Характеристика осіб, які займаються сексуальною експлуатацією

Нєбитов Андрій Анатолійович кандидат юридичних наук, здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ

В статье исследовано понятие личности преступника, характеристику личности преступника, а также охарактеризована личность преступника, виновного в сексуальной эксплуатации. Обосновано, что качественная криминологическая хaрaктеристикa личности преступника позволяет разработать и эффективно реaлизовать мероприятия по предупреждению этому виду преступлений.

В статье исследовано понятие личности преступника, характеристику личности преступника, а также охарактеризована личность преступника, виновного в сексуальной эксплуатации. Обосновано, что качественная криминологическая хaрaктеристикa личности преступника позволяет разработать и эффективно реaлизовать мероприятия по предупреждению этому виду преступлений.

The paper studied the concept of offender, offender characteristics and personality characterized perpetrators of sexual exploitation. It is proved that the qualitative criminological harakteristika offender allows you to develop and effectively realizovat measures to prevent this type of crime.


Читать далее «Характеристика осіб, які займаються сексуальною експлуатацією»

Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия

sosna-borisСосна Борис — доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, конференциар Комратского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Автор предпринял попытку проанализировать законодательство, регулирующее увольнение работников по вышеуказанным основаниям, порядок защиты нарушенных прав и ответственность за незаконное увольнение, обратить внимание на противоречивые нормы, препятствующие защите нарушенных прав, и внести предложения, направленные на устранение пробелов и противоречий.
Автор обращает внимание на право незаконно уволенного работника обратиться не только в суд в течение 3-месячного срока исковой давности, но и в Государственную инспекцию труда и в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, если работодателем была допущена дискриминация.

Autorul a făcut o încercare de a analiza legislaţia care reglementează concedierea angajaţilor în legătură cu motivele de mai sus, protejarea drepturilor încălcate şi răspunderea pentru concedierea ilegală, să acorde atenţie la normele contradictorii care împiedică protecţia drepturilor încălcate, precum şi să facă propuneri pentru a rezolva lacunele şi neconcordanţele. Autorul atrage atenţia asupra dreptului angajatului concediat în mod ilegal de a apela nu numai la instanţa de judecată în termen de 3 luni conform termenului de prescripţie dar şi la Inspecţia Muncii de Stat şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, în cazul în care angajatorul a admis discriminarea angajatului. Читать далее «Особенности защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и в связи с сокращением численности или штата работников предприятия»

Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров

Босый Дмитрий — докторант Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, судья Судебной инстанции города Кагул

Автором в данной научной статьей исследуются теоретико-правовые проблемы дифференциаций правых норм при регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров, а также отдельно изучены виды и основания дифференциаций.

Autorul în acest articol analizează aspectele teoretico-juridice ale diferenţierii normelor juridice privitor la reglementarea muncii sportivilor profesionişti şi antrenori, precum şi sunt studiate în mod separat felurile şi baza diferenţierilor.

The author in this article examines the scientific-theoretical legal problems differentiations right norms in labor regulation of professional athletes and coaches, as well as separately studied species and base differentiations.

Читать далее «Теоретико-правовые проблемы дифференциаций в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров»

Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации

Вердиян Григорий Вачаганович — кандидат юридических наук, доцент Российской правовой академии Министерства юстиции России

Статья посвящена изучению места и роли принципа добросовестности в современном гражданском праве. Данное понятие исследуется в связи с рассмотрением отдельных гражданских правоотношений. Существует ряд гражданских правоотношений, где значение добросовестности не исследовалось должным образом, например в обязательствах, вследствие неосновательного обогащения или в отношениях по признанию сделок недействительными. В статье делается вывод о том, что в российском гражданском законодательстве есть нормы, где законодатель специально указывает на ничтожность условий договора, противоречащих принципу добросовестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где наиболее высока вероятность ущемления интересов одной из сторон.

Articolul analizează locul şi rolul principiului bunei-credinţe în dreptul civil modern. Acest concept este investigat în legătură cu luarea în considerare a relaţiilor civile individuale. Există o serie de raporturi juridice civile, în cazul cărora principiul de bună-credinţă nu a fost investigat în mod corespunzător, cum ar fi obligaţiile ca urmare a îmbogăţirii fără justă cauză sau în ceea ce priveşte recunoaşterea tranzacţiilor nule. Articolul concluzionează că, în dreptul civil rus sunt norme juridice, în care legiuitorul indică în mod intenţionat nulitatea clauzelor contractuale, contrar principiului bunei-credinţe, De regulă, este vorba despre acele tranzacţii, în care cel mai probabil poate fi adus prejudiciu intereselor uneia dintre părţi.

Читать далее «Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности

Алиев Сабухи Осман оглудоктор философии по праву, докторант Института Философии, социологии и права Национальной Академии Наук Азербайджана

Являясь субъектом предпринимательства, банк выступает в роли важного посредника развития экономики, постоянно изменяющегося для адаптации к существующим обстоятельствам и международной среде, и параллельно требующего инноваций в правовой среде. Современный банк осуществляет многогранную деятельность, характеризуется крупным денежным оборотом и создает базу экономического прогресса, финансируя различные сферы экономики.
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот, экономические отношения, связанные с банковской деятельностью, иными словами, на финансово-кредитную сферу (кредитно-финансовый сектор экономики), является одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская деятельность приобрела немалый масштаб внутри страны, и этой сфере уделяется особое внимание, крайне необходимо ведение научных исследований об уголовно-правовых аспектах регулирования данной деятельности и подготовка соответствующих предложений.
В данном контексте представленная статья характеризует изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние, совершаемое против банковской деятельности, и кратко анализирует уголовно-правовые нормы, предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики в отношении данного преступления.

În calitate de subiect antreprenorial, banca acţionează ca un mediator important al dezvoltării economice, în continuă schimbare pentru a se adapta la circumstanţele predominante şi mediului internaţional, şi, în acelaşi timp, solicitînd inovări în mediul juridic. O bancă modernă desfăşoară activităţi multilaterale, se caracterizează printr-un volum de fluxuri monetare şi creează o bază pentru progresul economic prin finanţarea diferitor sectoare ale economiei.
Lupta împotriva ilegalităţilor, care afectează fluxurile financiar – bancare, relaţiile economice, legate de activitatea bancară, cu alte cuvinte, sfera financiară şi creditară (sectorul financiar-bancar al economiei), este una dintre sarcinile actuale ale dreptului penal. În perioada în care activităţile bancare s-au răspîndit la scară largă în ţară, iar acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită, este necesar să se efectueze cercetări cu privire la aspectele de drept penal ale reglementării acestei activităţii şi pregătirea unor propuneri relevante.
În acest context, articolul prezentat descrie falsificarea banilor sau a titlurilor de valoare ca o acţiune criminală comisă împotriva activităţilor bancare, precum şi pe scurt analizează dispoziţiile normelor prevăzute de Codul penal al Republicii Azerbaidjan în legătură cu această crimă. Читать далее «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности»

Зарубежный опыт управления финансовой системой и возможности его использования в Украине, на примере Германии и Франции

Кобзева Татьяна Анатольевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Учебно-научного института права Сумского государственного университета.

В статье, на основе научных взглядов ученых, исследован опыт Германии и Франции по управлению финансовой системой. По поводу организации и функционирования механизма управления финансовой системой в Федеративной Республике Германии выделены важные моменты, которые могут быть полезными для Украины, в частности: активное участие институтов гражданского общества в процессе контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных средств; налаживание развитых координационных связей между центральными и местными органами управления финансовым сектором. Доказано, что механизм управления финансовой системой Франции имеет вид секторальной модели, для которой характерно наличие очень сложной структуры органов управления финансами, а основная роль в этой деятельности принадлежит многочисленным министерским управлениям, которые проверяют различные аспекты функционирования финансовой сферы Франции.

Articolul, bazat pe opiniile cercetătorilor, vizează analiza experienţei Germaniei şi Franţei privind sistemul de management financiar. În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea mecanismului de control al sistemului financiar în Republica Federală Germania sunt evidenţiate punctele importante, care pot fi utile pentru Ucraina, în special: o participare activă a societăţii civile în procesul de monitorizare a legalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor bugetare; stabilirea legăturilor de coordonare între organele centrale şi locale de conducere a sitemului financiar. Este dovedit faptul că mecanismul francez de control al sistemului financiar ia forma modelului sectorial, care se caracterizează prin prezenţa unei structuri complexe a organelor de gestiune financiară, iar rolul principal în această activitate îi revine numeroaselor departamente minesteriale, care controlează diferite aspecte de funcionare ale sectorului financiar francez. Читать далее «Зарубежный опыт управления финансовой системой и возможности его использования в Украине, на примере Германии и Франции»

Поборник права и законости: академик Юрий Тодыка

Anikin-VladimirАникин Владимир — доктор хабилитат политических наук, доктор философии, конференциар, действительный член Дома ученых Тель-Авива (Израиль)

В материале, посвященном доктору юридических наук, профессору, академику права – Юрию Николаевичу Тодыке, рассказывается о становлении его как профессионального ученого-юриста в Советской Молдавии, где основными направлениями его научной деятельности являлись проблемы совершенствования деятельности Советов народных депутатов всех уровней, а также вопросы, связанные с правовым и нормативным регулированием агропромышленной интеграции в Молдавской ССР. Подробно повествуется о деятельности Ю.Н. Тодыки в должности заведующего кафедрой конституционного права Национального университета «Юридической академии имени Ярослава Мудрого» в г. Харькове (Украина).

Acest articol dedicat doctorului în ştiinţe juridice, profesorului universitar, academicianului în drept — Iuri Nikolaevici Todîca, descrie formarea lui ca om de ştiinţă şi avocat în Moldova sovietică, unde direcţiile principale ale activităţii sale ştiinţifice erau problemele îmbunătăţirii activităţii Sovietelor deputaţilor poporului de toate nivelurile, precum şi aspectele legate de reglementarea legală a integrării agroindustriale RSS Moldoveneneşti. Se relatează în detalii despre activitatea lui Todîcă Iu.N. în calitatea sa de şef al Catedrei de drept constituţional al Academiei de Drept «Iaroslav cel Înţelept», Universitatea naţională din Harkov (Ucraina). Читать далее «Поборник права и законости: академик Юрий Тодыка»