File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)

Iacub Irina — doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată


Articolul este consacrat evoluţiei Curţii de Conturi a Republicii Moldova în calitatea sa de organ de control financiar. Iniţial sunt prezentate unele secvențe din istoria curţilor de conturi în general, din spaţiul românesc şi din Basarabia. Ulterior, se pune accentul pe constituirea Curţii de Conturi a Republicii Moldova, fiind analizat cadrul legal şi principiile care au stat la baza activităţii acesteia în prima sa etapă de dezvoltare.


The article is devoted to the evolution of the Court of Accounts of Moldova as the authority of financial control. Initially there are relatde some sequences in the history of the Court of Auditors generally in the Romanian space and Bessarabia. Subsequently, the focus is on the establishment of the Court of Accounts of Moldova, being analyzed the legal framework and principles that formed the basis of its activity at its first stage of development.


Статья посвящена истории Счетной палаты Республики Молдова как орган финансового контроля. Для начало представлены очерки из истории Счетной палаты в мире, в румынском пространстве и в Бессарабии. Далее автор подчеркивает важные мометны создания Счетной палаты Республики Молдова, и анализирует правовые основы и принципы, которые легли в основу ее деятельности на первом этапе своего развития. Читать далее «File din istoria curţii de conturi a Republicii Moldova (origini, periodizare şi constituire)»

Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні

Кучинський Ю.Д. — здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України


В статье разработана классификация принципов обеспечения административно-правового режима военного имущества в Украине; усовершенствовано определение понятия принципов; исследованы научные концепции и подходы к определению системы принципов обеспечения административно-правовых режимов, на основании чего систематизированы принципы обеспечения правового режима военного имущества в Украине; охарактеризованы соответствующие принципы.


Articolul prezintă clasificarea principiilor juridico administrative ale regimului bunurilor militare în Ucraina; este perfecţionată definirea principiilor; sunt cercetate concepţiile ştiinţifice şi abordările îndreptate spre definirea principiilor sistemului juridico administrativ; pe baza cărora sunt sistematizate principiile de reglmentare legală ale bunurilor militare din Ucraina; sunt caracterizate principiile relevante Читать далее «Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні»

The principles of the nationale police of Ukraine

semerey-bogdanSemerey Bohdanаspirant Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)

Reorganization of the internal Affairs bodies implies a profound transformation concerning the essence and activities of the police, the updating of the content of her work. The cornerstone erected by the rights and freedoms of citizens. Their protection and respect should be the main goal of the police is the population to assess the reliability and efficiency of its activities on the essence and principles of the National police of Ukraine.

Reorganizarea Poliţiei naţionale implică schimbări profunde în ceea ce priveşte natura şi activitatea poliţiei, actualizarea conţinutul activităţii sale, dreptului administrativ, legislaţiei. O atenţie sporită se acordă drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Protecţia şi respectarea acestora ar trebui să fie scopul principal al poliţiei, şi anume populaţia va evalua fiabilitatea şi eficacitatea activităţilor sale în conformitate cu conţinutul şi principiile tipurilor de activităţi ale Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Читать далее «The principles of the nationale police of Ukraine»