Наши поздавления Юбиляру!

Академия юридических наук Молдовы
Западно-региональная ассоциация клубов ЮНЕСКО
Редакция Международного журнала
«Верховенство права»

vitania-guberskij

сердечно поздравляют

ГУБЕРСКОГО
Леонида Васильевича

ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Героя Украины, доктора философских наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины, академика Национальной академии педагогических наук Украины, Заслуженного работника образования Украины, Лауреата Государственной премии Украины в области образования
из 75-летием со Дня рождения! Читать далее «Наши поздавления Юбиляру!»

Accepțiunea contemporană a legalitătii ca principiu fundamental al statului de drept

Railean-PetruRailean Petrudoctor în drept, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Accepţiunea contemporană a legalităţii ca principiu fundamental al statului de drept. Articolul cuprinde un studiu detaliat asupra conceptului şi fenomenului legalităţii, urmărindu-se scopul de a contura accepţiunea contemporană a legalităţii ca principiu fundamental la statului de drept şi a argumenta necesitatea reconceptualizării acestuia în condiţiile democratizării societăţii, moment indispensabil pentru asigurarea finalităţii procesului de edificare şi consolidare a statului de drept în Republica Moldova.

The contemporary meaning of legality as a fundamental principle of the rule of law. Article includes a detailed study on the concept and phenomenon of legality, with the aim to outline the contemporary meaning of legality as a fundamental principle of the rule of law and to argue the need for its reconceptualization in conditions of democratization of society, as indispensable requirement to complete the process of building and strengthening the rule of law in Moldova. Читать далее «Accepțiunea contemporană a legalitătii ca principiu fundamental al statului de drept»

Răspunderea șefului de stat: concept și Administra forme

tataru-georgiyТataru Gheorghi — avocat, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Răspunderea şefului de stat: concept şi forme. Articolul cuprinde o serie de reflecții asupra instituției răspunderii șefului de statul fiind identificate formele răspunderii şi temeiurile acestora. În concret, autorul atrage atenția asupra formelor de răspundere a Președintelui Republicii Moldova, reglementate de legislația în vigoare, precum și la faptele pentru care acestea pot interveni. În consecință, conchide că Președintele Republicii Moldova este pasibil de următoarele forme de răspundere juridică: constituțională penală, contravențională și civilă.

Ответственность Главы государства: понятие и формы. В данной статье исследована проблема ответственности главы государства, конкретные ее формы и основания. В частности, автор обращает внимание на формы ответственности президента Республики Молдова предусмотренные законодательством, а также деяния за которых они могут применятся. Следовательно, делается вывод о том, что президент Республики Молдовы может быть привлечен к следующим форм юридической ответственности: уголовной, конституционной, административной и гражданской ответственности. Читать далее «Răspunderea șefului de stat: concept și Administra forme»

Защита прав национальных меньшинств в Республике Молдова: основные законодательные акты

borshchevski-aБоршевский Андрей — доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

Эта статья описывает национальное законодательство по защите прав этнических меньшинств. Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации.

Дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и может привести к нарушению мира и безопасности среди народов, существование расовых барьеров противоречит идеалам любого человеческого общества.
Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 (резолюция Генеральной Ассамблеи 1904 (XVIII)) торжественно подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире во всех его формах и проявлениях и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой личности.

Acest articol descrie legislaţia naţională privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală a legii împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei incitări la discriminare.
Discriminarea împotriva persoanelor pe motive de rasă, culoare sau origine etnică este un impiedument în calea relaţiilor de prietenie şi paşnice între naţiuni şi poate duce la tulburarea păcii şi securităţii între popoare, existenţa barierelor rasiale contrazice idealurilor oricărei societăţi umane.
Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 20 noiembrie 1963 (Rezoluţia Adunării Generale 1904 (XVIII)) afirmă solemn necesitatea eliminării rapide a discriminării rasiale în întreaga lume, sub toate formele şi manifestările sale, precum şi asigurării înţelegerii şi respectarii demnităţii umane. Читать далее «Защита прав национальных меньшинств в Республике Молдова: основные законодательные акты»

Регіональна програма забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області

Raynin-IgorРайнін Ігор Львовичдоктор юридичних наук, кандидат наук з державного управління. Глава Адміністрації президента України

В статье  анализируется региональная Программа обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области, определенные проблемы, на решение которых направлена программа, освещены цели и задачи программы, охарактеризованы задачи и мероприятия, которые необходимо выполнить для достижения определенной цели и сформированы ожидаемые результаты от выполнения Программы, предусмотренные координация и контроль за ходом ее выполнения, подчеркнуто, что Программа направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства и противодействия преступности.

Articolul analizează Programul regional de asigurare a securităţii şi ordinii publice în regiunea Harkov, anumite probleme pentru rezolvarea cărora este direcţionat programul, subliniază scopurile şi obiectivele programului, descrie obiectivele şi activităţile care urmează să fie efectuate pentru a atinge un anumit scop, şi stabileşte rezultatele aşteptate de la punerea în aplicare a programului, furnizează coordonarea şi monitorizarea punerii sale în aplicare, subliniază faptul că programul are drept scop asigurarea securităţii şi ordinii publice, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului, a intereselor societăţii şi a statului, precum şi combaterea criminalităţii.
Читать далее «Регіональна програма забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області»

Призначення, звільнення членів рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим Законом України «Про рахункову палату»

Savchenko-LesyaСавченко                         Леся Анатоліївна доктор юридичних наук, професор, перший заступник з наукової роботи та інноваційних технологій директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Державної фіскальної служби України

В статье анализируются нормы Закона Украины «О Счетной палате» 2015 года и других нормативных актов относительно назначения, увольнения членов Счетной палаты и гарантий их правового статуса, высказывается мнение автора о внесении к ним изменений и дополнений

Articolul analizează prevederile Legii Ucrainei «Cu privire la Curtea de Conturi» din 2015 şi altor acte normative privind numirea, eliberarea din funcţie a membrilor Curţii şi garanţiile statutului lor juridic, este exprimat punctul de vedere al autorului în vederea introducerii unor modificări şi completări în aceste acte normative.

This article analyzes the provisions of the Law of Ukraine “On the Accounting Chamber” 2015 and other regulations which concerning the appointment, dismissal the members of the Accounting Chamber and guarantees of their legal status, the author expresses the opinion of concerning amending and supplementing.


Читать далее «Призначення, звільнення членів рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим Законом України «Про рахункову палату»»

Списки (переліки, реєстри) нематеріальної культурної спадщини

Кудерська Надія Іванівна — доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна)

Кудерська Ірина Олександрівна — магістр права (Київ, Україна)


Исследована нормативно-правовая основа создания и ведения списков (перечней, реестров) нематериального культурного наследия; охарактеризованы национальные списки (перечни, реестры) нематериального культурного наследия; раскрыты основные критерии нематериального культурного наследия для внесения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО, национальных списков (перечней, реестров) нематериального культурного наследия.


Se studiază temeiul de reglementare normativă a creării şi menţinerii listelor (registre) ale patrimoniului cultural imaterial; sunt caracterizate listele naţionale (registre) ale patrimoniului cultural imaterial; sunt dezvăluite principalele criterii ale patrimoniului cultural imaterial pentru înscrierea în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii de către UNESCO, Lista patrimoniului cultural imaterial care necesită protecţia urgentă UNESCO, liste naţionale (registre) ale patrimoniului cultural imaterial.


Studied the legal basis for creating and maintaining lists (lists, registers) intangible cultural heritage; characterized national lists (lists, registers) intangible cultural heritage; The basic criteria for intangible cultural heritage for inclusion in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent protection of UNESCO, national lists (registers) intangible cultural heritage.

Читать далее «Списки (переліки, реєстри) нематеріальної культурної спадщини»

Концептуально-прикладная модель административной деликтологии в информационной сфере и тенденции её развития в условиях построения информационного общества

Заярный Олег Анатольевичкандидат юридических наук, доцент кафедры административного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В статье на основе научных и правоприменительных позиций проведено исследование системы административной деликтологии в информационной сфере, выделенные ее структурные компоненты, охарактеризована основная группа факторов, влияющих на структуру этой юридической науки, проанализирован концептуальный взгляд относительно необходимости объединения всех деликтологических направлений научных исследований, проводимых в информационной сфере в единую комплексную юридическую науку информационную деликтологию.

În acest articol pe baza poziţiilor de aplicare ştiinţifică şi de drept, este studiat sistemul delictalogiei administrative în domeniul informaţiilor, sunt marcate componentele sale structurale, este caracterizat grupul principal de factori care afectează structura acestei ştiinţe juridice, este analizat punctul de vedere conceptual cu privire la necesitatea de a uni toate domeniile ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în domeniul informaţional într-o singură ştiinţă cuprinzătoare numită delictalogia informaţională.
Читать далее «Концептуально-прикладная модель административной деликтологии в информационной сфере и тенденции её развития в условиях построения информационного общества»

Сущность и понятие государственной службы в органах полиции Украины: административно-правовой аспект

Лемеш Дмитрий Леонидовичаспирант кафедры конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений Университета «Украина»

В статье рассматривается понятие государственной службы и его соотношение с публичной службой; охарактеризовано понятие и сущность государственной службы в органах полиции Украины; сформулирована дефиниция данного понятия; определены характерные особенности государственной службы в органах полиции Украины.

În articol se analizează noţiunea de serviciu public şi relaţia sa cu serviciul de stat; se caracterizează conceptul şi esenţa serviciului public în organele de poliţie din Ucraina; se formulează trăsăturile caracteristice ale serviciului public în poliţia ucraineană.

The article discusses the concept of public service and its relationship with the public service; characterized by the concept and essence of public service in the police force in Ukraine; formulated a definition of this concept; The characteristic features of the public service in the police force in Ukraine. Читать далее «Сущность и понятие государственной службы в органах полиции Украины: административно-правовой аспект»

Понятия и особенности координации профилактической деятельности национальной полиции Украины

Фелик Василий Ивановичкандидат юридических наук, доцент, директор Прикарпатского юридического института Национального университета «Одесская юридическая академия»

В статье исследуется понятие и особенности координации профилактической деятельности Национальной полиции Украины. На основании произведённого анализа различных научных концепций и подходов к определению термина координация сформулирована авторская дефиниция понятия координации профилактической деятельности Национальной полиции Украины; охарактеризованы особенности координации профилактической деятельности Национальной полиции.

În articol, este studiat conceptul şi caracteristicile coordonării activităţilor de profilaxie a Poliţiei Naţionale din Ucraina. Pe baza analizei produse a diferitelor concepte ştiinţifice şi abordări la definirea coordonării, autorul a formulat definiţia noţiunii de coordonare a activităţilor de profilaxie a Poliţiei Naţionale din Ucraina; sunt caracterizate particularităţile coordonării activităţilor de profilaxie ale Poliţiei Naţionale.

In the article the concept and features of the coordination of the activities of the National Preventive Police of Ukraine. On the basis of the produced analysis of various scientific concepts and approaches to the definition of coordination of the author formulated the definition of the concept of coordination activities of the National Preventive Police of Ukraine; characterized by features of the coordination of the activities of the National Preventive Police. Читать далее «Понятия и особенности координации профилактической деятельности национальной полиции Украины»