Поздравления по случаю Нового года 2020!

New-Year-2020

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Примите наилучшие поздравления по случаю Нового года 2020! От всей души желаем вам и коллективу редакции журнала «Верховенство права» крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и Божьей благодати.

Пусть Год новый будет для вас богатым на добро, щедрым на успехи, удачи и везения!

Почти 5 лет колектив международного журнала «Верховенство права» (учредитель Академия юридических наук Молдовы) на основании договора о партнёрстве тесно сотрудничает с Соучредителями журнала из Украины, в частности с Координирующим соучредителем журнала Западно-региональной ассоциацией клубов ЮНЕСКО, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Национальной академией правовых наук Украины, Харьковским национальным университетом имени В.Каразина и другими. Мы рады тесному и плодотворному сотрудничеству, взаимопониманию. За этот период было издано 20 номеров журнала в которых опубликовано более 700 научных статей ученых-правоведов Республики Молдова, Украины, Израиля, Румынии и других стран.

На страницах издания публикуются научно-теоретические и практические материалы по актуальным общетеоретическим и отраслевым правовым вопросам, правоприменительной практики, а также предложения в законодательство, изучается зарубежный правовой опыт; практики Европейского суда по правам человека, Конституционного, Верховного и международного коммерческого арбитража, третейских судов.

От имени коллектива редакции журнала «Верховенство права» выражаю надежду на дальнейшую успешную работу во имя торжества права, развития юридической науки.
Приглашаю всех к плодотворному сотрудничеству.

  • Пусть в Новом Году жизнь будет богатой на незабываемые впечатления, пусть мечты сбываются, сияют на лицах улыбки, глаза светятся счастьем!
  • Пусть в душе будет больше добра! Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, путешествий и хороших событий.
  • Пусть 2020-й дарит только лучшее!

С уважением,
Координирующий директор журнала
«Верховенство права»

Валерий Кузнецов

Dragi parteneri, colegi, prieteni!

Felicitări pentru Anul Nou 2020! Cu toată inima, vă dorim vouă și redactorului jurnalului de stat de drept bună sănătate, mare fericire umană, prosperitate și harul lui Dumnezeu. Fie ca Anul Nou să fie bogat pentru tine, generos în succes, noroc și noroc!

Timp de aproape 5 ani, personalul revistei internaționale „Suprematia dreptului” (fondatorul Academiei de Științe Juridice din Moldova), pe baza unui acord de parteneriat, lucrează strâns cu co-fondatorii jurnalului din Ucraina, în special cu Co-fondatorul coordonator al revistei Asociația West-regional a cluburilor UNESCO, Universitatea Națională Taras Șevchenko din Kiev, Academia Națională de Științe Juridice din Ucraina, Universitatea Națională Kharkiv numită după V. Karazin și alții. Ne bucurăm pentru cooperare strânsă și fructuoasă, înțelegere reciprocă. În această perioadă, au fost publicate 20 de ediții ale jurnalului în care au fost publicate peste 700 de articole științifice ale savanților legali din Republica Moldova, Ucraina, Israel, România și alte țări.

Pe paginile publicației sunt publicate materiale științifice, teoretice și practice privind problemele juridice generale teoretice și sectoriale relevante, practicile de aplicare a legii, precum și propuneri de legislație, experiența juridică străină este studiată; practica Curții Europene a Drepturilor Omului, a Arbitrajului Constituțional, Suprem și Internațional Comercial Internațional, a instanțelor de arbitraj.

În numele redacției revistei „stat de drept”, îmi exprim o speranță pentru continuarea lucrărilor de succes în numele statului de drept și al dezvoltării științei juridice. Invitez pe toți la o cooperare fructuoasă.
Fie ca viața să fie bogată în impresii de neuitat în Anul Nou, s-ar putea ca visele să devină realitate, zâmbetele să strălucească pe fețele noastre, ochii să strălucească de fericire! Să fie mai multă bunătate în suflet! Sănătate, dragoste, înțelegere, bucurie, prosperitate, călătorii și evenimente bune. Lăsați 2020 să dea doar ce este mai bun!

Director coordonator al revistei
„Suprematia dreptului”

Valery Kuznetsov