Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід

Ковальчук Алла Юріївнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП

УДК 347.73:351.71


Articolul descrie metodologia de suport legal pentru contracararea amenințărilor cu caracter social, informațional, economic și politic. Experiența mondială a aplicării unor astfel de metodologii este justificată. Sunt prezentate modalități de îmbunătățire a mecanismelor de combatere a fenomenelor negative din țară, și sunt oferite propuneri de soluționare a acestora la nivel normativ-juridic.


В статье рассмотрено методологию правового обеспечения противодействия угрозам социального, информационного, экономического и политического характера. Освещен мировой опыт применения таких методологий. Представлены пути совершенствования механизмов противодействия негативным явлениям в государстве, а также разработаны предложения по их урегулированию на нормативно-правовом уровне.


In the article the methodology of legal support to counter threats of social, informational, economic and political. Deals with the global experience of such methodologies. Presented ways to improve mechanisms for combating negative phenomena in the country and developed proposals for their settlement in the regulatory framework. Читать далее «Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід»

Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду

УДК 342.965.27


Articolul este dedicat studiului experienței străine în domeniul asigurării legale a medierii și al posibilității de utilizare a acesteia în Ucraina, ca una din modalitățile de soluționare alternativă a conflictelor juridice (litigiilor), apărute în societate.


Статья посвящена исследованию зарубежного опыта правового обеспечения медиации и возможности его использования в Украине как одного из способов альтернативного разрешения юридических конфликтов (споров), возникающих в обществе.


The article investigates the foreign experience of legal support of mediation and the possibility of its use in Ukraine as one of the ways of alternative resolution of legal conflicts (disputes) arising in society. Читать далее «Особливості правового забезпечення медіації в деяких зарубіжних країнах: досвід для України»

Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення

Holenko-NinaГоленко Ніна Миколаївна — аспірант кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки, Одеський державний університет внутрішніх справ

УДК 351.74(477)


Acest articol prezintă un studiu al conceptului de servicii și combatere în conținutul pregătirii profesionale a angajaților unei unități speciale de poliție în contextul învățământului general și a legislației speciale departamentale precum și conceptele adiacente.


Статья содержит исследование понятия служебно-боевой подготовки в содержании профессионального образования работников подразделения полиции специального назначения в разрезе общего образовательного и специального ведомственного законодательства, а также смежных с ним понятий. Читать далее «Службово-бойова підготовка у змісті професійної освіти працівників підрозділу поліції спеціального призначення»

Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства України

Легка Оксана Володимирівнадокторант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара


Articolul explorează conceptul și esența standardului internațional, descrie semnificația acestuia pentru legislația administrativă a Ucrainei. A fost pus în aplicare raportul dintre standardele internaționale și principiile dreptului administrativ European și a fost determinat impactul acestora asupra sferei de răspundere administrativă.


В статье исследовано понятие и сущность международного стандарта, описано его значение для административного законодательства Украины. Осуществлено соотношение международных стандартов с принципам европейского административного права и определено их влияние на сферу административной ответственности.


The article explores the concept and essence of the international standard, describes its significance for the administrative legislation of Ukraine. The correlation of international standards with the principles of European administrative law and their influence on the area of administrative responsibility are determined. Читать далее «Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства України»

Проблемні питання обміну інформацією суб’єктів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю з Європолом

Shepetʹko-SerhiyШепетько Сергій Анатолійович — кандидат юридичних наук, перший заступник Керівника МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України


Klymenko-OlʹhaКлименко Ольга Анатоліївнакандидат юридичних наук, начальник відділу МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

УДК: 341.456 (004.9)


În acest articol se consideră proprietățile caracteristice ale bazelor de date principale, utilizate în activitatea Europol. Sunt identificate principalele aspecte problematice ale reglementării juridice a relațiilor sociale în domeniul cooperării între agenții autorităților competente din Ucraina și Poliția Națională a Ucrainei, în cadrul Acordului între Ucraina și Oficiul European de Poliție, cu privire la cooperarea operațională și strategică. Au fost propuse o serie de mecanisme instituționale pentru a îmbunătăți eficiența de informare și sprijin analitic, pentru măsurile de combatere a criminalității organizate, sub forma unei cooperări strânse cu Europol.


В статье рассмотрены характерные свойства основных информационных баз данных, используемых в деятельности Европола. Определены основные проблемные вопросы нормативно-правового регулирования общественных отношений в сфере межведомственного взаимодействия компетентных органов Украины с Национальной полицией Украины в рамках Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Предложен ряд организационно-правовых механизмов с целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения мер борьбы с организованной преступностью в формате налаживания тесного сотрудничества с Европолом. Читать далее «Проблемні питання обміну інформацією суб’єктів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю з Європолом»

Особливості визначення суб’єкту порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Protsyuk-OlehПроцюк Олег Володимировичкандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ


Alyeksyeyeva-Protsyuk-DianaАлєксєєва-Процюк Діана Олександрівнакандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ

УДК:343.6


Articolul definește subiectul infracțiunii prevăzut la articolul 143 din Codul penal al Ucrainei «Încălcarea ordinii de transplant a organelor sau țesuturilor umane instituită prin lege», atenția principală este acordată înființării unui subiect special din Partea 1 a Art. 143 din CC al Ucrainei. În acest scop, au fost analizate un număr de documente de reglementare care stabilesc procedura de transplantare a organelor și țesuturilor umane, precum și subiecte distinctiv speciale a unei infracțiuni.


В статье определен субъект преступления, предусмотренный статьей 143 УК Украины «Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека», основное внимание уделено установлению специального субъекта ч. 1 ст. 143 КК Украины. С этой целью проанализированы ряд нормативных документов, определяющих порядок проведения трансплантации органов и тканей человека, а так же дифференцированно специальных субъектов этого состава преступления. Читать далее «Особливості визначення суб’єкту порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини»

Аналіз, синтез і співставлення з іншими доказами як способи перевірки речових доказів під час кримінального провадження

Ковальчук Сергій Олександрович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

УДК 343.146


Articolul este dedicat studiului problemelor teoretice și juridice legate de punerea în aplicare a verificării dovezilor fizice prin analizarea fiecărei dovezi individuale, a sintezei sale și a comparației cu alte dovezi disponibile. Este determinat conținutul fiecărui mijloc de verificare a probelor materiale. Scopul îmbunătățirii reglementării legale de verificare a dovezilor este justificat prin completarea Codului de Procedură Penală al Ucrainei cu un articol separat, dedicat definirii scopurilor și conținutului, verificării probelor și a procedurii de punere în aplicare a acestora.


Статья посвящена исследованию теоретико-правовых проблем, связанных с осуществлением проверки вещественных доказательств путем анализа каждого отдельно взятого доказательства, его синтеза и сопоставления с другими имеющимися доказательствами. Определяется содержание каждого из указанных способов проверки вещественных доказательств. Обосновывается целесообразность совершенствования нормативно-правового регулирования проверки доказательств путем дополнения УПК Украины отдельной статьей, посвященной определению целей и содержания проверки доказательств и порядка ее осуществления. Читать далее «Аналіз, синтез і співставлення з іншими доказами як способи перевірки речових доказів під час кримінального провадження»

Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК України

Волинець Руслан Анатолійовичкандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


În articol sunt abordări științifice, prin definiție, de determinare a obiectului general al infracțiunii, în temeiul capitolului VII din Partea specială a Codului penal al Ucrainei, precum și analiza propunerilor de cercetare, care au ca scop îmbunătățirea denumirii acestui capitol, anumite avantaje și dezavantaje ale acestor propuneri, e exprimată poziția cu privire la aceste aspecte.


В статье рассмотрены научные подходы по определению родового объекта преступлений, предусмотренных разделом VII Особенной части Уголовного кодекса Украины, а также проанализированы научные предложения, которые направлены на совершенствование названия этого раздела, определенны преимущества и недостатки этих предложений, высказано свою позицию в решении этих вопросов. Читать далее «Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК України»

Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини в діяльності національної поліції

Небрат Олена Олександрівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС

Яценко Валентина Петрівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС

УДК 342.731


Articolul analizează conceptul drepturilor și libertăților omului, sunt prezentate forme ale limitărilor lor, se dezvăluie conceptul mecanismului administrativ și juridic pentru asigurarea drepturilor și libertăților omului în activitățile Poliției Naționale; se concentrează pe punerea în aplicare a elementelor mecanismului de asigurare a drepturilor omului și a libertăților autorităților naționale de către poliție în momentul de aplicare a măsurilor polițienești.


В статье проанализировано понятие прав и свобод человека, сформулированы формы их ограничения, раскрыто понятие административно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов Национальной полиции, акцентировано внимание на реализации элементов механизма обеспечения прав и свобод человека органами Национально полиции в процессе применения полицейских мер. Читать далее «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини в діяльності національної поліції»

Історико-правовий аналіз нормативно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні

Почанська Олена Сергіївнакандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 342.9


A fost efectuată o analiză istorică și juridică a sprijinului juridic și de reglementare pentru drepturile persoanelor condamnate la închisoare în Ucraina. Sunt luate în considerare abordările științifice moderne privind criteriile de accentuare a periodizării legislației ucrainene în acest domeniu. Se determină principalele etape ale dezvoltării legislației naționale privind reglementarea statutului juridic al cetățenilor condamnați la privațiune de libertate, se analizează conținutul și particularitățile acestora.


Проведён историко-правовой анализ нормативно-правового обеспечения прав лиц, осуждённых к лишению свободы в Украине. Рассмотрены современные научные подходы к выделению критериев периодизации законодательства Украины в данной сфере. Определены основные этапы развития национального законодательства по вопросам регулирования правового статуса граждан, осуждённых к лишению свободы, проанализированы их содержание и особенности.


The historical and legal analysis of normative-legal ensuring of rights of persons condemned to imprisonment in Ukraine is performed. The contemporary scientific approaches of periodization of national legislation in this sphere are defined. The main stages of develop of national legislation which regulate the legal status of a persons condemned to imprisonment are considered. Analyzes of the content and specific features of normative-legal ensuring of rights of persons condemned to imprisonment in Ukraine were prepared. Читать далее «Історико-правовий аналіз нормативно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні»