К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»

Якуб Иринакандидат юридических наук, доцент (и.о.), Институт Криминологии


The purpose of this article is to analyze the concepts of “national security” and “state security “, based on scientifi c research and legislation of the Republic of Moldova (National Security Concept of the Republic of Moldova, National Security Strategy of the Republic of Moldova, Law on State Security), to determine their nature and relations.


Целью данной статьи является анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» на основе научных исследований и законодательства Республики Молдова (Концепции национальной безопасности Республики Молдова, Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, Закона о государственной безопасности), для выяснения их сущности и соотношения.


Scopul acestui articol rezidă în analiza noțiunilor de „securitate națională” și „securitatea statului” în baza cercetărilor științifice și a legislației Republicii Moldova (Concepția securității naționale a Republicii Moldova, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Legea securității statului), în vederea elucidării esenței și raportului dintre ele. Читать далее «К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»»

Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации

Мухтасарова Татьяна Радиковназаместитель руководителя, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)

В истории цивилизации феномен частной собственности имеет исключительное значение, выражает одну из глобальных тенденций социально-экономического развития. Право собственности появилось в глубокой древности, зародившись вместе с обществом. Выделение же правового института частной собственности историки связывают с периодом Римской республики. Даже позже, в период Средневековья, институт права собственности не получил столь широкого развития в Европе, как в Риме. Последующее Новое время и становление новоевропейской цивилизации уточнили типологию общностей людей, содержание договорных отношений, стандартов и норм общежития. Капиталистический способ производства расставил свои акценты, сформировав социальную структуру общества в соответствии с отношением собственности на средства производства.

În istoria civilizaţiei, fenomenul proprietăţii private are o importanţă majoră, exprimă una dintre tendinţele globale în dezvoltarea socială şi economică. Dreptul de proprietate îşi are originea din cele mai vechi timpuri, şi a apărut odată cu societatea. Conturarea instituţiei juridice a proprietăţii private, istoricii o asociază cu perioada Republicii Romane. Chiar şi mai târziu, în timpul Evului Mediu, instituţia drepturilor de proprietate nu a primit o astfel de dezvoltare largă în Europa, ca în Roma. Ulterioara Noua Eră şi formarea civilizaţiei europene a stabilit tipologia comunităţilor de oameni, conţinutul relaţiei contractuale, standardele şi normele căminului. Modul de producţie capitalist şi-a pus accentul formînd structura socială a societăţii, în conformitate cu raportul de proprietate asupra mijloacelor de producţie.
Читать далее «Правовая природа правоотношений собственности в российской федерации»

Концепция безопасности человека в системе национальной безопасности республики Молдова

Kostaki-GeorgijКостаки Георгий— доктор хабилитат права, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

Целью данной статьи является исследование безопасности человека в системе национальной безопасности Республики Молдова, на основе международной концепции безопасности человека и Стратегии национальной безопасности Республики Молдова.

The purpose of this paper is to study human security in the system of national security of the Republic of Moldova, on the basis of the international concept of human security and the National Security Strategy of the Republic of Moldova. Читать далее «Концепция безопасности человека в системе национальной безопасности республики Молдова»