Содержание журнала №1 — 2019

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2019

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

СОСНА А., СОСНА Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, РОЛИ И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  ..стр. 5

РИБАЛКІН А.О., ЗЄЛЄНІНА М.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  ..стр. 13

KLIUCHKOVYCH V.Y.
DEFINITION OF THE CONCEPT OF LAW ENFORCEMENT: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS  ..стр. 20


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., СТЕФУ Л.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МОЛДОВЫ ПРОТИВ ПЫТОК  ..стр. 26

ШЕМЧУК В.В.
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ ..стр. 36

РОМАНОВА Н.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  ..стр. 42


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

NALYVAIKO L., SAVCHENKO V.
MODERN FORMS AND METHODS OF COMBATING CORRUPTION  ..стр. 49

ТОПЧІЙ Ю.М.
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ  ..стр. 56

ЗОЛОТА Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  ..стр. 64

ЖУКОВ С.В.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ..стр. 72

ОСЛАВСЬКИЙ М.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  ..стр. 78

ДОВГАНЬ О.О.
КОНКУРСИЙ ВІДБІР ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ  ..стр. 84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

ОЛЬХОВСЬКА А., КАНЦІР В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОВА ПЛАТФОРМА УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ  ..стр. 94

ДАШКЕВИЧ В.А., ДЖАФАРОВ М.Є.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ОСОБОЮ, ЯКІЙ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ   ..стр. 100

ГЛАДКОВА Є.О.
СУБКУЛЬТУРА НАРКОМАНІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ..стр. 105

ГРИЩЕНКО М.В.
МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ПОЛІСИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ   ..стр. 112

БАБАНІНА В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА МЕХАНІЗМ  ..стр. 118

РУДНИЦЬКИЙ І.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ  ..стр. 124


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ГЕРЦ А.А., ОЛІЙНИК Р.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ  ..стр. 131

ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ..стр. 138

АРСЕНИ И., МАНЗУЛ С.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА . .стр. 144

СЕНИК С.
ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РІШЕННЯ СУДУ ЯК СУДОВОГО АКТА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС  ..стр. 151

СУХАРЄВА А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА СЛУЖБОВОЇ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
ЯК СУБ’ЄКТА КВАЗІНОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАПОВІТУ   ..стр. 159

PALYUKH А.
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLYMPISM AS INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  ..стр. 166

МАКСИМЕНЦЕВ М.Г.
ГЕОГРАФИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕМИРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ  ..стр. 174


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПРАЦЮ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ  ..стр. 180


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

ХАТНЮК Н.С.
НОВІ ШЛЯХИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ І ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ..стр. 187


Legal Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Juridică Și Psihologia Legii
Юридична Філософія І Психологія Права
Юридическая Философия И Психология Права

КОЩИНЕЦЬ В.В.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ  ..стр. 193


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

КАМІНСЬКА Н.В., МІНЕНКО К.В., БІЛАС І.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ    ..стр. 199

БАЙРАК В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА:
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ АСПЕКТИ  ..стр. 206

БОНДАРЧУК А.С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖУРНАЛІСТА  ..стр. 212

ЛАДНЮК В.Р.
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ АБО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ  ..стр. 219

МОРГУН Н.С., СЄДАКОВА В.В.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ»  ..стр. 226

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №4 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№4 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

MICU V.
CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE  ..стр. 5

RAILEAN Р.
REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR MECANISMULUI DE ASIGURARE
A LEGALITĂŢII ÎN CADRUL STATULUI
  ..стр. 10


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

SERGHEEVA Т., SOSNA B.
NOI INIȚIATIVE ALE UNIUNII EUROPENE: PROIECTUL DE COMBATERE A TORTURII ÎN MOLDOVA ..стр.17

АРСЕНИ И.
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
 ..стр.22

ZUBCO A.
DOAR UN SISTEM PENITENCIAR SIGUR, BAZAT PE RESPECTAREA EMNITĂȚII UMANE POATE CONTRIBUI LA PREVENIREA TORTURII, OPINIA OMBUDSMANULUI REPUBLICII MOLDOVA ..стр.28

BORȘEVSKI A., SOSNA A.
PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEII ÎN MOLDOVA ..стр.32


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

DIACONU M.
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ..стр.37

ДЕНІС О.В.
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ..стр.43

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ) ..стр.47

БАГАНЕЦЬ О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.54

ГАЙДАЙ С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ..стр.60

РОМАНЮК М.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ..стр.66

НОВІКОВА Є.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ..стр.72

МІХЕЄВ М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ
 ..стр.78


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COSTACHI G., COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE. LUAREA DE MITĂ ..стр. 82

КЛИМЕНКО О.А.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ  ..стр. 92

МАМЧУР Л.О.
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..стр. 98

НЕВГАД В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ ..стр. 103


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

ФРУНЗЭ Ю.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ..стр. 111

ЛИЧЕНКО І.О.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр. 116

БРИНЧАК М.П.
СВІТОГЛЯД ТА ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ..стр. 122

ЄНІНА Л.В.
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ..стр. 127

МАКОВЕЦЬКА В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ ..стр. 133

БОСЫЙ Д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ
 ..стр. 138


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

PRUS I.
HUMAN RIGHTS INFRINGEMENT IN UKRAINE-RUSSIA ARMED CONFLICT ..стр. 146


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СИНЯВСЬКА Н.С.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІ БАНКИ, ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ..стр. 153


Philosophy And Psychology Of Law
Ffilozofia Și Psihologia Legii
Філософія І Психологія Права
Философия И Психология Права

VOYTOV G.
INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ELEMENTS OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY ..стр. 158

ГУДИМ Л.Я.
ПЛЮРАЛЬНІСТЬ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
ЯК ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ..стр. 165


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ГОЖІЙ В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ ..стр.174

PDF-download
PDF архивы журнала

Содержание журнала №3 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№3 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А., КОСТАКИ Г.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ  ..стр. 5

БРИК Е.
ИЗУЧЕНИЕ ХОЛОКОСТА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр.16


A Constitutional Right
Drept Constituțional
Конституційне право
Конституционное право

АНИКИН В.
ПРИНЦИПЫ «ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ..стр.23

COSTACHI G.
NECESITATEA CULTURII JURIDICE ÎN ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ CA FACTORDE ASIGURARE  A SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CADRUL STATULUI ..стр.38

ZUBCO A.
SEMNIFICAȚIA ZILEI INTERNAȚIONALE A NAȚIUNILOR UNITE ÎN SPRIJINUL VICTIMELOR TORTURII ..стр.43


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

БОРТНИК Н.П., КАНЦІР В.С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ІМУНІТЕТАМИ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.48

МАЧУСЬКА І.Б.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ..стр.54

MYKYTIUK M.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF DEPARTMENT OF STATE GUARD OF UKRAINE ACTIVITY IN THE COURSE OF STATE PROTECTION PERFORMANCE ..стр.60

MYKYTIUK S.
PRINCIPLES OF OFFICIALITY AND PUBLICITY IN REGISTRATION ACTIVITIES
OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF JUSTICE ..стр.66

БУХАРЄВ В.В.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ..стр.71

ПОНОМАРЬОВ С.П.
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.77

БУГА Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ..стр.83


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

COZMA D.
RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRACȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI ..стр. 89

IACUB I.
REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI ȘI FENOMENULUI DE SECURITATE     ..стр. 103

ЗАЯЦЬ Р.Я.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр. 110

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРО ДОПОМОГУ ДІТЯМ-ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНІВ ..стр. 116

ПРИХОДЬКО А.А.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ..стр. 123

ЧИЧИРКИН А.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТАМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ ..стр. 130

ПЕКАР П.В., АНДРІАНОВА Т.Ю.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ «ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ» ..стр. 137


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ..стр. 145

МАЧУСЬКИЙ В.В.
АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ’ЄКТИ ..стр. 153

БАНДУРКА С.С.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ ..стр. 158

ДУДАРЕНКО В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ АГРОХОЛДИНГУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр. 165

КРАСНИК Е.С.
ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр. 173


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

СОСНА Б., ВАЛКАН В., АРСЕНИ И.
РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА ..стр. 179

СОСНА Б., АРСЕНИ И.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ..стр. 186


International Law
Dreptul Internaţional
Міжнародне Право
Международное Право

АНУФРІЄВ М.І., ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ..стр. 192

АХМЕТОВ Р.Р.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ACQUIS ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ..стр. 199


Reviews
OPINII
Рецензії
Рецензии

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Ю.Н. МАЦЕЛЮХ ІВАННИ АНДРІЇВНИ
«ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ» ..стр. 206

PDF-download
PDF архивы журнала

Ґенезис крадіжки у кримінальному праві України

Приходько Андрій Андрійович — фахівець Донецького юридичного
інституту МВС України

УДК 343.851 (477)

Ґенезис крадіжки у кримінальному праві України

У статті встановлено, що лише після того, як у 1991 році Україна стала незалежною державою, всі галузі законодавства отримали новий вектор розвитку. Тривала кропітка праця нормотворців, яка мала наслідком не одну редакцію кримінального законодавства, призвела до появи у 2001 році чинного Кримінального кодексу України. Протягом всього дії зазначеного нормативно-правового акта більшість його норм піддавалась текстовій редакції, що можна пояснити технічним прогресом та, як наслідок, зростанням рівня злочинності та набуття нею більш професійних форм. Однак, не зважаючи на це, визначення крадіжки як таємного викрадення чужого майна не зазнало змін.


Th e article states that only aft er Ukraine became an independent state in 1991, all branches of legislation received a new vector of development. Th e long, laborious work of normative makers, which resulted from not only one edition of criminal legislation, led to the appearance in 2001 of the current Criminal Code of Ukraine. During the entire operation of the above-mentioned normative legal act, most of its norms were textedited, which can be explained by technical progress and, consequently, by the increase in the level of crime and the acquisition of more professional forms. However, despite this, the defi nition of theft as a secret theft of someone else’s property has not changed.

Зарубіжний досвід організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції (компаративістське дослідження)

Головков Олександр Миколайович — аспірант кафедри адміністративно-
правових дисциплін факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС
України

УДК: 351.741

Зарубіжний досвід організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції
(компаративістське дослідження)

Стаття присвячена аналізу організації діяльності інституту дільничних офіцерів поліції в зарубіжних країнах та визначенню можливості запровадження їх позитивного досвіду в поліцейській системі України. В ній досліджено досвід поліцейської діяльності таких країн як Сполучені Штати Америки, Австралія, Японія, Китай, Італія, Німеччина, Угорщина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Автор стверджує, що сучасна адміністративна діяльність дільничних офіцерів поліції поступово наближається до концепції демократичної поліцейської діяльності провідних країн світу.


Статья посвящена анализу организации деятельности участковых офицеров полиции в зарубежных странах и определению возможности внедрения их позитивного опыта в полицейской системе Украины. В ней исследовано опыт полицейской деятельности таких стран как Соединенный Штаты Америки, Австралия, Япония, Китай, Италия, Германия, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Автор утверждает, что современная административная деятельность участковых офицеров полиции постепенно приближается к концепции демократической полицейской деятельности прогрессивных стран мира.


The article is devoted to the analysis of the organization the institute’s activity of the police precinctoffi cers in foreign countries and to determination the opportunity of establishing their positive experience in the Ukrainian police system. Th e author explores the experience of police activity in such countries as the United States of America, Australia, Japan, China, Italy, Germany, Hungary, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Azerbaijan, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Th e author proves that the modern administrative activities of police precinctoffi cers are gradually approaching the concept of democratic policing in the leading countries of the world.

Содержание журнала №2 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№2 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

АНИКИН В.
ПРАВА ЖЕНЩИН: ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ..стр.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ..стр.9

КАРПОВИЧ А.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УНІТАРНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ..стр.16

СУТКО М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО УНІТАРНУ ФОРМУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ..стр.20


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОСНА Б., ВАЛКАН В.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ ЖАЛОБ
НА ОТКАЗ НАЧАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ..стр.25

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.37

БОРШОШ И.С.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ ..стр.46

ЛЫСЕНКО Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ..стр.52

ПАСТЕРНАК І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ..стр.57

ПУТІЙ М.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.64

ТЕТЕРЯ В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ..стр.69

ХУДОБА І.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ..стр.76

КАЛГУШКИН Ю.Л.
УРОВНИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ..стр.81


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КАНЦІР В.С., ЗЕЛЕНЮХ О.В.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ..стр.87

НАЗИМКО Є.С., ОБОД А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИГЛЯДІ НАПРАВЛЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ ..стр.93

МОЗОЛЬ С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..стр.101

ЕПИШКО И.С.
КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.108

КРЕТ Г.Р.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ..стр.113

МИХАЙЛЮК А.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛДІУВАННЯ В УКРАЇН ..стр.119

МІЩЕНКО О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП ЧИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ..стр.124

ВАСИЛЬЄВ А.О.
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ..стр.130

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..стр.137

КІБЕЦЬ Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..стр.143

ЛЕВИН В.И.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ..стр.149

ЛЮТИЙ В.В.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ..стр.155

СЕРДЕЧНА А.Ю.
ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ..стр.159


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

СОСНА А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ..стр.166

CREȚU A.
FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ..стр.178

ПОЧАНСЬКА О.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ ..стр.185

БІЛОУС З.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ ..стр.191

БУРЯК Я.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ..стр.197

ПІЛЯЙ І.В.
ДОТРИМАННЯ МЕЖ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ..стр.202


Banking and Finance Law
Dreptul Bancar Şi Financiar
Банківське та Фінансове Право
Банковское и Финансовое Право

САВЧЕНКО А.А.
РОЛЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ..стр.209


Discussion, Discussion, Actual
Discuție, Discuție, Reală
Обговорення, Дискусії, Актуально
Обсуждение, Дискуссии, Актуально

ЗАЯЦЬ Р.Я.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ ..стр.214

БУГА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ..стр.220

БУРДЕГА Р.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ..стр.226

ПОЛТАВЕЦЬ А.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ..стр.233

PDF-download
PDF архивы журнала

«ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

zashhita-prav-cheloveka

«ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
научно-практическая конференция

Права человека – величайшее достижение мировой цивилизации, главный критерий демократического общества.

Однако для того, чтобы построить современное правовое общество, необходимо изучать права человека и им необходимо обучать.

Именно этому была посвящена прошедшая 26 октября 2017 г. в Комрате научно-практическая конференция «Защита прав человека».

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ
ПЕТЕРА МИХАЛКО,
ПОСЛА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Позвольте мне поздравить участников этой конференции. Я не мог отказаться от приглашения приветствовать участников, так как это очень приятная возможность. Это мой первый официальный визит в Комрат в данной должности, хотя до вступления в мандат я бывал тут много раз.
Первый раз я приехал в Республику Молдова 22 года тому назад, и всегда рад встречам с людьми из РМ, где у меня много друзей.

Я очень рад также, что, приезжая сейчас в Молдову, могу работать в должности главы Делегации ЕС с той правовой базой, которая уже существует между Европейским Союзом и Республикой Молдова.

Соглашение об ассоциации в своей преамбуле говорит именно о ценностях прав человека, которые являются основой наших отношений, и очень важно соблюдать все, что связано с демократией, правами человека и верховен-ством права.

В Европейском Союзе чрезвычайно важны демократические ценности, на которых он основывается и которые оформил как свою базу, основу существования. Права человека являются фундаментальным элементом того общества, в котором мы живем.

Европейский Союз уделяет большое внимание вопросам прав человека и демократии в странах – партнерах ЕС. Это является значимым моментом в наших отношениях и имеет влияние на все сферы нашего сотрудничества. Европейский Союз оказывает поддержку партнерам для того, чтобы стандарты в области защиты прав человека могли повышаться, и в Республике Молдова  Делегация ЕС очень активна в этом направлении.

Делегация ЕС крайне заинтересована в том, чтобы быть в контакте со всеми частями общества, для которых эти вопросы важны. В связи с этим мы активно продвигаем Программу укрепления мер доверия, сотрудничая с партнерами из неправительственного сектора, так как этот сектор является самой активной частью общества, той его частью, которая хо-чет своим трудом, своей деятельностью помочь сделать повседневную реальность и жизнь людей лучше. Поэтому Делегация ЕС будет продолжать осуществлять эту поддержку и всегда будет открыта к контактам и дискуссиям в рамках сотрудничества.

Я могу заверить, что, вступая в исполнение мандата, буду всегда работать в данном направлении и буду открыт для взаимных контактов.

Позвольте пожелать удачи и успехов участникам этой конференции.


The European Union’s Confidence-Building  Measures Programme For Republic of Moldova

Читать далее ««ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»»

Содержание журнала №1 — 2018

verchovenstvo-prava«Верховенство Права»
«Supremaţia Dreptului»
Содержание журнала
№1 2018

CONTENT / CUPRINS
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

Theory, History of State and Law. Сonstitutional law
Teoria, istoria statului și Drept. Dreptul CONSTITUŢIONAL
Теорія, історія держави і права. Конституційне право

Теория, история государства и права. Конституционное право

БОРШЕВСКИЙ А.П.
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ 1864 г. В БЕССАРАБИИ ..стр.5

СОСНА Б.И.
НОВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ..стр.9

РОГОВАЯ Г.
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛДОВА В ПРАВОВОЙ ШКАЛЕ ЕВРОСОЮЗА:
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ..стр.18

БОЛУЧЕНКОВА А.
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ УСВОЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО ..стр.24

ВЕКЛИЧ В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СТОСОВНО ВИРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ УВІДПОВІДНЕННЯ СТАНУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ..стр.28


Administrative Law
DREPTUL ADMINISTRATIV
Адміністративне право
Административное право

СОКУРЕНКО В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ  ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ ..стр.34

ШАТРАВА С.О.
МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ..стр.42

МАКАРОВЕЦЬ А.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ ..стр.50

КЛОЧКО И.А.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ..стр.57

ПОДОЛЯКА С.А.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ..стр.63

ЛЕГКА О.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ..стр.69

П’ЯТНИЦЬКИЙ А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ..стр.73

ПОЧАНСКАЯ Е.С.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ: СОДЕРЖАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..стр.79

ШПЕНОВА П.Ю.
НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ..стр.84


Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ŞI CRIMINALISTICA
Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

КОСТАКИ Г.
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК В МОЛДОВЕ ..стр.90

БАНДУРКА І.О.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ..стр.102

КАНЦІР В.С., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ..стр.111

ГОЛОВКО Б.Ю.
РОЛЬ ПРОКУРОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ..стр.119

ПОНОМАРЕВ С.П.
ТЕРРОРИЗМ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ..стр.126

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ..стр.131


Civil, business, commercial and employment law
DREPTUL CIVIL ŞI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL ECONOMIC ŞI AL MUNCII
Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право
Гражданское, предпринимательское, хозяйственное и трудовое право

МИРОНОВА С.
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И МЕСТА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ ..стр.138

АНТОШКІНА В.К.
СПОСОБИ І ФОРМУЛА ТЛУМАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ..стр.141

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) ..стр.148

ЄНІНА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ..стр.155

НАЗИМКО О.В.
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ ТА ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ЗА НОРМАМИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ..стр.159


Philosophy and psychology of law
FFilozofia și psihologia legii
Філософія і психологія права
Философия и психология права

КУДАРЬ К.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ..стр.165

МУЗИКА М.П.
ВОЛЮНТАРИЗМ ЯК ТЕЧІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ..стр.172


Public administration
Administrația publică
Державне управління
Государственное управление

БУРИК З.М.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ..стр.180

PDF-download
PDF архивы журнала

Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан

Mironova-SvetlanaМиронова Светлана — доктор, конференциар Комратского государственного университета, начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате


Borshevskyi-Andrei

 

 

Боршевский Андрейдоктор, председатель Правления Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы


Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi cea locală.

Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.

Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este inanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii — CBM IV. Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


The civil society of Moldova is in process of transition to strong institutional presence in national and local development. The civil society organizations are more often approved as authorized partners of public authorities and business, both at national and local level. The defining factors here are professionalism, openess, and active participation of the civil society organizations of different profiles in finding a solution for the problems rising in the state, on one hand, and need of implimentation of european standards, which assume active involvement of the civil society in the process of decision-making — on the other.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Union’s Confidence Building Measures Programme – СВМ IV). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.


Гражданское общество Республики Молдова находится в процессе перехода к прочному институциональному присутствию в национальном и местном развитии. Организации гражданского общества все более утверждаются в качестве полномочных партнеров сотрудничества с публичной властью и бизнесом как на национальном, так и на местном уровне. Определяющими факторами здесь являются профессионализм, открытость и активное участие организаций гражданского общества различных профилей в решении встающих перед государством проблем, с одной стороны, и необходимость внедрения европейских стандартов, предполагающих активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, – с другой.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках программы мер по укреплению доверия – СВМ IV. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза. Читать далее «Гражданское общество в Республике Молдова: На страже прав и свобод граждан»

PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE

costaki-georgyCostachi Gheorghe — doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


Arnăut Veronica — doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


This study is focused on investigating the legislative procedure as a variety of parliamentary procedures. The aim is to argue the legal nature of the legislative procedure and its affiliation to the institution of parliamentary procedures.


Studiul de față este axat pe abordarea procedurii legislative ca varietate a procedurilor parlamentare. Scopul urmărit este de a argumenta natura juridică a procedurii legislative și apartenența sa la instituția procedurilor parlamentare.


Noțiunile de „procedură” și „procedură juridică”. Din perspectiva etimologiei sale, termenul de „procedură” a fost împrumutat din limba franceză – „procedure”, aceasta, la rîndul său, împrumutîndu-l din latină – „procedere”, care semnifică promovare a ceva, sau într-un sens mai îngust, „o ordine stabilită oficial de a acţiona” [Игнатов Е.А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе Парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, №11. [электронный ресурс]: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html], „orice acţiune continuă şi succesivă” [Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.]. Читать далее «PROCEDURA LEGISLATIVĂ ÎN CONTEXTUL PROCEDURILOR PARLAMENTARE»