în sensul că acestea sunt subiectul unor discuții nu numai științifice, ci și politice. Într-o mare măsură, acest lucru se aplică și istoriei Rusiei Kievene. Una din problemele importante ale istoriei acestei epoci este chestiunea esenței tratatelor bizantine rusești din secolul al X-lea. Această problemă a fost discutată destul de activ în secolul al XIX-lea, iar unul dintre participanții la acest proces a fost un istoric al dreptului, prin urmare — profesor la Universitatea din Odesa, V.V. Sokolsky.

Până în prezent, nu există nici o publicație în care s-ar discuta întrebările despre potențialul științific în domeniul științei istorice și juridice a profesorului V.V. Sokolsky. Există doar referințe biografice despre el și o scurtă descriere a activității sale științifice în dicționarele enciclopedice și cărțile de referință. Prin urmare, se simte necesitatea în cercetarea patrimoniului științific al V.V. Sokolsky, în primul rând, punctele sale de vedere asupra aspectelor juridice ale tratatelor ruso-bizantine din secolul al X-lea. În acest sens, cel mai mare interes îl reprezintă lucrarea sa (sau, mai degrabă, textul prelegerii) din 1870 «Despre tratatele rușilor cu grecii», în care V.V. Sokolsky analizează în detaliu aspectele principale ale tratatelor ruso-bizantine, făcând distincție între elementele dreptului internațional, de stat, criminal, procedural și civil. Cele mai multe dintre concluziile sale au reflectat tendințele progresiste în dezvoltarea istoriei dreptului în imperiul de atunci al Rusiei, cercetătorul și-a apărat opiniile într-o polemică cu mulți alți oameni de știință cunoscuți apoi în acest domeniu, a făcut-o cu îndrăzneală și demonstrativ, deși la momentul pregătirii acestei lucrări el a revendicat doar poziția de profesor asistent privat. Toate acestea sugerează că această evoluție nu și-a pierdut semnificația principală până în prezent. Читать далее «Дослідження В.В. Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.»

CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE

Iacub Irina doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

CZU: 342.6


This article contains some important reflections on the role of legal and moral culture of the subjects of power for respecting human dignity, human rights and freedoms. In response to the actual situation, marked by a pronounced legal nihilism and highlevels of corruption among public officials and dignitaries, the author emphasizes the absolute necessity to make a substantial effort to raise the level of legal culture and morality of the subjects of power – requirements necessary to strengthen the rule of law and democracy in society.


Articolul cuprinde reflecții importante asupra rolului culturii juridice și morale a exponenților puterii în contextul respectării demnității umane, a drepturilor și libertăților omului. Ca răspuns la situația actuală, marcată de nihilism și nivelul ridicat al corupției în rândul funcționarilor și demnitarilor publici, autorul subliniază necesitatea absolută de a face un efort substanțial pentru a ridica nivelul culturii juridice și a moralității exponenților puterii – măsură necesară pentru consolidarea statului de drept și a democrației în societate.


Статья содержит важные размышления о роли юридической культуры и нравственности в контексте уважения человеческого достоинства, прав и свобод человека. На сегодняшний день, в условиях высокого уровня нигилизма и коррупции среди должностных лиц и государственных служащих, автор подчеркивает острую необходимость сделать значительные усилия для повышения уровня правовой культуры и нравственности представителей власти как необходимые меры по укреплению правового государства и демократии в обществе. Читать далее «CULTURA JURIDICĂ A EXPONENȚILOR PUTERII – FACTOR DETERMINANT AL RESPECTĂRII DEMNITĂŢII UMANE»

LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI

Arnăut Veronicadoctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

CZU: 342.52/.53(478)


Articolul cuprinde un studiu asupra legiferării ca activitate distinctă în cadrul statului, în vederea precizării esenței acesteia și concretizării funcției legislative a Parlamentului ca unica autoritate legislativă a statului. Sunt puse în discuție conceptele de „funcție legislativă” și „competență legislativă”, fiind precizată distincția dintre acestea.


The article includes a study of lawmaking as a distinct activity in the state in order to clarify its essence and to concretize the legislative function of the Parliament as the sole legislative authority of the state. There are analyzed the concepts of „legislative function” and „legislative competence” and the distinction between them.


В статье предлагается краткое исследование законотворчества как отдельный вид деятельности в государстве, для того чтобы выявить его сущность и обосновать законодательную функцию Парламента как единственного законодательного органа государства. Особое внимание уделено понятиям «законодательная функция» и «законодательная компетенция», а также различиям между ними. Читать далее «LEGIFERAREA ȘI FUNCȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI»

GARANTAREA INVIOLABILITĂȚII PERSOANEI – FACTOR INDISPENSABIL SECURITĂȚII ACESTEIA

costaki-georgyCostachi Gheorghedoctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei

CZU: 342.7


In prezent, dreptului la libertate şi inviolabilitate personală îi este atribuită o semnificaţie deosebită într-o societate democratică. În documentele Comisiei pentru drepturile omului a ONU se subliniază că libertatea şi inviolabilitatea persoanei constituie baza protecţiei şi apărării tuturor celorlalte drepturi şi libertăţi ale omului. În demersul ştiinţific de faţă ne propunem să studiem esenţa şi conţinutul inviolabilităţii persoanei pentru a elucida specificul restrîngerii acesteia şi limitele necesare de respectat.


Maintenant, droit à la liberté et à l’inviolabilité personnelle est attribuée une signification particulière dans une société démocratique. Dans les documents de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme souligne que la liberté et l’inviolabilité personnelle est la protection et la défense de tous les autres droits de l’homme et des libertés. Dans cette l’approche scientifique nous proposent d’étudier l’essence et le contenu de l’inviolabilité personnelle pour élucider la spécifique de sa limitation et les limites nécessaires pour respecter.


В настоящее время, право на свободу и личную неприкосновенность имеет особое значение в демократическом обществе. В документах Комиссии ООН по правам человека подчеркивается, что свобода и неприкосновенность являются основой для охраны и защиты всех других прав и свобод человека. В данной статье, автор предлагает исследовать сущность и содержание неприкосновенности личности, а также выяснить особенности ее ограничения и допустимые пределы. Читать далее «GARANTAREA INVIOLABILITĂȚII PERSOANEI – FACTOR INDISPENSABIL SECURITĂȚII ACESTEIA»

Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации

Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации.
Механизмы защиты прав лиц, в отношении которых распространяется недостоверная информация

Мелихова Юлия Александровна — аспирант Академии адвокатуры Украины

УДК: 343.4


Articolul se referă la aspecte legate de difuzarea informațiilor false, stabilirea răspunderii legale pentru persoanele care încalcă legislația actuală «de informare» a Ucrainei și eliberarea acestor persoane de răspundere. Se definesc principalele modalități de difuzare a informației false și a mecanismelor nesigure de protecție a persoanelor, ale căror drepturi sunt încălcate în sfera relațiilor de informare. Principalele principii legislative ale relațiilor de informare sunt subliniate.
Principalele principii legislative ale relațiilor de informare sunt subliniate. Se analizează prevederile și anumite lacune ale legislației actuale ce reglementează drepturile și obligațiile subiecților relațiilor de informare.


The article analyzes the legal nature of misleading information as one of the types of information, discusses issues related to the dissemination of false information, the establishment of legal liability for individuals who violate an «information» law of Ukraine and release these persons from such liability. Define the concept of «false information». Special attention is given to ways of protecting the person whose rights in the sphere of information relations were violated. Some mechanisms for the protection of the rights of persons for whom misleading information is disseminated are presented.
Set out the basic legislative principles of information relations. Examined the provisions and some of the drawbacks of existing legal acts which regulate the rights and obligations of subjects of information relations. In this study attention is paid to the issues of violation of personal non-property rights of a natural person, in print or other media. Special attention is paid to the gaps in legislation in the field of information technology, namely on the issues of legislative regulation of liability for dissemination of false information on the Internet. Issues regarding the responsibility for dissemination of false information for the ordinary citizen, a legal entity, a professional journalist and the media. The article lists special exemption from legal liability, in particular for journalists and media representatives.
Reviewed existing national legislation and international legislation, ratified by Ukraine which regulate rights, obligations and rules of conduct for subjects of information relations, as well as the grounds and procedure of responsibility for individuals and legal entities, who cooperate in the sphere of information relations in Ukraine. Explained the difference between the disseminate of misleading information and the statement of value judgments.


В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением недостоверной информации, установлением юридической ответственности для лиц, нарушающих действующее «информационное» законодательство Украины и освобождением указанных лиц от ответственности. Определены основные способы распространения недостоверной информации и механизмы защиты лиц, чьи права в сфере информационных отношений нарушены. Изложены основные законодательные принципы информационных отношений. Проанализированы положения и некоторые пробелы действующего законодательства, регулирующего права и обязанности субъектов информационных отношений. Читать далее «Анализ правовой природы недостоверной информации как одного из видов информации»