Розмежування та взаємодія фінсового права і адміністративного права

Очкуренко Сергій Володимирович — кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)

УДК 347.73:342.9


Articolul este dedicat fundamentării distincției anumitor sfere de reglementare a dreptului financiar și administrativ, precum și identificării domeniilor cele mai apropiate de interacțiune a acestor ramuri de drept. Articolul specifică conținutul caracteristicilor distinctive și specificului dreptului financiar. Aceste trăsături sunt folosite de autor pentru a determina apartenența ramurală a unor relații juridice specifice și delimitarea subiectelor de reglementare a dreptului financiar și a dreptului administrativ. O atenție deosebită se acordă domeniilor care cel mai des au interacțiune cu aceste ramuri de drept.


Статья посвящена обоснованию разграничения отдельных сфер регулирования финансового и административного права, а также выделению сфер наиболее тесного взаимодействия этих отраслей права. В статье уточняется содержание отличительных признаков и особенностей финансового права. Эти особенности автор использует для определения отраслевой принадлежности конкретных правоотношений и разграничения предметов регулирования финансового права и административного права. Отдельное внимание обращается на области наиболее тесного взаимодействия этих отраслей права. Читать далее «Розмежування та взаємодія фінсового права і адміністративного права»

Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты

Чумаченко Сергей Викторовичаспирант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина


В статье проанализированы и обобщены теоретико — правовые подходы к пониманию сущности национальной безопасности государства. Определено понятие и охарактеризована сущность национальной безопасности государства как объекта административно — правовой охраны и защиты.


Articolul analizează şi rezumă abordările teoretice şi juridice la înţelegerea esenţei securităţii naţionale a statului. Este identificată noţiunea şi se caracterizează esenţa securităţii naţionale a statului, ca obiect al protecţiei administrativ juridice. Читать далее «Сущность национальной безопасности государства как объекта административно-правовой охраны и защиты»

The principles of the nationale police of Ukraine

semerey-bogdanSemerey Bohdanаspirant Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)

Reorganization of the internal Affairs bodies implies a profound transformation concerning the essence and activities of the police, the updating of the content of her work. The cornerstone erected by the rights and freedoms of citizens. Their protection and respect should be the main goal of the police is the population to assess the reliability and efficiency of its activities on the essence and principles of the National police of Ukraine.

Reorganizarea Poliţiei naţionale implică schimbări profunde în ceea ce priveşte natura şi activitatea poliţiei, actualizarea conţinutul activităţii sale, dreptului administrativ, legislaţiei. O atenţie sporită se acordă drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Protecţia şi respectarea acestora ar trebui să fie scopul principal al poliţiei, şi anume populaţia va evalua fiabilitatea şi eficacitatea activităţilor sale în conformitate cu conţinutul şi principiile tipurilor de activităţi ale Poliţiei Naţionale a Ucrainei.
Читать далее «The principles of the nationale police of Ukraine»