Поздравления с Юбилеем от Академии юридических наук Молдовы, ЗРАК ЮНЕСКО и редакции Международного журнала «Верховенство права»

Vitannia-Bandurka-80-littia

Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept

Costachi GheorgheCostachi Gheorghe doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o serie de reflecţii prin care se argumentază valoarea deosebită a democraţiei ca o condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept. Autorul confirmă ideea că o democraţie autentică depinde de sprijinul cetăţenilor. Participarea acestora la viaţa politică şi cooperarea lor cu instituţiile politice constituie un factor determinant pentru buna funcţionare a instituţiilor democratice în statul de drept. Respectiv, societatea civilă marchează spiritul democratic de organizare a corpului social.


Article contient des réflexions importantes qui soutient la valeur particulière de la démocratie comme une condition nécessaire pour l’affirmation de la société civile et des citoyens dans l’Etat de droit. L’auteur confirme l’idée que une vraie démocratie repose sur le soutien des citoyens. Leur participation à la vie politique et leur coopération avec les institutions politiques est un facteur déterminant pour le fonctionnement des institutions démocratiques en vertu de la loi. En conséquence, la société civile marque l’esprit démocratique de l’organisation de l’organisme social. Читать далее «Democraţia – condiţie indispensabilă afirmării societăţii civile şi a cetăţeanului în statul de drept»

Принципи права в розв’язанні юридичних колізій

Kornienko-MychailoКорнієнко Михайло Васильович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки


Tertyshnyk-VolodymyrТертишник Володимир Митрофановичдоктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук, професор Університету митної справи та фінансів


В статье раскрываются понятие и значение принципов права, особенности применения принципов верховенства права, соразмерности, юридической определенности, для разрешения проблемы конкуренции правовых норм, юридических фикций и коллизий, обеспечения качества и гармонизации законодательства.


Articolul descrie conceptul şi importanţa principiilor de drept, în special aplicarea principiilor supremaţiei dreptului, al proporţionalităţii, securităţii juridice, pentru a rezolva problemele legate de concurenţa normelor de drept, ficţiunii legale şi coliziunii, asigurarea calităţii şi armonizarea legislaţiei.


Principles of law in overcoming the competition of legal norms, legal fi ction, has and confl icts Th e article reveals the notion of a system of law, especially the principles of proportionality, legal certainty, legal fi ction, has problems and competition legal standards, harmonization of legislation based on principles of law. Читать далее «Принципи права в розв’язанні юридичних колізій»

REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR

Cozma Daniela — consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România


Articolul cuprinde un studiu succint asupra problemei răspunderii constituţionale a judecătorilor. Accentul se pune în special pe delimitarea răspunderii constituţionale de răspunderea disciplinară a judecătorului. În acest sens se invocă şi problema răspunderii membrilor Curţii Constitutionale a Republicii Moldova.


Статья включает в себя краткое исследование вопроса конституционной ответственности судей. Акцент ставится на разграничении конституционной ответственности от дисциплинарной ответственности судьи. В этом смысле рассматривается и вопрос об ответственности членов Конституционного суда Молдовы.


Article includes a brief study on the issue of constitutional responsibility of judges. Emphasis is placed in particular on the delimitation of the constitutional responsibility of judges and its disciplinary responsibility. In this regard, is invoked and the issue of constitutional responsibility of members of the Constitutional Court of Moldova. Читать далее «REFLECŢII ASUPRA RĂSPUNDERII CONSTITUŢIONALE A JUDECĂTORILOR»

File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)

Iacub Irina — doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată


Articolul este consacrat evoluţiei Curţii de Conturi a Republicii Moldova în calitatea sa de organ de control financiar. Iniţial sunt prezentate unele secvențe din istoria curţilor de conturi în general, din spaţiul românesc şi din Basarabia. Ulterior, se pune accentul pe constituirea Curţii de Conturi a Republicii Moldova, fiind analizat cadrul legal şi principiile care au stat la baza activităţii acesteia în prima sa etapă de dezvoltare.


The article is devoted to the evolution of the Court of Accounts of Moldova as the authority of financial control. Initially there are relatde some sequences in the history of the Court of Auditors generally in the Romanian space and Bessarabia. Subsequently, the focus is on the establishment of the Court of Accounts of Moldova, being analyzed the legal framework and principles that formed the basis of its activity at its first stage of development.


Статья посвящена истории Счетной палаты Республики Молдова как орган финансового контроля. Для начало представлены очерки из истории Счетной палаты в мире, в румынском пространстве и в Бессарабии. Далее автор подчеркивает важные мометны создания Счетной палаты Республики Молдова, и анализирует правовые основы и принципы, которые легли в основу ее деятельности на первом этапе своего развития. Читать далее «File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)»

Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения

shutak-illyaШутак Илля Дмитриевич — доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Ивано — Франковского университета права им. Короля Данилы Галицкого, заслуженный деятель науки и техники Украины


В научной статье раскрыто теорию и практику применения юридической техники в отраслях права. Освещены общетеоретические аспекты совершенствования государственно-правового регулирования средствами юридической техники и технологии. Обоснована целесообразность мониторинга качества и совершенствования нормативно-правовых актов в отраслях права.


În articolul ştiinţific sînt dezvăluite teoria şi practica aplicării tehnicii juridice în domeniile dreptului. Sunt analizate aspectele teoretice generale de perfecţionare a reglementării legale de stat prin intermediul tehnicii juridice şi a tehnologiei. Este statuată necesitatea monitorizării calităţii şi perfecţionarea actelor normative în domeniul dreptului. Читать далее «Юридическая техника и технология в отраслях права: теория и практика применения»

Mandatul parlamentar: noțiune, trăsături şi tipologie

MICU-VictorMicu VictorPreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Articolul cuprinde o analiză profundă a mandatului parlamentar cu scopul de a-i releva tipologia, trăsăturile şi particularităţile. O atenţie specială se atrage distincţiei dintre mandatul din dreptul public şi mandatul din dreptul privat. De asemenea, mandatul parlamentar este analizat în ipostaza sa de funcţie de demnitate publică.


Статья посвящена глубокому анализу депутатского мандата с целью выявления его типологии, черты и особенности. Особый акцент сделан на различии между мандатом в публичном праве и мандата в частном праве. Кроме того, депутатский мандат анализируется как ответственная государственная должность. Читать далее «Mandatul parlamentar: noțiune, trăsături şi tipologie»

Правовая идеология как фактор функционирования и развития правовой системы Украины

Pampura-MaksimПампура Максим Валерьевич — кандидат юридических наук, соискатель Харьковского национального университета внутренних дел


Раскрыто содержание понятия «правовая идеология». Определены роли и значение правовой идеологии в современных трансформирующихся обществах.
Изучены основные направления воздействия правовой идеологии на формирование и функционирование правовой системы в Украине.


Este dezvăluit conţinutul noţiunii de «ideologie juridică». Sunt definite rolul şi importanţa ideologiei juridice în societăţile moderne în transformare. Sunt studiate principalele direcţii ale efectelor ideologiei juridice asupra formării şi funcţionării sistemului de drept din Ucraina. Читать далее «Правовая идеология как фактор функционирования и развития правовой системы Украины»

Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты

Чумаченко Сергей Викторовичаспирант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина


В статье проанализированы и обобщены теоретико — правовые подходы к пониманию сущности национальной безопасности государства. Определено понятие и охарактеризована сущность национальной безопасности государства как объекта административно — правовой охраны и защиты.


Articolul analizează şi rezumă abordările teoretice şi juridice la înţelegerea esenţei securităţii naţionale a statului. Este identificată noţiunea şi se caracterizează esenţa securităţii naţionale a statului, ca obiect al protecţiei administrativ juridice. Читать далее «Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты»

Епістемологія філософсько-правових ідей у Галичині в умовах бездержавності

Вовкович Уляна Володимирівна — аспірант кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка»


В статье сделана ретроспекция философско — правовых наработок украинских ученых, которые жили и работали в Галичине в конце XIX – XX ст.ст.,в Вене и Праге. Этот период представлен не как изолированый от общеукраинского и европейского процесов розвития правовой науки, а как такой, который достойно дополнял и розвивал своїми интелектуальными усили ями контент, на который следует обратить современным иследователям внимание, чтобы создать свое истинное философско — правовое видение никем не деформированой философской истории национальной науки заданного пери ода украинской истории философии права.


În articol este făcută retrospectiva evoluţiei filosofice şi juridice ale oamenilor de ştiinţă ucraineni, care au trăit şi au lucrat în Galicina, la sfârşitul secolelor al XIX – XX şi Viena şi Praga.
Această perioadă este prezentată nu ca una izolată de toate procesele ucrainene şi europene de dezvoltare a ştiinţei juridice, ci ca o perioadă care a avut o influenţă pozitivă şi asupra căreia ar fi necesară atragerea atenţiei cercetătorilor moderni, pentru a crea adevărata lor viziune filosofică şi juridică. Читать далее «Епістемологія філософсько-правових ідей у Галичині в умовах бездержавності»